11. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)

De provincie is verplicht om inzicht te geven over de belangrijkste verplichtingen na het jaar 2016, die niet zijn opgenomen op de balans. De belangrijkste verplichtingen zijn doorgaans > € 1 mln.

De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Borgstellingen

 2. Arbeidsgerelateerde verplichtingen

 3. NUBBV als onderdeel in de programmareserves

 4. Subsidieverplichtingen

 5. Overige NUBBV


A. Borgstellingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2016 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen.

Het bedrag waarvoor de provincie direct borg staat bedraagt € 12,9 mln.

Naam instelling

(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk

Bedrag

Stand

31-12-2015

Stand

31-12-2016

Percentage garantstellingen

Garantstelling zorginstellingen

       

ASVZ Zuid West

847

188

94

100%

St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht

8.359

2.687

2.388

100%

Stichting Stadzicht

2.155

227

113

66.67%

Subtotaal zorginstellingen

11.361

3.102

2.595

 

Garantstelling overige

       

Waterbus (Aquabus b.v.)

8.869

6.051

5.531

100%

Groenfonds

5.340

4.740

4.740

 

Subtotaal overige

14.209

10.791

10.271

 

Totaal gewaarborgd

25.570

13.893

12.866

 

Naast bovenstaande directe garantstellingen staat de provincie als deelnemer van gemeenschappelijke regelingen indirect garant voor eventuele schulden van deze GR's (dit op grond van bepalingen in de Provinciewet en Wet Gemeenschappelijke Regelingen).


B. Arbeidsgerelateerde verplichtingen

(bedragen x € 1 mln)

Vakantiedagen

€ 5,3

Totaal

€ 5,3


Vakantiedagen

Ultimo 2016 bedroeg het restant aantal vakantie-uren 200.000 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 5,3 mln.


C. NUBBV als onderdeel in de programmareserves

De niet uit de balans blijkende verplichtingen als onderdeel in programmareserves zijn niet opgenomen in een post op de balans. Deze verplichtingen zijn een deel van de verplichtingen die gedekt worden uit de programmareserves.

Binnen programma 1 liggen inkoopverplichtingen vast voor een bedrag van € 4,9 mln en subsidieverplichtingen voor een bedrag van € 1,9 mln;

Binnen programma 2 liggen inkoopverplichtingen vast voor een bedrag van € 1,2 mln en subsidieverplichtingen voor een bedrag van € 2,1 mln;

Binnen programma 3 liggen inkoopverplichtingen vast voor een bedrag van € 1,2 mln en subsidieverplichtingen voor een bedrag van € 17,8 mln;

Binnen programma 4 en 5 liggen geen inkoopverplichtingen vast, die gedekt worden uit reserves.


D. Subsidieverplichtingen

Subsidiebedragen jaar 2017

Programma 1

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 5,8 mln, waarvan € 1,8 mln voor 2017.

 • Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een aanvullende subsidie verstrekt met een waarde van € 1,1 mln, waarvan € 0,6 mln voor 2017.

 • Voor de integrale herontwikkeling van de entreezone en realisatie bezoekerscentrum Kinderdijk aan SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) staat een verplichting uit van € 1,2 mln, waarvan € 1,2 mln voor 2017.

 • In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) inclusief Agrarisch Natuurbeheer en de Collectieven) en de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer), is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 17,2 mln voor 2017.

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding M1 t/m M3 van € 1 mln, waarvan € 0,4 mln voor 2017.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2017 betreffen € 4,6 mln.


Programma 2

 • Aan de gemeente Leiden is een meerjarige subsidie toegekend voor de ontsluiting van het Bioscience Park. De jaarschijf 2017 (laatste) bedraagt € 1 mln.

 • Aan de gemeente Leiderdorp is een meerjarige subsidie toegekend voor de realisatie van het fietspad F267.6 Munikkenpolder-HSL Infocentrum. De jaarschijf 2017 bedraagt € 1 mln.

 • Aan het Havenbedrijf Rotterdam is een meerjarige subsidie toegekend voor de Herinrichting City Terminal-Rotterdam Coolport. De jaarschijf 2017 bedraagt € 0,5 mln.

 • Aan Rijkswaterstaat is een meerjarige subsidie toegekend voor de realisatie van de aansluiting A15-N3. De jaarschijf 2017 (laatste) bedraagt € 3,3 mln.


Programma 3

 • Voor het onderwerp bedrijventerreinen liggen verplichtingen vast voor Westelijke Dordtse Oevers, Rotterdam Port Valley en Maritiem Servicecluster Drechtsteden, in totaal betreft het € 5,5 mln.

 • In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 0,7 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht te Bodegraven. De subsidie wordt voorgefinancierd door de provincie, waarbij na afloop wordt afgerekend door het Rijk.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2017 betreffen € 0,7 mln.


Subsidieverplichtingen 2018 en verder

Programma 1

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 5,8 mln, waarvan € 4 mln voor 2018 en verder.

 • Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een aanvullende subsidie verstrekt met een waarde van € 1,1 mln, waarvan € 0,55 mln voor 2018 en verder.

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding M1 t/m M3 van € 1 mln, waarvan € 0,6 mln voor 2018 en verder.

 • Voor de Gebiedsagenda Water & Groen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden staat een verplichting uit van € 1,1 mln, waarvan € 1,1 mln voor 2018 en verder.

 • In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) inclusief Agrarisch Natuurbeheer en de Collectieven) en de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer), is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 57,3 mln voor 2018 en verder.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2018 en verder betreffen € 2,8 mln.


Programma 2

 • Aan de gemeente Leiderdorp is een meerjarige subsidie toegekend voor de realisatie van het fietspad F267.6 Munikkenpolder-HSL Infocentrum. De jaarschijf 2018 (laatste) bedraagt € 0,3 mln.

 • Aan het Havenbedrijf Rotterdam is een meerjarige subsidie toegekend voor de Herinrichting City Terminal-Rotterdam Coolport. De jaarschijf 2018 (laatste) bedraagt € 0,7 mln.


Programma 3

 • Voor het onderwerp bedrijventerreinen liggen verplichtingen vast voor met name Rotterdam Port Valley en Nieuw Mathenesse Noord in Rotterdam, in totaal betreft het € 5,5 mln.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2018 betreffen € 0,1 mln.

 • In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 2,1 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht 64.


E. Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Programma 1

Binnen programma 1 liggen Niet uit de Balans Blijkende Verplichtingen vast die niet gedekt worden uit de programmareserve 1. Dit betreft Inkoopverplichtingen voor een bedrag van € 58,4 mln.

 • Voor het Beheer Bentwoud door Staatsbosbeheer liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 3,2 mln.

 • Er is een verplichting aangegaan van € 5,4 mln voor de provinciale convenantsmiddelen ten behoeve van de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (thans Natuur Netwerk Nederland, NNN).

 • Voor de Borging PAS Nieuwkoopse Plassen (Programmatische Aanpak Stikstof) liggen verplichtingen vast van € 2,4 mln.

 • In het kader van de overeenkomst Maatregelen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid zijn voor € 1,4 mln verplichtingen aangegaan.

 • Voor de aankoop van percelen in Rhoon in het kader van PMR (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) ligt een verplichting vast van € 3,2 mln.

 • Voor de overige verplichtingen staat een bedrag van € 42,8 mln uit.


Programma 2

Bedrijfsvoering beheer en onderhoud € 4,4

Dagelijks beheer en onderhoud wegen:

 • Onderhoud en schadeherstel haltemeubilair € 1,1

 • Gladheidsbestrijding € 2,8

 • Vervanging asfalt € 7,3

 • Vaste kosten DBO € 14,7

 • Overige projecten € 5,7

Dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen € 2,2

Planmatig beheer wegen (inclusief kunstwerken):

 • N210 € 3,3

 • N218 Hartelfietsbrug € 1,8

 • Zuid Westelijke Randweg N207 € 1,9

 • N444B € 5,7

 • N207C Gouda Waddinxveen € 2,5

 • Parallelweg N209A € 2,3

 • Noordeinde te Boskoop € 1,5

 • Kunstwerken N445 nabij Rijpwetering in de gem. Kaag en Braassem € 1,7

 • N467B € 1,8

 • N209B € 2,7

Planmatig beheer vaarwegen (inclusief kunstwerken)

 • Merwedesluis € 1,3

 • Oeverwerken € 1,3

 • Bruggen Aarkanaal € 3,3

 • Oevervakken T9.3W en T9.5W € 10,4

 • Vervanging oevers T1.3 € 7,6

 • Overige projecten € 1,3

Nieuwbouw (vaar)wegen:

 • Rijnlandroute € 466,0

 • N211 Wippolderlaan € 2,0

 • N470 € 1,1

 • N207 € 1,2

 • N210 € 1,8

 • Bochtafsnijding Delftse Schie € 9,0

 • Bouw Hoornbrug € 1,1

 • Verdubbeling N222 € 15,2

 • Overig projecten € 2,4

Nieuwbouw Openbaar Vervoer

 • Spoorcorridor Leiden-Utrecht € 6,0

 • Vervanging Drechtbrug € 1,2

 • Dris op R-net corridors € 1,2

 • Spoorcorridor Alphen-Gouda € 23,6

 • N207 Busstrook € 3,1

 • Overige projecten € 1,2

Overige programma's

 • Binnen programma 3 en 4 liggen voor respectievelijk € 1,2 mln en € 0,7 mln inkoopverplichtingen vast. Geen enkel dossier is groter dan € 1 mln.

 • Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot beter benutten (bebouwd) gebied ad € 0,6 mln.


NUBBR

Programma 1

 • Er staat een recht uit van € 0,3 mln inzake overeenkomst Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Haven Industrie Complex.

 • De provincie heeft een recht van € 1,1 mln. Dit betreft een deel van de opbrengsten van nog te realiseren windmolens in het kader van aankoop van gronden in de voormalige ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te Numansdorp.


Programma 3

In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering zijn meerjarige subsidies (ad € 2,8 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag. De subsidies worden voorgefinancierd door de provincie, waarbij na afloop wordt afgerekend door het Rijk.