12. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves

(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie

31-12-2015

Mutaties 2016

Saldo

31-12-2016

Gebouwd onroerend goed

1,0

0,1

1,1

Onbebouwd onroerend goed

6,0

- 0,4

5,6

Kunst

0,4

-

0,4

Deelnemingen

36,2

11,3

47,5

Verbonden partijen

-0,8

0,6

-0,2

Totaal

42,8

11,6

54,4


Gebouwd onroerend goed

Voormalige dienstwoningen

De provincie heeft nog 3 dienstwoningen in eigendom, die verkocht kunnen worden tegen een boekwinst op het moment dat de woning vrij van huur komt. Het beleid is om zo snel mogelijk tot verkoop over te gaan . Verkopen in verhuurde staat is niet aantrekkelijk. Er is wel sprake van enig achterstallig onderhoud. Het niet uitvoeren van dit achterstallig onderhoud is onbehoorlijk ten aanzien van onze huurders en leidt tot waardeverlies van de woningen (dus minder opbrengsten bij verkoop). Het is belangrijk dat in onderhoud geïnvesteerd wordt. Het realiseren van de opbrengst is afhankelijk van de vrijval van de huur. Rekening houdend met te maken kosten en behoedzaamheidsaspect, wordt de stille reserve-omvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde: € 0,9 mln.


Voormalige steunpunten

In 2016 is het steunpunt Haastrecht verkocht. Verder is in 2016 het steunpunt Hellevoetsluis teruggekocht voor

€ 281.500. Op basis van een behoedzame waardebepaling wordt uitgegaan voor de stille reserve-omvang van 80% van de aankoopwaarde: € 0,2 mln.


Onbebouwd onroerend goed

Verspreide provinciale eigendommen.

Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. De provincie bezit op dit moment circa 224 ha grond die zonder bezwaar voor het uitvoeren van de publieke taak kan worden verkocht. Het gaat hierbij in hoofdzaak om kleine, niet zelfstandig te exploiteren kavels, die verspreid in de provincie liggen. De gronden zonder provinciaal belang komen in aanmerking voor verkoop of verpachting.

De stille reserveomvang wordt vanaf 2015 berekend op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde m2 prijs. De opbrengst van verkochte gronden kent in 2016 een gemiddelde m2 prijs van € 2,50.

Door deze berekeningsmethode komt de omvang uit op ongeveer € 5,6 mln.


Kunst

In 2016 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln.


Deelnemingen

De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2015 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt.

Deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde

per 31-12-2015

Balans

PZH

Stille

Reserve

Uitgekeerd

dividend

NV Bank Nederlandse Gemeenten

40.979

142

40.837

623

NV Nederlandse Waterschapsbank

1.758

5

1.753

-

NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

4.733

-

4.733

-

InnovationQuater v/h

R.O.M. Zuidvleugel BV

9.668

10.000

-332

-

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

3

4

-1

-

R.O.M. Drechtsteden Beheer BV

2

2

-

-

R.O.M. Drechtsteden Capital BV

8.215

8.215

-

-

Delta Nutsbedrijven NV

(aandelen om niet verkregen)

487

-

487

-

Warmtebedrijf Infra NV

69

69

-

-

Totaal

65.914

18.437

47.477

623


Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

(bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde

per 31-12-2015

Balans

PZH

Stille

Reserve

Uitgekeerd

dividend

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV

1.322

1.355

-33

-

R.O.M. Drechtsteden Kil III CV

355

561

-206

-

Totaal

1.677

1.916

-239

-

De stille reserve kan alleen positief zijn (ingeval van een hogere intrinsieke waarde dan de boekwaarde). Indien de intrinsieke waarde lager is dan de boekwaarde is er geen stille reserve.

Voor de deelnemingen R.O.M. Drechtsteden Capital BV is een voorziening getroffen met een omvang die gelijk is aan het verschil tussen de intrinsieke waarde en de boekwaarde.


Niet Uit de Balans Blijkende Rechten

De provincie verhuurt delen van het provinciehuis aan het advocatenkantoor Bird & Bird en de Omgevingsdienst Haaglanden. De totale contante waarde van de lopende contracten voor de verhuur bedraagt € 4,2 mln.