10. Balans

Inleiding

Uitgangspunt voor de analyse van de vermogenspositie van de provincie is de balans. Het uitgangspunt voor de waarderingsgrondslagen zijn de art. 35 en 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).


Waarderingsgrondslagen

Activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie al dan niet duurzaam te dienen.


Vaste activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

 • immateriële vaste activa;

 • materiële vaste activa (inclusief gronden);

 • financiële vaste activa.

De immateriële vaste activa bestaan uit kosten van onderzoek en ontwikkeling activa. Volgens het BBV vallen hier ook onder de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. Deze kosten worden bij de provincie niet geactiveerd.

Bij de materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het BBV schrijft voor om ook investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing (bijvoorbeeld rioolrecht) kan worden geheven, afzonderlijk op te nemen. Deze investeringen komen bij de provincie niet voor. Het BBV schrijft daarnaast voor om bij de materiële vaste activa aan te geven welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Activa met een meerjarig economisch nut en activa in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut, worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de gerealiseerde afschrijvingen. Op de waardering worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief in mindering gebracht. Op investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut worden ook bijdragen uit reserves in mindering gebracht.


Beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen 2014 (nota IWA)

Met ingang van het boekjaar 2014 is, conform de door Provinciale Staten in december 2013 vastgestelde beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2014, besloten om uitgaven op investeringen niet op het moment van facturatie te activeren, maar op het moment dat een projectfase technisch gereed is.

In de afschrijvingstabel is opgenomen over welke periode investeringen worden afgeschreven.

Waarderingsgrondslagen

Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven in overeenstemming met de verwachte toekomstige levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor de hieronder met name genoemde activa:

 • 30 jaar voor het pand van het provinciehuis;

 • 25 jaar voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen;

 • 25 jaar voor dienstvaartuigen;

 • 20 jaar voor isolatie bedrijfsgebouwen;

 • 15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen;

 • 10 jaar voor inrichting en veiligheidsvoorziening bedrijfsgebouwen, bekabeling ICT;

 • 10 jaar voor telefooninstallaties;

 • 5 jaar voor transportmiddelen en kantoormachines;

 • 3 jaar communicatiemiddelen, automatiseringsapparatuur en -programmatuur (ICT-middelen);

 • geen afschrijving op (onder)gronden en terreinen en kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.

Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

 • 40 jaar voor vaste kunstwerken (wegen en fietspaden), oevers, havenwerken en beweegbare kunstwerken (vaarwegen), recreatieobjecten en landschapszorg;

 • 30 jaar voor verhardingsconstructies (wegen en fietspaden).

Voor immateriële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

 • 5 jaar voor kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de voorbereidingsfase van vaststaande activa;

 • Kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de initiatieffase worden niet geactiveerd;

 • Kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd.

 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden conform de in deze tabel voor de soortgelijke vaste activa geldende termijnen.

Financiële vaste activa

 • De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs

Met betrekking tot de afschrijvingen hanteert de provincie op dit moment de - meest voor de hand liggende -

lineaire systematiek.


Vlottende activa

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Conform het BBV zijn de vlottende activa gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waarbij de verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomende kosten omvat. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Voor niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de boekwaarde met eventuele voorziening wegens een lagere marktwaarde wordt verrekend. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.


Passiva

Ook de passiva worden onderscheiden in vaste en vlottende passiva. Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.


Reserves, vaste schulden en de vlottende passiva

Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.


Voorzieningen

De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde met uitzondering van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het treffen en het op peil houden van de voorziening dubieuze debiteuren dient een groepsgewijze beoordeling plaats te vinden van betreffende vorderingen kleiner dan € 0,05 mln en een individuele beoordeling voor vorderingen groter dan € 0,05 mln.

Voor eventuele risico's ter zake van gegarandeerde geldleningen zijn geen voorzieningen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing.


Subsidieverplichtingen

Bij de subsidietoekenning van een meerjarensubsidie worden de lasten veelal toegerekend aan begrotingsjaren naar evenredigheid over de (verwachte) looptijd van het desbetreffende project. Gedurende het reguliere subsidieproces is bij deze subsidies, in sommige gevallen, sprake van een verlenging van de looptijd van de toegekende subsidie. Hierbij wordt, op verzoek van de subsidieontvanger, de einddatum van het project doorgeschoven naar een later moment dan bij de subsidietoekenning. Vanwege het niet in alle gevallen beschikbaar zijn van relevante (financiële) informatie over de reële status van de voortgang van de realisatie van het gesubsidieerde project, wordt de subsidie niet toegerekend aan de begrotingsjaren van de verlenging. In het geval een verlenging van de looptijd plaats heeft gevonden, wordt in de meeste gevallen, de totale restverplichting ultimo 2016 dan ook gehandhaafd op de balans in afwachting van de latere afronding van het project.

 

10.1 Tabel balans

Activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2016

Balans per
31-dec-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

 

112.452

 

13.057

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.308

 

7.162

 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

101.143

     

Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

   

5.896

 

Materiële vaste activa

 

890.099

 

870.560

Investeringen met economisch nut

120.159

 

122.243

 

Investeringen met maatschappelijk nut

769.940

 

668.334

 

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

   

79.982

 

Financiële vaste activa

 

24.359

 

121.460

Deelnemingen

18.367

 

18.418

 

Overige verbonden partijen

1.916

 

1.916

 

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

4.076

 

3.779

 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

   

64.434

 

Onderhanden werk (financiële vaste activa)

   

32.912

 

Totaal Vaste activa

 

1.026.910

 

1.005.077

Vlottende activa

Voorraden

 

24.085

 

30.038

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

 

1.784

 

Voorraad gereed product en handelsgoederen

24.085

 

28.254

 

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

343.578

 

398.704

Vordering op openbare lichamen

99.349

 

108.648

 

Verstrekte kasgeldleningen

0

 

0

 

Overige vorderingen

7.031

 

7.383

 

Overige uitzettingen

0

 

88.750

 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

237.198

 

193.923

 

Liquide middelen

 

119.702

 

14.030

Kassaldi

4

 

6

 

Banksaldi

119.698

 

14.024

 

Overlopende activa

 

25.480

 

56.349

Vooruitbetaalde bedragen

4.559

 

5.941

 

Nog te ontv.bedrag op uitk.overheden met spec.bestedingsdoel

8.310

 

22.086

 

Overige overlopende activa

12.611

 

28.323

 

Totaal Vlottende activa

 

512.845

 

497.338

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

 

1.539.756

 

1.504.199

Passiva
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2016

Balans per
31-dec-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

 

684.815

 

503.923

Algemene reserve

77.479

 

84.868

 

Bestemmingsreserve

572.365

 

381.216

 

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

34.970

 

37.839

 
         

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dub.deb.)

 

34.964

 

32.663

Voorzieningen

34.964

 

32.663

 
         

Vaste schulden,rentetypische looptijd van één jaar of langer

 

435.711

 

469.870

Binnenlandse banken

435.711

 

469.870

 

Overige binnenlandse sectoren

0

 

0

 
         

Totaal Vaste passiva

 

1.155.491

 

1.006.456

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr

 

69.793

 

35.911

Overige schulden

69.793

 

35.911

 
         

Overlopende passiva

 

314.472

 

461.832

Nog te betalen kosten

164.173

 

194.633

 

Overige vooruit ontvangen bedragen

110

 

1.093

 

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

150.189

 

266.106

 
         

Totaal Vlottende passiva

 

384.265

 

497.743

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

 

1.539.756

 

1.504.199

Borg- en garantstellingen

(bedragen x €1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Stand per

31-12-2015

Stand per

31-12-2016

Totaal gewaarborgd

25.570

13.893

12.866

Activa
(bedragen x €1 mln)

 

Immateriële vaste activa

99,4

Materiële vaste activa

19,5

Financiële vaste activa

-97,1

Voorraden

-6,0

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-55,1

Liquide middelen

105,7

Overlopende activa

-30,9

Totale mutatie

36

Passiva
(bedragen x €1 mln)

 

Eigen vermogen

180,9

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dub.deb.)

2,3

Vaste schulden,rentetypische looptijd van één jaar of langer

-34,2

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr

33,9

Overlopende passiva

-147,4

Totale mutatie

36

 

10.2 Vaste activa

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn toelichtingen opgenomen.

Immateriële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Herrubricering BBV

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijving

Afgerekend

Balans per
31-12-2016

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

7.162

5.896

9.045

2.492

2.517

5.786

11.308

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

97.347

10.446

0

2.840

3.809

101.143

Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

5.896

-5.896

         

Totaal

13.057

97.346

19.491

2.492

5.357

9.596

112.452


Herrubricering

Als gevolg van aanpassingen in het BBV zijn in 2016 de volgende herrubriceringen doorgevoerd op de beginbalans:

 • Verantwoording van de Immateriële Vaste Activa (IVA) in aanbouw / ontwikkeling, in de eindbalans 2015 opgenomen in de rubriek 'Onderhanden werk (immateriële vaste activa)', dient te worden opgenomen onder 'Kosten voor onderzoek en ontwikkeling activa'.

 • Verplaatsen van de 'Bijdragen aan activa in eigendom van derden' van de activacategorie Financiële Vaste Activa naar de activacategorie Immateriële vaste activa.

 • Verantwoording van de Financiële Vaste Activa (FVA) in aanbouw / ontwikkeling, in de eindbalans 2015 opgenomen in de rubriek 'Onderhanden werk (financiële vaste activa)', dient te worden opgenomen onder 'Bijdragen aan activa in eigendom van derden.


Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

In totaal is er voor onderzoek en ontwikkeling voor € 6,6 mln (verminderd met de bijdragen aan activa van derden) gerealiseerd waarvan voor € 5,8 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 4,3 mln plaats naar de investeringen en voor € 1,5 mln naar de exploitatie. De € 4,3 mln die naar de investeringen zijn afgerekend betreffen voor € 2,7 mln wegenprojecten, voor € 1,1 mln vaarwegen projecten en voor € 0,5 mln kleinere projecten.


Bijdrage aan activa in eigendom van derden

In totaal is er voor bijdragen aan activa in eigendom van derden voor € 10,5 mln gerealiseerd waarvan € 3,8 mln is afgerekend. Deze afrekening vond in zijn geheel plaats naar de investeringen en betreffen voor € 0,2 mln bijdragen aan fietspaden en voor € 3,6 mln bijdragen aan wegen (specifiek de corridor Reeuwijkse Brug).

Materiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Herrubricering BBV

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2016

Investeringen met economisch nut

Gebouwen

74.371

 

0

0

4.508

0

69.863

Gronden en terreinen

30.049

1.784

2.186

0

-1

0

34.020

Machines, apparaten en installaties

5.616

 

0

0

877

0

4.738

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

10.766

 

3.913

0

4.439

0

10.240

Vervoersmiddelen

1.442

 

152

0

296

0

1.298

 

122.243

1.784

6.251

0

10.118

0

120.159

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

668.334

79.982

281.539

123.612

46.478

89.825

769.940

 

668.334

79.982

281.539

123.612

46.478

89.825

769.940

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

79.982

-79.982

         
 

79.982

-79.982

         

Totaal

870.560

1.784

287.790

123.612

56.596

89.825

890.099


Herrubricering

Als gevolg van aanpassingen in het BBV zijn in 2016 de volgende herrubriceringen doorgevoerd op de beginbalans:

 • Verantwoording van de 'Niet in exploitatie genomen bouwgronden' (in de eindbalans 2015 nog als subcategorie onder de voorraden) binnen de categorie 'Gronden en terreinen'.

 • Verantwoording van de Materiële Vaste Activa (MVA) in aanbouw / ontwikkeling, in de eindbalans 2015 opgenomen in de rubriek 'Onderhanden werk (materiële vaste activa)', dient te worden opgenomen op de betreffende categorie binnen de MVA.


Gronden en terreinen

Voor een bedrag van € 2,2 mln zijn grondaankopen van Onderhanden werk voorraden overgebracht naar de Niet in exploitatie genomen bouwgronden die vallen onder de activacategorie Gronden en terreinen.


Overige duurzame bedrijfsmiddelen

De investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen ad € 3,9 mln betreffen automatiseringsuitgaven.


Vervoermiddelen

De investering in vervoermiddelen ad € 0,2 mln betreft de aanschaf van een vaartuig.


Grond, water- en wegenbouwkundige werken

In totaal is er voor grond, water- en wegenbouwkundige werken voor € 157,9 mln (verminderd met de bijdragen aan activa van derden) gerealiseerd en waarvan voor € 89,8 mln is afgerekend. Deze afrekening vond voor

€ 63,5 mln plaats naar de materiële vaste activa en voor € 26,3 mln naar de exploitatie.


Wegen

De investeringen in provinciale wegen bedragen € 55,2 mln. De omvangrijkste projecten zijn het 3 in 1 wegenproject Westland (€ 48,9 mln), N209 viaduct Doenkade (€ 2,5 mln) en de N222 rotonde Wateringse polder (€ 2,9 mln). Aan investeringsbijdragen is in totaal € 27 mln ontvangen. De grootste bijdrage betreft het 3 in 1 wegenproject Westland ad € 23,6 mln.


Openbaar vervoer

De investeringen in openbaar vervoer bedragen € 1,8 mln en betreffen het HOV-net. De investeringsbijdrage voor openbaar vervoerprojecten bedraagt € 0,1 mln.


Rijwielpaden

In rijwielpaden is in 2016 € 2,7 mln geïnvesteerd. De betreft onder andere fietspad 263.2 Westergouwe ad € 1 mln en N496 fietspad Rockanje ad € 1 mln. In 2016 is een transitorische vordering voor fietspad 298 Kade Bovenvaart afgeboekt voor € 2,5 mln, waardoor de negatieve investeringsbijdrage voor rijwielpaden € 0,4 mln bedraagt.


Verkeersveiligheid

De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 23,2 mln. Dit betreft onder meer investeringen in het 3 in 1 wegenproject Westland ad € 10,7 mln, de N206 ad € 1,4 mln, N207 ad € 2,1 mln, N209 ad € 3,2 mln, N464 ad € 2,5 mln en N491 ad € 1,3 mln. Aan investeringsbijdragen is € 2,3 mln ontvangen voor onder meer de N209 (€ 1,6 mln).


Vaarwegen

De investeringen in vaarwegen bedragen € 11,1 mln, waaronder bochtafsnijding Gouwsluis (€ 2,5 mln), vervangen oevers Boskoop (€ 2,6 mln), groot onderhoud oevers traject 3 (€ 1,8 mln) en groot onderhoud traject 4 (€ 2,2 mln). De investeringsbijdragen bedragen € 1,5 mln en betreffen o.a. de bochtafsnijding Gouwsluis ad € 0,6 mln en vervangen oevers Boskoop ad € 0,8 mln.

Financiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Herrubricering BBV

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2016

Deelnemingen

18.418

0

25

76

0

0

18.367

Overige verbonden partijen

1.916

0

0

0

0

0

1.916

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

3.779

0

1.271

974

0

0

4.076

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

64.434

-64.434

0

0

0

0

0

Onderhanden werk (financiële vaste activa)

32.912

-32.912

0

0

0

0

0

Totaal

121.460

-97.346

1.296

1.050

0

0

24.359


Herrubricering

Als gevolg van aanpassingen in het BBV zijn in 2016 de volgende herrubriceringen doorgevoerd op de beginbalans:

 • Verplaatsen van de 'Bijdragen aan activa in eigendom van derden' van de activacategorie Financiële Vaste Activa naar de activacategorie Immateriële vaste activa.

 • Verantwoording van de Financiële Vaste Activa (FVA) in aanbouw / ontwikkeling, in de eindbalans 2015 opgenomen in de rubriek 'Onderhanden werk (financiële vaste activa)', dient te worden opgenomen onder 'Bijdragen aan activa in eigendom van derden 'onder de activacategorie Immateriële Vaste Activa.


Deelnemingen

De vermindering betreft de verkoop van de aandelen in Holding IOPW NV aan de gemeente Westland. De vermeerdering betreft de gedeeltelijke vrijval van de voorziening deelnemingen.


Overige uitzettingen looptijd 1jaar

De vermeerdering betreft verstrekte leningen aan agrarische collectieven voor € 1,2 mln en de aan het personeel verstrekte leningen in het kader van de IKAP-regeling ad € 0,1 mln.

Van de voorfinanciering grondverwerving Groenzone Berkel-Pijnacker is € 0,4 mln afgelost. Daarnaast zijn In 2016 aflossingen ontvangen van de leningen aan Omroep West en RTV Rijnmond ad € 0,5 mln en de aflossing van aan personeel verstrekte geldleningen (woningen en IKAP-regeling) bedraagt € 0,1 mln.


Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

(bedragen in € 1000)

Boekwaarde
per
31-12-2015

Herrubricering BBV

Investering
2016

Investerings-
bijdrage
2016

Afschrijvingen
2016

Afgerekend

Boekwaarde
per
31-12-2016

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

O&O RIJWIELPADEN

25

0

0

0

17

0

8

O&O VAARWEGEN

1.555

0

999

0

337

0

2.218

O&O WEGEN

5.581

0

2.288

410

2.163

0

5.296

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

0

5.896

5.758

2.081

0

5.786

3.786

Subtotaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

7.162

5.896

9.045

2.492

2.517

5.786

11.308

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN

26.397

0

209

0

1.026

0

25.581

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN

23.967

0

3.600

0

1.268

0

26.299

DOORSTROMING OV

14.070

0

0

0

546

0

13.524

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

0

32.912

6.637

0

0

3.809

35.740

Subtotaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden

64.434

32.912

10.446

0

2.840

3.809

101.143

Totaal Immateriële vaste activa

71.596

38.808

19.491

2.492

5.357

9.596

112.452

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

LANDSCHAPSZORG

-1

0

0

0

-1

0

0

PROVINCIEHUIS GROND

30.000

0

0

0

0

0

30.000

VOORFIN GRONDVERWERVING

50

0

0

0

0

0

50

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

0

1.784

2.186

0

0

0

3.970

Totaal Gronden en terreinen

30.049

1.784

2.186

0

-1

0

34.020

Gebouwen

ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS

115

0

0

0

17

0

98

PROVINCIEHUIS PAND

57.353

0

0

0

2.582

0

54.771

STEUNPUNTEN

8.444

0

0

0

813

0

7.631

VERBOUWINGEN

8.460

0

0

0

1.097

0

7.363

Totaal Gebouwen

74.371

0

0

0

4.508

0

69.863

Vervoersmiddelen

             

DIENSTVAARTUIGEN

145

0

152

0

6

0

291

GLADHEIDBESTRIJDING

1.239

0

0

0

286

0

953

LANDSCHAPSZORG

58

0

0

0

4

0

54

Totaal Vervoersmiddelen

1.442

0

152

0

296

0

1.298

Machines, apparaten en installaties

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

3.974

0

0

0

706

0

3.268

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

1.655

0

0

0

171

0

1.484

Totaal Machines, apparaten en installaties

5.629

0

0

0

877

0

4.752

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

AUTOM CONCERN

645

0

391

0

274

0

762

INFORMATIEPLAN

9.681

0

3.522

0

4.038

0

9.165

MEUBILAIR EN INVENTARIS

426

0

0

0

127

0

299

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

0

0

0

0

0

0

0

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Overige duurzame bedrijfsmiddelen

10.752

0

3.913

0

4.439

0

10.226

Subtotaal Investeringen met economisch nut

122.243

1.784

6.250

0

10.118

0

120.159

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

DELFTSE SCHIE

87

0

0

0

6

0

81

OPENBAAR VERVOER

15.050

0

1.848

123

962

0

15.814

RECREATIE EIGEN BEHEER

4.267

0

0

0

272

0

3.995

RIJWIELPADEN

42.384

0

2.706

-432

3.042

0

42.481

VAARWEGEN

203.335

0

11.108

1.488

6.486

0

206.469

VAARWEGEN OBJECTBEDIENING

1.817

0

0

0

326

0

1.491

VERKEERSVEILIGHEID

168.908

0

23.188

2.337

14.564

0

175.195

WEGEN

232.485

0

55.196

27.024

20.821

0

239.837

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

0

79.982

187.493

93.073

0

89.825

84.577

Totaal Grond, water- en wegenbouwkundige werken

668.335

79.982

281.539

123.612

46.479

89.825

769.939

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut

668.335

79.982

281.539

123.612

46.479

89.825

769.939

Totaal Materiële vaste activa

790.578

81.766

287.789

123.612

56.597

89.825

890.098

Financiële vaste activa

AANDELEN NV BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN

142

0

0

0

0

0

142

AANDELEN NEDERLANDSCHE WATERSCHAPSBANK NV

5

0

0

0

0

0

5

HOLDING IOPW N.V.

7

0

-7

0

0

0

0

WARMTEBEDRIJF Infra N.V.

1.800

0

0

0

0

0

1.800

VOORZIENING WARMTEBEDRIJF INFRA NV

-1.731

0

0

69

0

0

-1.800

R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

10.000

0

0

0

0

0

10.000

VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

-1.810

0

25

0

0

0

-1.785

R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV

4

0

0

0

0

0

4

R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER NV

2

0

0

0

0

0

2

ONW CV

1.355

0

0

0

0

0

1.355

ROM DRECCHTSTEDEN

561

0

0

0

0

0

561

INNOVATIONQUARTER

10.000

0

0

0

0

0

10.000

ENERGIEFONDS

0

0

0

0

0

0

0

VASTE GELDLENINGEN U/G

3.779

0

1.205

908

0

0

4.076

Subtotaal Financiële vaste activa

24.113

0

1.223

977

0

0

24.359

TOTAAL GENERAAL

886.286

120.574

308.503

127.080

61.954

99.421

1.026.908

 

10.3 Vlottende activa

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen.

Voorraden
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2015

Herrubricering BBV

Mutaties
2016

Balans per
31-dec-2016

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1.784

-1.784

0

0

Voorraad gereed product en handelsgoederen

28.254

-2.200

-1.969

24.085

Totaal

30.038

-3.984

-1.969

24.085


Herrubricering:

Als gevolg van aanpassingen in het BBV zijn in 2016 de volgende herrubriceringen doorgevoerd op de beginbalans:

 • Voor een bedrag van € 1,8 mln wordt de "niet in exploitatie genomen bouwgronden" verantwoord onder de categorie materiele vaste activa, onderdeel gronden en terreinen.

 • Voor een bedrag van € 2,2 mln zijn grondaankopen van Onderhanden werkvoorraden overgebracht naar de Niet in exploitatie genomen bouwgronden die vallen onder de activacategorie Gronden en terreinen.


Voorraad gereed product en handelsgoederen

Mutaties in onderhanden werk voorraden zijn voor het toe te wijzen aan de Ontwikkelopgave EHS ad - € 1,1 mln en de Ontwikkelopgave Grond voor Grond ad - € 1,3 mln en meerdere kleinere mutaties, optellend tot + € 0,4 mln

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

 

Vordering op openbare lichamen

     

Vordering op openbare lichamen

109.519

-10.171

99.349

Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen

-871

871

0

 

108.648

-9.299

99.349

 

Verstrekte kasgeldleningen

     

Kasgeldleningen u/g treasury

0

0

0

 

Overige vorderingen

     

Debiteuren

8.077

-519

7.558

Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen

-694

167

-527

 

7.383

-352

7.031

 

Overige uitzettingen

     

Overige uitzettingen

88.750

-88.750

0

 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

     

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

193.923

43.275

237.198

Totaal

398.704

-55.126

343.578


Vorderingen op openbare lichamen

In 2011 is de beleidsnota en de uitvoeringsnota debiteurenbeheer in werking getreden.

Het aantal vorderingen op openbare lichamen en niet-openbare lichamen is toegenomen.

De debiteurenprocedures zijn aangescherpt en alle vorderingen, waaronder het Provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, notarisafrekeningen en de te ontvangen subsidies lopen via de debiteurenadministratie.

In het overzicht zijn de vorderingen onderverdeeld naar Publiekrechtelijke lichamen / overheid en Niet-Publiekrechtelijke lichamen / Particulier weergegeven.


Debiteurensaldo per dienstjaar

Dienstjaar

(bedragen x € 1.000)

Stand per

01-01-2016

Relatief

Aandeel

Mutaties

2016

Stand per

31-12-2016

Relatief

Aandeel

Vorderingen Openbare lichamen/Overheid

2014

6.971

6,37%

-6.971

0

0,00%

2015

102.548

93,63%

-102.548

0

0,00%

2016

0

0,00%

99.349

99.349

100,00%

Totaal

109.519

100,00%

-10.171

99.349

100,00%

De vorderingen 2016 bestaan met name uit baten motorrijtuigenbelasting december 2016 (€ 26,9 mln ontvangen in januari 2017) en aangifte BTW-Compensatiefonds (terug te vorderen; € 62 mln).

Per ultimo 2016 staat aan vorderingen van overige debiteuren een bedrag open van € 10,3 mln. Het volledige bedrag heeft betrekking op vorderingen van 2016. Hiervan is € 7,9 mln gefactureerd in december 2016.

Het openstaande bedrag van € 10,3 mln is volgens onderstaande specificatie:

€ 2,5 mln Gemeenschappelijke regeling Rijnland;

€ 0,3 mln Detacheringen;

€ 1,4 mln Diverse vorderingen op gemeenten;

€ 6,1 mln Ontvangen in januari 2017, zoals o.a. provincie Utrecht € 1 mln, Metropoolregio Rotterdam Den Haag € 2,5 mln, € 1,4 mln gemeente Leiden, Rotterdam en Lansingerland, € 0,5 mln detacheringen en Groenservice Zuid-Holland en € 0,7 mln overige vorderingen.


Overige vorderingen

Debiteurensaldo per dienstjaar

Dienstjaar

(bedragen x € 1.000)

Stand per

01-01-2016

Relatief

Aandeel

Mutaties

2016

Stand per

31-12-2016

Relatief

Aandeel

Overige vorderingen/particulier

2011

104

1,29%

-1

103

1,36%

2012

95

1,18%

-95

0

0,00%

2013

0

0.00%

0

0

0,00%

2014

1.244

15,40%

-468

775

10,26%

2015

6.634

82,13%

-6.213

421

5,57%

2016

0

0,00%

6.259

6.259

82,81%

Totaal

8.077

100,00%

-519

7.558

100,00%

Per ultimo 2016 staat aan vorderingen open een bedrag van € 7,6 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,3 mln betrekking op vorderingen uit 2015 en eerder. Het resterende bedrag van € 6,3 mln heeft betrekking op vorderingen van 2016. Hiervan is € 5,4 mln gefactureerd in december 2016.

Het openstaande bedrag van € 7,6 mln is volgens onderstaande specificatie:

 • € 1,0 mln Subsidie vorderingen;
 • € 1,1 mln Vorderingen uit overeenkomst;
 • € 0,4 mln Belastingaanslagen, zoals aanslagen Grondwaterheffing en leges Wabo;
 • € 0,2 mln Overige vorderingen, zoals dwangsommen, huren en pachten, schades en doorbelastingen.

In de maand januari 2017 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 4,9 mln. In 2016 is € 0,5 mln afgeboekt ten laste van de voorziening.


Voorziening dubieuze debiteuren

Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statistische methode gevolgd.

Het bedrag in de voorziening tot en met 2011 is voor particulieren € 54.000.

Voor de vorderingen vanaf 2012 komt de storting in de voorziening nu ten laste van de directies.

Het bedrag in de voorziening voor particulieren over 2014 is € 388.000.

Het bedrag in de voorziening voor particulieren over 2015 is € 85.000.

Voor overheden is geen bedrag in de voorziening gestort.

Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen ( met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de ouderdom van de vorderingen).

Vordering per ultimo/soort debiteur

Civiel particulier

Civiel overheid en belastingen particulier

2008 t/m 2009

100

50

2010 t/m 2011

75

37,5

2012 t/m 2014

50

25

2015

25

12,5

2016

0

0

De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen.

Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid.


Overige uitzettingen

De deposito's bij het Nationaal Groenfonds voor het project PMR 750ha ad € 88 mln liepen in 2016 af. Op het moment van vrijval was het rentetarief voor nieuwe langdurige deposito's gedaald tot 0%. Gezien dit feit en de mogelijke benutting van deze gelden in de nabije toekomst is besloten om de tegoeden in de rekening-courant bij het Groenfonds onder te brengen (zie banksaldi).


Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de uitoefening van de publieke taak. De stand van het bij de schatkist aangehouden tegoed bedraagt per einde van het verslagjaar € 237,2 mln.

In de onderliggende toelichting is weergegeven hoe hoog het drempelbedrag schatkistbankieren voor het begrotingsjaar is en hoe groot het bedrag is dat op kwartaalbasis buiten de schatkist is aangehouden. In 2015 is de provincie Zuid-Holland elk kwartaal ruim binnen de voorgeschreven drempelwaarde gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen x € 1000)

    
   

Verslagjaar

     

(1)

Drempelbedrag

4.211

     
  

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

173

294

261

407

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

4.038

3.917

3.950

3.804

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

       

(1) Berekening drempelbedrag

   

Verslagjaar

 

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

730.567

 

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln

500.000

 

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat

230.567

 

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

4.211

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen

  

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

15.749

26.761

23.974

37.435

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

91

91

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen

173

294

261

407

Liquide middelen
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Banksaldi

14.024

105.674

119.698

Kassaldi

6

-2

4

Totaal

14.030

105.672

119.702

De liquide middelen worden € 119,7 mln aangehouden in banksaldi. Dit betreft voornamelijk saldi aangehouden in rekening-courant bij het Groenfonds. Het Groenfonds stalt deze gelden via het zogenaamde vrijwillig schatkistbankieren bij het Rijk.

Rekening-courant Groenfonds 750 ha

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds 750ha per 31-12-2015

13.615

+ Ontvangen voorschotten PMR 750ha

18.155

+ Vrijval deposito

88.000

+ Rentebaten

91

- Onttrekkingen

1.357

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2016

118.505

Rekening-courant Boeren voor Natuur

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2015

139

+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur

0

+ Rentebaten

1

+ Vrijval deposito

750

- Onttrekkingen

0

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2016

890

Rekening-courant Groenfonds HSL

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2015

103

+ Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL

0

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

0

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2016

103

 

Rekening-courant Rabobank / BNG

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant per 31-12-2015

166

+ Ontvangsten

34

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

0

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Rabobank / BNG per 31-12-2016

200

Overlopende activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen

5.941

-1.382

4.559

Nog te ontv.bedrag op uitk.overheden met spec.bestedingsdoel

22.086

-13.776

8.310

Overige overlopende activa

28.323

-15.712

12.611

Totaal

56.349

-30.870

25.480


Vooruitbetaalde bedragen

 • De per 31 december 2016 vooruitbetaalde bedragen worden in 2017 ten laste van de exploitatie gebracht.
 • De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen zijn:
 • (bedragen x € 1 mln)
 • Voorschot subsidies 3,2
 • Onderhoudslicenties 2017 1,2
 • Huur en servicekosten districtskantoren 0,1
 • Verzekeringspremies 0,1
 • Totaal 4,6


Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

Programma

Nog te ontvangen bedragen

op uitkeringen van overheden

(bedragen x € 1.000)

Saldo per

31-12-2015

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

31-12-2016

1

Luchtkwaliteit

7.726

270

2.881

5.115

1

Bodemsanering

1.194

834

113

1.915

2

Infraprojecten investeringen

3.833

395

3.225

1.003

2

Luchtvaart

0

36

0

36

2

Merwedekanaal

332

0

332

0

3

Economische Zaken

0

123

0

123

4

Europese netwerken

0

118

0

118

5

Project PMR 750ha

9.001

0

9.001

0

Totaal

22.086

1.776

15.552

8.310


Overige overlopende activa

 • Het saldo per 31 december 2016 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in:
 • (bedragen x € 1 mln)
 • Aanslagen grondwaterheffing 1,1
 • Bijdragen openbaar vervoer 0,1
 • Nog te declareren projectkosten aan partners 0,3
 • Verrekening loonkosten derden 1,5
 • Af te wikkelen schades 1,1
 • Brugbediening 0,5
 • Verkeersregelinstallaties 0,3
 • Aanslagen precariobelasting 0,7
 • Infraprojecten 4,0
 • Subsidieafrekeningen 2,8
 • Overig 0,2
 • Totaal 12,6

 

10.4 Vaste passiva

Eigen vermogen

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden

Eigen vermogen
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Algemene reserve

84.868

-7.389

77.479

Programmareserves

381.216

191.149

572.365

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

37.839

-2.868

34.970

Totaal

503.923

180.892

684.815

 

10.5 Staat van reserves

Programma

(bedragen in €)

Saldo per

31-12-2015

Verplaatsingen a.g.v. aanpassen programmastructuur 2012-2015 naar

2016-2019

Saldo per

01-01-2016 als gevolg van aanpassing programmastructuur

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

31-12-2016

Toevoegingen via resultaat bestemming programma

rekening

Toevoeging

via resultaat

bestemming

vorig jaar

Onttrekkingen via resultaat

bestemming programma rekening

Onttrekking

via resultaat

bestemming

vorig jaar

Algemene reserve

84.868

0

84.868

11.485

37.839

56.713

 

77.479

Programmareserve 1

181.119

8.065

189.184

84.483

 

42.412

 

231.256

Programmareserve 2

90.913

-7.916

82.997

196.731

 

70.922

 

208.806

Programmareserve 3

100.368

1.462

101.830

35.212

 

14.287

 

122.756

Programmareserve 4

4.299

0

4.299

3.000

 

3.064

 

4.235

Programmareserve 5

1.463

1.442

2.905

3.787

 

1.380

 

5.313

Programmareserve 6

3.054

-3.054

           

Totaal reserves

466.084

0

466.084

334.699

37.839

188.777

 

649.845

Als gevolg van de wijzigingen in de programmastructuur wijken saldi van individuele programmareserves per

31-12-2015 af van de stand zoals gepresenteerd bij Jaarrekening 2015.


Algemene reserve

De algemene reserve is in 2016 per saldo met € 7,4 mln afgenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de algemene reserve:

Bedragen x € 1 mln

Stand 31-12-2015 Jaarrekening 2015

 

84,9

     

Mutaties Algemene reserve

   

Rekeningresultaat 2015

 

+/+ 37,8

     

Begroting 2016; Nadelig saldo

-/- 1,8

 

Begroting 2016; Dekking Hoofdlijnenakkoord

-/- 23.7

 

Totaal reeds bestemd bij Begroting 2016

 

-/- 25,5

Voorjaarsnota 2016; Beklemd deel rekeningresultaat 2015

-/- 17,1

 

Voorjaarsnota 2016; nadelig saldo

-/- 5,8

 

Voorjaarsnota 2016; Amendementen

-/- 8,3

 

Totaal reeds bestemd bij Voorjaarsnota 2016

 

-/- 31,2

     

Najaarsnota 2016; Voordelig saldo

 

+/+ 11,5

     

Stand 31-12-2016 Jaarrekening 2016

 

+/+ 77,5

     

Beklemde middelen:

   

Afdekking risico's oorspronkelijke begroting; weerstandsvermogen

 

-/- 30

Begroting 2017; Onttrekking

 

-/- 10

     

Vrij besteedbaar deel algemene reserve

 

37,5

Per ultimo 2016 is de stand van de algemene reserve € 77,5 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de minimale omvang van de algemene reserve genormeerd op € 30 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar.

Naast € 30 mln voor minimale omvang van de algemene reserve is via de Begroting 2017 al € 10 mln van de algemene reserve beklemd. Daarmee resteert het vrij inzetbare deel van de algemene reserve: € 37,5 mln.

 

10.6 Toelichting op de reserves en voorzieningen

Programmareserve 1
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2016

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo per
31-12-2016

Groene ambities

76.739

7.878

13.921

70.697

Groene subsidies

-43

0

-43

0

Sanering glastuinbouw

2.549

0

547

2.002

Stimulering duurzame energie

1.080

0

1.080

0

Luchtkwaliteit (NSL)

4.928

0

1.665

3.263

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

4.900

0

8

4.893

Vlietland

658

0

353

305

Decentralisatieakkoord natuur

69.313

0

1.034

68.279

Reserve apparaatslasten DLG

908

3.250

3.568

590

Reserve Natuurcompensatie

1.053

489

93

1.448

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

0

0

10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

0

1.165

32

1.133

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

8.142

0

8.142

Reserve Ontwikkelopgave natuur

0

46.728

0

46.728

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500

0

79

421

Reserve Omgevingsveiligheid

230

16.756

14.390

2.596

IODS

12.791

75

5.428

7.438

Programmamanagement Kustontwikkeling

563

0

75

488

Zandmotor

1.688

0

182

1.506

Frictiekosten RUD

1.328

0

0

1.328

Totaal Programmareserve 1

189.184

84.483

42.412

231.256

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2038

Toelichting vermeerdering

Conform Begroting is € 7,8 mln gestort in de Reserve Groene Ambities. Dit betreft middelen van het Decentralisatieakkoord Natuur die door bijstelling van de planning niet in 2016 nodig waren voor de Ontwikkelopgave EHS (NNN).

Toelichting vermindering

In 2016 is er € 6,4 mln onttrokken voor het realiseren en verbeteren van

recreatieve groen- en watergebieden (RodS-projecten) in het kader van het

UPG. Voor het organiseren en innoveren van natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is er € 0,8 mln onttrokken.

Voor subsidies in het kader van routestructuren en aansluiting stedelijk gebied is er in 2016 € 3,5 mln onttrokken. Ter dekking van subsidielasten van de subsidieregeling Uitvoeringsregeling Groen (URG) in het kader van grondgebonden landbouw is in 2016

€ 0,9 mln onttrokken. Ook is er € 0,1 mln onttrokken voor het project Groene Cirkels.

Jaarlijks wordt er € 0,01 mln per jaar onttrokken voor de subsidie Boeren voor Natuur. Tot slot is in 2016 € 2,1 mln onttrokken in verband met frictiekosten uittreden G.Z-H. Deze lasten betreffen de afkoopsommen van de garantietoelagen van de salarissen.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2004

Onderwerp programmareserve:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2016 wordt € 0,5 mln aan de reserve onttrokken voor sanering van glastuinbouwdossiers, waaronder Deltapoort in Zwijndrecht.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten vormen onder andere onderdeel van het (nieuwe) provinciale actieprogramma luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

€1,6 mln onttrekking uit de reserve luchtkwaliteit NSL. Hiervan is € 0,8 mln gegaan naar Coolport middelen, € 0,5 mln is uitgetrokken voor Waterbus, € 0,1 mln voor juridisch advies en onderzoekskosten en € 0,1 mln voor de start van het project Clinsh en € 0,1 mln naar het Milieu informatie Systeem.

€ 0,1 mln ontrekking uit de reserve luchtkwaliteit voor projecten rond ontgassing schepen.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 is er voor € 0,08 mln onttrokken voor de Natura 2000 beheerplannen.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Ter dekking van procesmiddelen voor de herinrichting Meeuwlouwerplas is er € 0,08 mln onttrokken. Daarnaast is er € 0,28 mln ontrokken in verband met de storting in de voorziening dubieuze debiteuren met betrekking tot project Meeslouwersplas.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarstukken 2013

Onderwerp programmareserve:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Toelichting vermindering

In 2016 is € 3,6 mln onttrokken uit de reserve voor de uitvoering van het UPG / RodS.

Hiervan betreft € 1,6 mln het project Balij / Bieslandse Bos en € 2 mln Bentwoud. Daarnaast is er € 0,3 mln onttrokken voor nog doorlopende subsidies Milieukwaliteiten verdroging.

Verder is € 0,5 mln onttrokken voor de subsidies Nota Ruimte projecten Greenport.

Tevens is € 2,4 mln weer beschikbaar gekomen als een gevolg van vrijval van subsidies met betrekking tot Nota Ruimte projecten veenweidegebieden (€ 2,2 mln) en Synergieprojecten water (€ 0,2 mln).

Daarnaast is er € 0,9 mln teruggevloeid naar de reserve als gevolg van de bijstelling van de overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Reserve apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinanciërde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Looptijd

2022

Toelichting vermeerdering

Dit betreft een storting vanuit het Provinciefonds ontvangen middelen (€ 3,5 mln).

Toelichting vermindering

Ter dekking van de apparaatslasten DLG in 2016 is € 2,8 mln onttrokken.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Reserve Natuurcompensatie

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.

Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210.

Looptijd

2028

Toelichting vermeerdering

Er is in totaal € 0,5 mln gestort in de Reserve Natuurcompensatie. Dit betreft € 0,3 mln voor natuurcompensatie N210, € 0,2 mln voor de natuurcompensatie Rijnlandroute en € 0,04 mln voor natuurcompensatie die nog plaats moet vinden voor het project OTA (Overslag Terminal Alphen).

Toelichting vermindering

Er is in 2016 € 0,93 mln onttrokken voor subsidies Natuurcompensatie voor de Rijnlandroute en de N210.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2016

Onderwerp programmareserve:

Milieuaspecten omgevingbeleid

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Overboeking van € 1,1 mln van stimulering duurzame energie naar milieuaspecten omgevingsbeleid. Er heeft een vrijval van subsidie van € 0,1 mln plaatsgevonden.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2016

Onderwerp programmareserve:

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee te beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Looptijd

2023

Toelichting vermeerdering

Er is € 8,1 mln gestort in de nieuwe reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord. De wens van PS is om de in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 beschikbaar gestelde middelen van € 40 mln voor het UPG (Uitvoeringsprogramma Groen) apart te volgen. In 2016 is er € 10 mln van de € 40 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is € 1,9 mln uitgegeven in 2016. De niet uitgegeven provinciale middelen 2016 ad € 8,1 mln van de UPG € 40 mln zijn gestort in de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord. Deze zullen in 2017-2019 uitgegeven worden aan de landschapstafels en POP 3.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2016

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de Reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken, kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Bestemming

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Looptijd

2027

Toelichting vermeerdering

Er is € 46,7 mln gestort in deze nieuwe reserve. Dit betreffen de middelen die op jaareinde 2016 vrijvallen uit de OVP Ontwikkel Opgave Natuur. Voor deze OVP was geen basis meer om deze te handhaven uit hoofde van de BBV (geen terugbetalingsverplichting).

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

Doorlopend

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Reserve Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid. Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid.

Functie

Bestemming

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

€ 16,8 mln is ontvangen via het Provinciefonds en gestort in de reserve.

Toelichting vermindering

€ 14,4 mln is besteed aan het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 waar de provincie het secretariaat voor voert.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2004

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Dit betreft de indexering van de reserve zoals overeengekomen in het IODS-convenant en bestuursovereenkomst. Het gaat voor 2016 om € 0,08 mln.

Toelichting vermindering

In deze reserve zit de bijdrage van de provincie aan het Traject A4 Delft - Schiedam van

€ 25 mln (prijspeil 2006), hiervan is in 2014 € 20 mln betaald, het resterende bedrag ad

€ 5 mln is in 2016 betaald. Tevens is door voorspoedige afstemming met RWS de eindafrekening voor de indexering van de bijdrage over de periode 2006-2016 ook al in 2016 betaald. Deze bedroeg € 2,2 mln.

Verder is er € 1,1 mln onttrokken uit de programmareserve 1 IODS voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er € 0,25 mln onttrokken voor de realisatie van de Eco-passsage de Schie. Ten slotte is er uit afrekening van subsidies € 3,1 mln teruggevloeid naar de reserve.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009

Onderwerp programmareserve:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor lasten met betrekking tot de Zandmotor is € 0,08 mln onttrokken uit de reserve.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Zandmotor

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor beheer van de Zandmotor is € 0,06 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast is er

€ 0,12 mln onttrokken voor met name monitoring en onderzoek.

Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De Omgevingsdienst West-Holland maakt een turbulente periode door. In 2016 is een reorganisatie in gang gezet. De ontstane frictiekosten uit deze reorganisatie, besloten in oktober 2016, worden bijgehouden in de jaren 2017-2019 waarbij de laatste rekening in 2020 zal volgen.

Daarom is besloten om deze reserve te verlengen tot 2020. Daarnaast moeten er frictiekosten worden betaald voor een bezuiniging uit 2015 (-5,31%) en voor de overgang van de provinciale taken in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn naar de Omgevingsdienst Midden-Holland omdat de gemeente Alphen aan den Rijn haar taken daar heeft ondergebracht.

Programmareserve 2
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2016

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo per
31-12-2016

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

0

1.260

1%-regeling Kunst

222

0

50

172

Egalisatiereserve expl proj PZI

10.761

19.426

10.717

19.470

RijnGouwelijn

10.900

0

0

10.900

Reserve bereikbaarheid

46.365

6.037

42.897

9.505

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

Egal.kaplast nota IWA

7.963

61.197

1.311

67.849

Mobiliteit

0

100.490

15.797

84.692

Revolverend Verenfonds

0

1.300

0

1.300

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

0

8.280

0

8.280

2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit

149

0

149

0

Totaal Programmareserve 2

82.997

196.731

70.922

208.806

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2008

Onderwerp programmareserve:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.

In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3Emotion voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof.

De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009

Onderwerp programmareserve:

1%-regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2016 valt conform afspraken uit de Voorjaarsnota € 50.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Het restant van de reserve is nodig voor de afwikkeling van het dossier Buytenland van Rhoon.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.

In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten.

Na verwerking van het Kaderbesluit Infra en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 3,1 mln. Bij Voorjaarsnota 2017 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De structurele storting ad € 16,9 mln is met € 0,3 mln verlaagd ter dekking van de inzet van extra personele capaciteit voor planmatig beheer en onderhoud. Tevens is € 1,9 mln aan ontvangen bijdragen en afgerekende subsidies gestort. Tenslotte is een vrijgevallen voorziening ad € 0,9 mln voor dubieuze debiteuren in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Voor de dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln netto wordt € 10,6 mln aan de reserve onttrokken.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het voorlopig ontwerp van het HOV-Net Zuid-Holland Noord in 2016 is vastgesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

In de Begroting 2016 is een extra afschrijving voor het HOV-Net opgenomen van € 10,9 mln. Deze extra afschrijving was afhankelijk gesteld van het VO+ van het HOV-Net Zuid-Holland Noord.

In Januari 2013 hebben PS Het project HOV-Net Zuid-Holland Noord vastgesteld als opvolger van de RijnGouwelijn. In dit besluit is rekening gehouden met € 18 mln aan investeringen in de RijnGouwelijn die buiten de scope van het HOV-Net vallen. In 2014 is om die reden € 18 mln van het project RijnGouwelijn vervroegd afgeschreven. Gezien de huidige boekwaarde van het project is er geen reden meer om de eerder gereserveerde middelen beschikbaar te houden. Via de Voorjaarsnota zal worden voorgesteld de middelen in de reserve Bereikbaarheid te storten, waarmee de middelen vrij inzetbaar voor mobiliteit behouden blijven.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Reserve bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

 • Rekeningresultaat 2015 programma 2 € 4,5

 • Vrijval budget prijscompensatie € 1,1

 • Diverse kleinere stortingen € 0,4

Toelichting vermindering

 • Vrijval kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten € 26,5

 • Dekking vervroegde afschrijving € 12,0

 • Verevening kapitaallasten Kadernota 2015 € 3,8

 • Bijdrage diverse projecten beheer en onderhoud € 0,5

 • Sociale veiligheid OV € 0,1

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.

De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

2019

Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

Vrijval kapitaallasten (2016 en eerder) € 57,2

Amendement A-517 Investeren in fietsen € 4,0

Met dit amendement wordt € 4 mln aan extra middelen beschikbaar gesteld voor het programma fiets. Aangezien de investeringen in fietspaden moeten worden geactiveerd, worden de extra middelen in deze reserve gestort ter afdekking van de toekomstige afschrijvingen.

Toelichting vermindering

Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten wordt conform begroting € 1,3 mln aan de reserve onttrokken.

Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2016

Onderwerp programmareserve:

Mobiliteit

Inhoud en doel

De provincie ontvangt vanaf 2016 de rijksbijdrage voor verkeer en vervoer (BDU) via het Provinciefonds. De rijksbijdrage voor verkeer en vervoer wordt gestort in de reserve Mobiliteit. Toelichting over de besteding en ontvangst van de middelen wordt opgenomen in het bestedingsplan Mobiliteit. Van de jaarlijks te ontvangen rijksbijdrage is een groot deel bestemd ter dekking van de kosten van de regionale OV-Concessies.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie Provinciefonds

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

€ 100,5 mln is ontvangen via het Provinciefonds en gestort in de reserve.

Toelichting vermindering

€ 15,8 mln is ontrokken. € 11,6 mln hiervan is besteed aan infrastructurele projecten, regionaal en provinciaal. € 4,2 mln is besteed aan OV gerelateerde onderwerpen zoals Collectief Vraagafhankelijk vervoer, OV kwaliteit en onderhoud van DRIS panelen.

Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2016

Onderwerp programmareserve:

Revolverend Verenfonds

Inhoud en doel

Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2099

Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2017

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is een egalisatiereserve ingesteld om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

NVT (reserve actief in jaar 2017).

Toelichting vermindering

NVT (reserve actief in jaar 2017).

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Verbetering procedure/financieel inzicht Mobiliteit

Inhoud en doel:

Tijdelijk extra capaciteit voor organisatieverbetering naar aanleiding van de Nota kapitaal en beheerlasten: intern wordt hard aan de verbeteringen gewerkt, maar met de huidige capaciteit (kwantitatief, maar ook kwalitatief) gaat het (te) lang duren.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Conform Begroting is € 0,1 mln vrijgevallen ten gunste van de financiële ruimte. De resterende middelen zijn ingezet ter dekking van activiteiten ter verbetering van het financieel inzicht bij mobiliteit.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2016

Onderwerp programmareserve:

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Inhoud en doel:

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen, Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed en Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Storting in de reserve van de resterende middelen uit de OVP ISV3 heeft bij Jaarrekening 2016 plaatsgevonden.

Programmareserve 3
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2016

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo per
31-12-2016

Meerjarenplan Bodemsanering

37.611

6.702

3.379

40.934

Bedrijventerreinen

6.802

1.455

3.262

4.995

EFRO middelen

31

0

0

31

Manden maken

815

0

200

615

Alt.locatie Hoeksche Waard

9.000

0

0

9.000

Coolport middelen

5.605

1.000

3.060

3.545

Mitigatie/Energie

617

0

0

617

Overcommittering OP-West

5.885

0

2.400

3.485

Interreg-cofinanciering EFRO

9.798

5.231

1.000

14.029

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.423

0

504

920

InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.

4.700

0

0

4.700

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

14.445

0

619

13.826

Programma Warmte-Koude Z-H

52

0

0

52

2015 DP Impulsprogramma CVT

250

0

250

0

Regionale netwerken topsectoren

2.083

1.500

1.275

2.308

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

0

113

Risicoreserve Energiefonds

0

3.000

0

3.000

Versterking economie

0

5.335

0

5.335

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

0

4.500

0

4.500

Implementatie Omgevingswet

0

5.989

498

5.492

Opstellen integrale onderzoeksagenda

0

300

165

135

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

0

200

0

200

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

137

0

0

137

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

1.000

0

-3.188

4.188

IRP Goeree-Overflakkee

1.463

0

863

600

Totaal Programmareserve 3

101.830

35.212

14.287

122.756

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Meerjarenplan Bodemsanering

Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker.

Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft o.a. de doeluitkering uit het Provinciefonds ter grootte van
€ 4,2 mln. De lagere subsidievaststelling gasfabrieksterreinen van € 1,4 mln en de baten verkoop gronden Zuid-IJsseldijk € 1,1 mln zijn ook toegevoegd aan de reserve.

Toelichting vermindering

De vermindering betreft onttrekkingen o.a. ten behoeve van beleid, onderzoek en

uitvoering bodem voor een bedrag van € 0,1 mln. Uitgaven voor de sanering van

spoedlocaties en nazorg bedroegen € 1,9 mln. Voor Bodemsanering Krimpenerwaard is een bedrag van € 0,5 mln onttrokken. Een bedrag van € 0,9 mln is uitgegeven voor het project Hollandsche IJssel.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking/subsidie verstrekt.

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes/plafonds op de planning.

Toelichting vermeerdering

In 2016 worden middelen gestort voor het onderwerp planvorming (€ 1 mln) en dossier Gorinchem Groote Haar (€ 0,5 mln)

Toelichting vermindering

In 2016 wordt € 3,3 mln onttrokken wegens afspraken uit de Voorjaarsnota 2016 voor overheveling naar doel 3.1

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

EFRO-middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (indicatie was 2015)

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017. De looptijd is in overeenstemming met de subsidieverlening 2013-2017.

Toelichting vermindering

In 2016 is € 0,2 mln onttrokken voor het betrokken subsidiedossier. Dit bedrag volgt de aangegeven fasering van het project.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Alternatieve locatie Hoeksche waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2016 zijn gerealiseerd. Op basis daarvan zal de subsidieverlening worden voorbereid. Het Inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden. Er van uit gaande dat de subsidie nog in 2016 kan worden verleend, is in de Najaarsnota 2016 € 9 mln onttrokken aan de reserve Alternatieve locatie Hoeksche Waard.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Coolport-middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

De laatste van het Rijk ontvangen tranche ad € 1 mln wordt in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

De voor het project gemaakte kosten ad € 3,1 mln worden uit de reserve gedekt.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018 (was 2016). Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie.

Voor de uitvoering van het energiebeleid en het maken van de energieagenda is in de meerjarenbegroting 2016-2019 € 5 mln geraamd, gelijkelijk verdeeld over de vier planjaren. In de opstartfase is echter sprake van meerkosten. Daarnaast vergt de partiële herziening van de VRM voor de windopgave veel incidentele inspanning en kosten. De extra uitgaven zijn in de Voorjaarsnota 2016 geraamd op € 0,4 mln. Dekking vindt plaats ten laste van de programmareserve (reserve Mitigatie). In 2018 en 2019 zal sprake zijn van lagere lasten en terugstorting in de reserve.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017 (was 2016). 2017 omdat Europa nog niet alle subsidies heeft afgerekend waar de provincie garant voor staat.

Toelichting vermindering

Conform afspraken in de Voorjaarsnota 2016 wordt € 2,4 mln overgeheveld naar overige reserves in doel 3.1 waaronder de reserve MIT (MKB).

Besluitvorming/ instellingsjaar:

Onderwerp programmareserve:

Interreg-cofinanciering EFRO

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten.

Functie

Spaar

Voeding

Er is voor Interreg en Cofinanciering EFRO € 18 mln nodig. Dit wordt bereikt door:

€ 9,8 mln stand reserve 31-12-2015

Mutaties Voorjaarsnota 2016:

€ 1,5 mln uit reserve Overcommittering;

€ -1 mln naar reserve MIT;

€ 2,5 mln uit exploitatiebudget 2016 Schaalsprong;

€ 2,5 mln idem 2017

€ 0,4 mln uit reserve RNT.

-------- +

€15,7 mln

In de Najaarsnota 2016 is met het oog op fasering van de uitgaven € 2,3 mln exploitatiebudget 2016 in de reserve gestort.

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

De vermeerderingen hebben plaats gevonden conform hetgeen onder 'voeding' is vermeld, op € 1,5 mln vanuit het exploitatiebudget Schaalsprong na die door toekenning van subsidie aan Efrodossiers in 2016 is uitgegeven.

Toelichting vermindering

De verminderingen hebben plaats gevonden conform hetgeen onder 'voeding' is vermeld.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant 'asbestdak eraf, zonnepanelen erop' aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 is € 0,5 mln onttrokken aan de reserve wegens uitkeringen in het kader van subsidiedossiers 'asbest eraf zonnepanelen erop'.

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal

€ 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Looptijd

Einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

ROM-D

Inhoud en doel

Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die provincie Zuid-Holland heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Functie

Buffer.Bij een vertraagde uitgifte nemen de rentekosten toe ten opzichte van de raming terwijl de bedrijfsvoeringskosten relatief hoog zijn. Dit brengt met zich mee dat de waarde van de provinciale deelnemingen in de ROM-D in 2014 (verder) in waarde zijn gedaald. Als gevolg hiervan is bij de Jaarrekening 2015 van de provincie een voorziening gevormd tot een bedrag van € 1,8 mln waarbij € 1,1 mln uit de risicoreserve ROM-D is gedoteerd.

Voeding

Reserve transitie subsidies

Looptijd

Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen.

Toelichting vermeerdering

P.M.

Toelichting vermindering

P.M.

Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte-middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De vermindering betreft de inzet van middelen ten behoeve van de subsidie Waterhergebruik Glasparel+ van € 0,6 mln.

Besluitvorming/instellingsjaar:2015

Onderwerp programmareserve:

Regionale netwerken topsectoren

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Vermeerderingen ad € 1,5 mln hebben plaatsgevonden conform afspraken uit de Voor- en/of Najaarsnota 2016. Het betreft middelen voor subsidiedossiers die verleend worden aan publiek-private samenwerkingsverbanden.

Toelichting vermindering

Verminderingen ad € 1,3 mln hebben plaatsgevonden conform afspraken uit de Voor- en Najaarsnota 2016 (€ 0,9 mln is onttrokken wegens fasering van in 2015 verleende subsidiedossiers; € 0,4 mln is geheralloceerd naar de reserve Interreg/cofinanciering EFRO).

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant 'Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord". Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Besluitvorming/ instellingsjaar: 2016

Onderwerp programmareserve:

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord wordt € 3 mln aan de reserve toegevoegd.

Besluitvorming/ instellingsjaar: 2016

Onderwerp programmareserve:

Versterking economie

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Vermeerderingen hebben plaatsgevonden conform de afspraken uit de Voor- en Najaarsnota 2016 (afspraken ter grootte van € 5,3 mln), met uitzondering van € 1,25 mln die niet is gestort maar aan de algemene middelen beschikbaar is gesteld. Dit is gebeurd omdat is besloten geen dotatie te doen aan de risicoreserve IQ. De middelen die voor die dotatie waren bestemd worden teruggegeven aan de vrije ruimte voor integrale afweging van de inzet.

Besluitvorming/ instellingsjaar: 2016

Onderwerp programmareserve:

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk,

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Vermeerderingen hebben plaatsgevonden conform afspraken uit de voor- en Najaarsnota (€ 4,5 mln), waarvan € 1 mln geheralloceerd is vanuit de reserve Regionale Netwerken Topsectoren.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2016

Onderwerp programmareserve:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingwet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden.

De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

De implementatie en uitvoering van de nieuwe Omgevingswet is een nieuwe wettelijke taak. Via de Voorjaarsnota 2016 zijn de voor de komende jaren 2016- 2018/2019 met eventuele uitloop naar 2020 benodigde middelen van € 6 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Dit eerste jaar is o.a. een informatieanalyse uitgevoerd en zijn er veel informatie- bijeenkomsten georganiseerd etc. Het programmateam Implementatie Omgevingswet is gestart. De kosten van de activiteiten dit jaar zijn € 0,5 mln.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2016

Onderwerp programmareserve:

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sectordoorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken.

Functie

Bestemming / spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Via de Najaarsnota 2016 zijn de middelen van € 0,3 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

De kosten voor de eerste onderzoeken zijn ten laste van de reserve gebracht voor een bedrag van € 0,2 mln.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)

Onderwerp programmareserve:

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor regionale gebiedsgerichte projecten.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële Ruime

Looptijd

2020

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2016

Onderwerp programmareserve:

World Expo 2025

Inhoud en doel

De in deze reserve gestorte middelen zijn bedoeld om de (ruimtelijke) economische groei en daarmee de werkgelegenheid in Rotterdam en andere delen van Nederland te stimuleren. Ook nu het Kabinet de kandidaatstelling voor programma Expo 2025 niet ondersteund blijft het oorspronkelijke doel overeind.

Functie

Reservering middelen

Voeding

Middelen PZH vanuit exploitatie. In de Voorjaarsnota 2016 beschikbaar gestelde middelen voor 2016 (€ 0,6 mln) zijn in de Najaarsnota 2016 in de programmareserve gestort. In totaal behelst de bijdrage € 1,8 mln (€ 0,6 mln in 2016, 2017 en 2018).

Looptijd

2025

Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 is uit hoofde van verstrekte subsidies € 3,2 mln terug betaald aan de provincie.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018

Besluitvorming/instellingsjaar: 2016

Onderwerp programmareserve:

DP molens CVT groot onderhoud

Inhoud en doel

Door middel van deze tijdelijke reserve wordt het budget uit het jaar 2016 dat bestemd was voor groot onderhoud molens in dat jaar doorgeschoven naar het jaar 2017. Er is meer doorlooptijd voor het volledige proces nodig dan eerder was voorzien.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermeerdering

Er wordt € 0,2 mln gestort als gevolg van een doorgeschoven prestatie. Deze middelen zullen in 2017 benut worden.

Programmareserve 4
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2016

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo per
31-12-2016

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

3.835

3.000

2.600

4.235

Cultuurbehoud

0

0

0

0

2015 DP Afbouw jeugdzorg

464

0

464

0

Totaal Programmareserve 4

4.299

3.000

3.064

4.235

Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoedlijnen

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald

Toelichting vermeerdering

Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering. Een deel van de activiteiten van subsidieontvangers vindt pas in 2017 plaats. Dit deel ad € 3 mln wordt gestort in de reserve.

Toelichting vermindering

Een deel van de activiteiten uit subsidieverleningen van 2015 is pas in 2016 uitgevoerd. Deze middelen ad € 2,6 mln waren zolang in de reserve gestort en worden in 2016 onttrokken.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Transitie subsidie

Inhoud en doel

Een deel van het teveel bezuinigde budget op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Zodra er duidelijkheid is over lopende rechtszaken kunnen middelen worden onttrokken dan wel de reserve worden herbestemd. Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen (€ 3,2 mln in 2012)

Looptijd

2016

Programmareserve 5
(bedragen x €1.000)

Onder
werp

Saldo per 1-1-2016

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo per
31-12-2016

Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

3.530

0

3.530

Frictiekosten algemeen

1.727

0

794

933

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

142

257

0

400

Jonge ambtenaren

566

0

140

426

2015 DP Trainees

470

0

446

24

Totaal Programmareserve 5

2.905

3.787

1.380

5.313

Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2016

Onderwerp programmareserve:

MJOP

Inhoud en doel

Bij begroting 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030. Wegens vertraging o.a. door extra onderzoek voor duurzaamheid zullen de verwachte uitgaven later plaatsvinden dan verwacht. De geplande maximale storting in de voorziening mag vanwege het spreidingsprincipe van de lasten niet meer volledig in 2016 plaatsvinden. De in 2016 extra beschikbaar gestelde middelen dienen beschikbaar te blijven voor het meerjarige onderhoud, derhalve zal hiervoor een reserve onderhoud gebouwen worden ingesteld. Bij jaarrekening 2016 zal de reserve worden gestort met de resterende middelen die oorspronkelijk waren bedoeld voor de storting voorziening MJOP.

Functie

Spaarfunctie

Voeding

Exploitatiemiddelen begroting 2016

Looptijd

2021

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

Nog niet bekend

Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

In 2016 is conform de begroting € 0,3 mln gestort in verband met vrijvallende kapitaallasten.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld, in 2016 komt het beleid, waarna meer duidelijkheid komt over de uitnutting van deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

In 2016 is zijn jonge ambtenaren aangetrokken. De arbeidskosten ad € 0,1 mln komt ten laste van de reserve Jonge Ambtenaren.

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Inzicht en benchmarking

Inhoud en doel

Provinciale en Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de inzichtelijkheid van de organisatie en haar prestaties. Ook hier blijkt dat de bestaande capaciteit (mede als gevolg van de lopende reorganisatie, waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe en/of extra mensen) onvoldoende is om de ambities waar te maken. Op onderdelen is tijdelijk externe hulp nodig.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015

Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

DP Trainees

Inhoud en doel

Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie Zuid-Holland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld

(€ 1,1mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij Voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Voorzieningen

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

(bedragen in € 1.000)

31-12-2015

 

Vrijval ten gunste
van de exploitatie

Aanwending

31-12-2016

Voorziening Grondwaterheffing

3.103

63

0

84

3.081

Voorziening Premieleningen

73

0

0

1

72

Voorziening Pensioenen GS

11.622

1.514

0

581

12.556

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

0

9.600

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

1.000

0

406

594

Voorziening Bentwoud

0

796

0

0

796

Voorziening Nazorg stortplaatsen

8.266

0

0

0

8.266

Totaal

32.663

3.373

0

1.072

34.964

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening 'van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden'. De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten.

Toelichting vermeerdering

In 2016 is € 0,06 mln gestort in de voorziening. Dit betreft het saldo op de exploitatie van de baten 2016 van € 0,54 mln minus de uitgaven met betrekking tot het grondwaterbeheer ten bedrage van € 0,48 mln. De baten bestaan uit de verwachte opbrengsten grondwaterheffing voor 2016 van € 1,08 mln, een correctie van de baten 2015 van € 0,33 mln voornamelijk veroorzaakt door een heffing die naar aanleiding van de evaluatie grondwaterheffing 2010-2014 niet meer plaatsvindt op basis van vrijstellingsgronden en een correctie van € 0,21 mln vanwege bezwaren over aanslagen van vorige jaren.

Toelichting vermindering

In 2016 is € 0,03 mln direct uit de voorziening betaald voor de beheerplannen Natura 2000 gebieden (verdroging) en € 0,05 voor rente en aflossing lening BNG voor een boostergemaal.

Onderwerp voorziening:

Premieleningen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Toelichting vermindering

Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden.

Onderwerp voorziening:

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen. Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Toelichting vermeerdering

Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn, is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum een dotatie van € 1,5 mln aan de voorziening toegevoegd. Als grondslag voor de dotatie is een berekening van de contante waarde uitgevoerd waarbij is uitgegaan van:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;

 • Sterftecijfers volgens de prognosetafels ABP met trend CBS 2015;

 • Pensioenrichtleeftijd is 67 jaar;

 • Rekenrente: naar 31-12-2016 geforwarde rentetermijnstructuur (basis 30-09- 2016); gehanteerde factoren zijn conform de wettelijke tarieven voor individuele waardeoverdrachten 2017 (circulaire BZK 13 december 2016, kenmerk: 2016 - 0000738850).

Toelichting vermindering

Een bedrag van € 0,5 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.

Onderwerp voorziening:

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De voorziening dient ter dekking van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen.

Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening getroffen die in 2015 is aangepast tot € 9,6 mln. In 2016 is geen bijstelling (nodig) geweest van de voorziening.

Onderwerp voorziening:

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor kosten die in een volgend begrotingsjaar gemaakt zullen worden, waarbij die kosten zijn oorsprong mede vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De kosten van groot onderhoud op de gebouwen werden voorheen als investeringen aangemerkt en dan ook geactiveerd. Als gevolg van regelgeving van het BBV en de Nota Investeringen, Waardering en Afschrijvingen (IWA) is in 2015 een gedeelte van de kosten die betrekking hebben op klein en groot onderhoud in exploitatie genomen. Deze exploitatiekosten fluctueren jaarlijks en daarom is in de nota beheer en kapitaallasten MJOP, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 7 juli 2015, opgenomen dat een voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen wordt ingesteld om de exploitatiekosten over de periode 2016 - 2030 te egaliseren. Periodiek wordt het MJOP voor provinciale gebouwen geactualiseerd. Mogelijk wordt het MJOP, aan de hand van aspects duurzaamheid, verder aangepast. Deze aanpassing kan mogelijk leiden tot hogere onderhoudskosten, maar deze zijn echter bij de jaarrekening niet betrouwbaar in te schatten. De beoogde (aanvullende) dotatie van € 3,5 mln is gestort in de reserve MJOP Gebouwen.

Toelichting vermeerdering

In verband met vertraging van de start van de verbouwing van het C-gebouw is de dotatie in 2016 beperkt gebleven tot de jaarlijkse dotatie van € 1 mln

Toelichting vermindering

Door gemaakte kosten in verband met de renovatie van gebouw D is de voorziening met € 0,4 mln verlaagd.

Onderwerp voorziening:

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats-exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken.

Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, laat de provincie periodiek (iedere vijf jaar) een studie uitvoeren naar de verwachten toekomstige rendementen. Vanwege de lagere rekenrente heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

In 2016 is geen bijstelling van de voorziening (nodig) geweest.

Onderwerp voorziening:

Bentwoud

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening 'van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden'. De voorziening is bij Jaarrekening 2016 gecreëerd als gevolg van herrubricering van de OVP Bentwoud; de middelen zijn niet van een overheid ontvangen en moeten derhalve niet worden geclassificeerd als OVP, maar als voorziening.

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering van € 0,7 mln betreft is het gevolg van de vrijval van het saldo van de OVP Bentwoud die in 2016 is geherrubriceerd.

10.7 Langlopende schulden

Langlopende schulden

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Onderhandse leningen van

     

Binnenlandse banken

469.870

-34.158

435.711

Overige binnenlandse sectoren

0

0

0

Totaal

469.870

-34.158

435.711

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

Het leningsaldo is door reguliere aflossingen afgenomen. Doordat het oorspronkelijk verwachte liquiditeitstekort uitbleef zijn er in 2016 geen nieuwe leningen aangetrokken.

De rentelasten uit hoofde van vaste leningen bedragen € 21,1 mln.

10.8 Vlottende passiva

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen.

Vlottende schulden met
een rentetypische looptijd < 1 jaar
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Overige schulden

35.911

33.882

69.793

Totaal

35.911

33.882

69.793

Overlopende passiva
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2015

Mutaties
2016

Balans per
31-12-2016

Nog te betalen kosten

194.633

-30.460

164.173

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

266.106

-115.917

150.189

Overige vooruit ontvangen bedragen

1.093

-984

110

Totaal

461.832

-147.360

314.472


Nog te betalen kosten

Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 30,4 mln afgenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2016 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 27,3 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 57,7 mln.

Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2016 en in 2016 geleverde prestaties ad € 152 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december ad € 7,8 mln.


Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva.


Overige vooruit ontvangen bedragen

Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 1 mln afgenomen tot € 0,1 mln. Dit bedrag betreft de vooruitontvangen bijdragen voor de subsidieregeling milieumaatregelen SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland en voor het project Deltanatuur.

Overlopende

Saldo per

Vermeerderingen

Vermindering

Saldo per

Financieringsbron

Passiva
(bedragen in €)

31-12-2015

Storting verplichte rente

Overige toevoegingen

Aanwending

vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

31-12-2016

Rijk

Mede overheid

EU

 

Rentedragend:

     

OVP Health Ties

88.440

0

0

0

0

88.440

   

X

OVP Luchtkwaliteit NSL

1.653.284

0

0

1.151.864

0

501.420

X

   

OVP Jeugdhulpverlening

6.181.199

0

0

0

6.000.000

181.199

X

   

OVP Hollandsche IJssel

486.203

0

0

0

0

486.203

X

X

 
 

Niet rentedragend:

     

OVP Clean Inland Shipping

0

0

1.532.681

974.013

0

558.668

   

X

OVP Programmabur.Warmte en Koude Z-H

140.000

0

0

123.420

0

16.580

 

X

 

OVP Ontwikkelopgave natuur

17.540.812

0

33.059.717

3.872.433

46.728.096

0

n.v.t.

   

OVP Deltanatuur

313.882

0

0

0

305.882

8.000

X

X

 

OVP Bentwoud

857.738

0

22.400

1.206

878.932

0

n.v.t.

   

OVP BSB Milieu

60.166

0

75.208

75.200

0

60.174

     

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

131.908

0

0

0

0

131.908

X

   

OVP Natura 2000 PAS

2.681.761

0

0

592.099

0

2.089.662

X

X

 

OVP Zandmotor

1.633.333

0

0

333.683

0

1.299.650

X

   

OVP ISV3

10.007.104

0

0

1.726.767

8.280.336

0

n.v.t.

   

OVP EU Luchtkwaliteit EFRO

103.657

0

0

103.657

0

0

   

X

OVP Boeren voor natuur

870.896

0

525

108.362

0

763.059

X

   

OVP Clusterregeling PZH

2.864.921

0

0

535.909

0

2.329.012

   

X

OVP Voordelta Maasvlakte 2

1.795.278

0

0

1.714.783

0

80.495

X

   

OVP 750 HA PMR

89.770.388

0

7.480.255

6.000.126

0

91.250.517

X

   

OVP Leren duurzame ontwikkeling

375.290

0

0

224.962

0

150.328

X

   

OVP Hollansche IJssel werkbudget

1

0

0

1

1

0

     

OVP ROV (voorheen POV)

860.920

0

26.782

887.702

0

0

 

X

 

OVP Zuidvleugel middelen

271.793

0

4.480

0

0

276.273

 

X

 

OVP ISV2

995.441

0

0

995.441

0

0

n.v.t.

   

OVP BDU

126.421.383

0

0

76.503.827

0

49.917.556

X

   

Totaal

266.105.797

0

42.202.048

95.925.455

62.193.247

150.189.144