2. Toelichting begrotingswijzigingen

2.1 Programma 1

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,3

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijstelling budget ILG als gevolg van subsidieverstrekking.

- € 4,6

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Beschikbaar stellen van € 1,4 mln voor UPG (n) en € 0,7 (n) participatie recreatieschappen vanuit beklemming jaarrekening 2015.

Administratief technische wijzigingen in het kader van loonkosten en overhead € 2,4 mln (n).

+ € 2,1

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Bijstelling van in de uitvoering van het UPG en NNN van € 10,8 mln (v), aanpassing van de planning PMR van € 5,9 mln (n), aanpassing van de uitgaven IODS als gevolg van verschuiving bijdrage van derde van

€ 4,6 mln (v), hogere verwachte verkoopopbrengsten van grond-voor-grond NNN van € 3,4 mln (n) worden in OVP gestort, bijstelling van de planning van uitvoering van PAS/Natura 2000 en bestemming van beklemd resultaat van € 2,3 mln (n), bijstelling van de SNL/SKNL o.b.v. opgaven van het RVO voor € 1,6 mln (n).

- € 2,8

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Verhoging van de uitvoeringskosten Wabo met € 1,1 mln (n) voor hogere uitvoeringslasten, vertraging van gesubsidieerde uitvoering in het kader van de NSL van € 0,9 mln (n), voor de uitvoering van het programma Omgevingsbeleid wordt € 0,8 mln (n) extra ingezet.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 7,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 6,8

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Voor de uitvoering van de PMR en PAS/Natura 2000 worden voor € 8,8 mln (v) middelen aan de OVP onttrokken, voor de inzet in het UPG worden voor € 3,3 mln minder rijksmiddelen (OVP) ingezet, hogere grondopbrengsten grond-voor-grond van € 3,4 mln (v).

+ € 1,1

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Verhoging van de verwachte legesinkomsten Wabo voor € 1,1 mln (v).

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,4

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Het actualiseren van de planning van POP3 voor € 0,7 mln (n) en de lagere uitvoeringskosten voor € 0,3 mln (v).

+ € 2,5

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Minder subsidieaanvragen voor met name kwaliteitsverbetering recreatiegebieden voor € 2,5 mln.

- € 5,0

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Versneld verkoop gronden gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee voor € 9 mln die in de OVP worden gestort (n), technische bijstelling van de begroting als gevolg van dubbele raming voor € 2,8 mln (v), meer subsidieaanvragen voor SNL natuurbeheer voor € 0,6 mln (n), wijzigingen in de planning van de uitvoering Ontwikkelopgave EHS en diverse projecten voor € 1,7 mln (v), bijstelling in de planning van de uitvoering IODS voor € 0,4 mln (v), extra ontvangen middelen in Provinciefonds voor PAS van € 0,4 mln (n).

+ € 2,0

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Bijstelling van de planning van Impuls Omgevingsbeleid voor € 1,8 mln (v), voor € 1,5 mln hogere lasten voor de NLS als gevolg van ingediende subsidies (n), wijzigingen in de planning en kosten van het programma luchtkwaliteit voor € 1,5 mln (v), verwachte hogere uitvoeringskosten voor de Wabo van € 0,5 mln (v), vrijval van verplichtingen en correctie indexering van € 0,4 mln (v).

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 7,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,6

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Wijziging in de planning van POP 3 leidt voor € 0,6 mln hogere bijdragen derden (v).

+ € 6,0

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Versneld verkoop gronden gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee voor € 9 mln (v), technische bijstelling van de begroting als gevolg van dubbele raming voor € 2,8 mln (n).

- € 0,6

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Door de gewijzigde uitvoering van de POP3 worden Europese subsidies ontvangen.

+ 1,0

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Door bijstellingen van de planning een lagere bijdrage uit de OVP voor € 1,5 mln en minder te realiseren legesinkomsten Wabo.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 14,5 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 1,0

v

Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Door diverse kleine onderbestedingen (o.a. Regionale keringen en Kustbeleid) leidt voor € 0,6 mln (v) aan lagere lasten. Daarnaast worden door verschuivingen in de planning voor het subsidieprogramma Frames voor € 0,2 mln (v) lagere lasten behaald. Tenslotte is er een voordeel van € 0,1 mln op de apparaatslasten.

€ 1,7

v

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Door verschuivingen in de planning voor het subsidieprogramma POP3 (Plattelands Ontwikkeling Programma) is voor € 1,7 mln (v) lagere lasten behaald.

€ 0,4

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Voor de uitvoering van het UPG (Uitvoerings Programma Groen) zijn als gevolg van verschuivingen in de planning voor € 2,8 mln (n) hogere lasten gerealiseerd. Voor de Landschapstafels is als gevolg van verschuivingen € 5,9 mln (v) lagere lasten gerealiseerd. Daarnaast is € 0,8 mln toegevoegd aan de voorziening Bentwout. Als gevolg van verschuivingen in de planning zijn de lasten bij de GZH (Groenservice Zuid-Holland) met € 4 mln (n) overschreden. Daarnaast zijn voor € 1,6 mln (n) hogere lasten gerealiseerd voor de transitie van de GZH. Tenslotte is er een voordeel van € 2,9 mln op de apparaatslasten.

€ 3,6

v

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Voor de uitvoering van het UPG (Uitvoerings Programma Groen) zijn als gevolg van verschuivingen in de planning voor € 1,3 mln (v) lagere lasten gerealiseerd. Meer verkoop in het kader van. het Grond-voor Grond programma worden de voor € 9,4 mln (n) gestort in de OVP. Verschuiving in de uitvoering van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) leidt voor € 3,2 (v) lagere lasten. Door minder subsidieaanvragen en vrijval stelpost worden voor € 2,3 mln (v) lagere lasten gerealiseerd. Verschuiving in de planning leiden voor het PMR voor € 5 mln (v) lagere en voor IODS voor € 2,2 mln (n) hogere lasten.

€ 5,7

v

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Als gevolg van verschuivingen in de planning in het UPG en POP3 worden voor € 2,6 mln (v) lagere lasten gerealiseerd. Als gevolg van lagere subsidievaststellingen vallen middelen voor € 2,7 mln (v) wat resulteert in lager lasten.

€ 3,0

v

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Door een andere verwachting rondom de ontwikkeling van de frictiekosten voor de reorganisatie OWH blijven de lasten voor € 1,2 mln (v) achter. Achterblijven van het aantal bouwaanvragen leidt voor € 1,8 mln (v) tot lagere lasten.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 48,8 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,2

Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Als gevolg van in de planning voor het subsidieprogramma Frames worden voor € 0,2 mln (n) lagere bijdragen (EU) behaald.

€ 2,4

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Als gevolg van in de planning voor het subsidieprogramma POP3 worden voor € 1,6 mln (n) lagere bijdragen (EU en waterschappen) behaald. Als gevolg van een evaluatie van de Grondwaterheffing hebben correcties plaatsgevonden waardoor voor € 0,8 mln (n)minder baten zijn ontvangen.

€ 2,8

v

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Er zijn voor € 2,8 mln (v) hogere bijdragen van derden gerealiseerd.

€ 50,3

v

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Meer verkoop in het kader van het Grond-voor Grond programma leiden voor € 9,2 mln (v) hogere baten. Als gevolg van lagere lasten voor o.a. PMR en Deltanatuur wordt voor € 6,7 mln lagere (n) bijdrage uit de OVP onttrokken. De omzetting van de OVP Ontwikkelopgave Natuur in een reserve leidt voor € 46,7 mln (v) tot een hogere baten.

€ 0,8

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Verschuivingen in de planning in het UPG en POP3 leiden voor € 0,8 mln (n) tot een lagere bijdrage en daarmee lagere baten.

€ 0,9

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Verschuivingen in de planning in het NSL en CLINSH en lagere baten op Wabo-Briksleiden voor € 0,9 mln (n) tot lagere baten.

 

2.2 Programma 2

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 5,2 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 3,7

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Op basis van de 1e voortgangsrapportage infra wordt voor € 4,5 mln (n) de planning bijgesteld, als gevolg van minder activeringen in 2015 zijn de kapitaallasten € 2 mln (v) minder, het onderhoud van een overgedragen wegdeel (N473) aan de gemeente wordt afgekocht voor € 0,7 mln (n), een subsidie van

€ 0,5 mln (n) wordt toegekend voor de doorstroming van verkeer rond hefbruggen.

- € 1,5

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Opname van de inzet van vier nieuwe brandstofcelbussen in de concessie HWGO van € 1,5 mln (n)

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 75,7 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 1,4

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Op basis van de 1e voortgangsrapportage infra wordt voor € 0,9 mln (v) de planning bijgesteld, de toegekende subsidie voor doorstroming rond hefbruggen wordt voor € 0,5 mln (v) uit de OVP onttrokken.

+ € 74,4

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Met ingang van 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer van € 74,4 mln (v) uitgekeerd middels een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 17,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 19,1

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Als gevolg van verwachte tussentijdse afrekeningen van aantal projecten en activiteiten nemen de lasten met € 15 mln (n) toe, in verband met wijziging van het BBV wordt een geplande versnelde afschrijving van € 12 mln (n) in 2018 in 2016 geëffectueerd, actualisatie van prognoses leidt voor € 3,5 mln (v) tot bijstelling van de lasten, bijstellingen in de planningen en wijzigen van beheer en onderhoudsactiviteiten voor derden leidt voor € 3,3 mln (v) tot een verlaging van de lasten, indexering van de materiële budgetten van € 1,1 mln (v) wordt in de reserve gestort.

- € 1,5

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

De verwachte uitgave voor brandstofcelbussen verschuift van 2016 naar 2017 waardoor de lasten met

€ 1,5 mln (v) dalen.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 9,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 9,5

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Voor de verwachte tussentijdse afrekeningen van aantal projecten en activiteiten wordt voor € 14,2 mln (v) een bijdrage uit de OVP onttrokken, bijstellingen in de planningen en wijzigen van beheer en onderhoudsactiviteiten voor derden leidt voor € 3,3 mln (n) tot een verlaging van de baten, actualisatie van prognoses leidt voor € 1,2 mln (v) tot bijstelling van de lasten.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 46,8 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 30,4

v

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Als gevolg van bijstellingen in het dagelijks beheer en onderhoud voor € 1,6 mln (v) en het planmatig beheer en onderhoud voor € 5 mln (v) dalen de lasten, door vrijval van een subsidie, lagere kosten voor verkeersbeleid, voorbereidings- en nazorgkosten dalen de lasten met € 2,7 mln (v), de bij de Kadernota 2015-2018 besloten storting in de reserve Bereikbaarheid ter Egalisatie van de baten en lasten voor mobiliteit van € 3,8 mln (v) valt vrij, door achterblijven van de uitvoering van (exploitatie)projecten dalen de lasten met € 12,1 mln (v), diverse projecten realiseren voor € 1,1 mln (n) hogere lasten als gevolg van hogere / meer kosten, lagere kapitaal- en apparaatslasten van € 6,2 mln (v).

€ 16,3

v

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Een niet begrote bijdrage, lagere vraag naar collectief vraagafhankelijk vervoer en afrekeningen van diverse concessies leiden voor € 3,7 mln (v) tot lagere lasten, de begrote lasten voor extra afschrijving op het project RijnGouwelijn van € 10,9 mln (v) zijn noodzakelijk gebleken, lagere subsidievaststelling voor de invoering van de OV-chipkaart en minder aanvragen voor renovatie bushaltes leiden voor € 1 mln (v) tot lagere lasten, lagere kapitaal- en apparaatslasten van € 0,7 mln (v).

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 13,5 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 9,1

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Extra werkzaamheden voor derden gecombineerd met vertraging van werkzaamheden voor derden leiden tot een lager baat van € 0,8 mln (n), als gevolg van bijstellingen in de planning blijven bijdragen uit de OVP en reserve voor € 8,3 mln (n) achter.

€ 4,4

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Als gevolg van vrijval van exploitatie- en subsidieafrekeningen is er een lagere bijdrage uit de OVP.

 

2.3 Programma 3

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 1,3 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

€ 0,0

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Als gevolg van een bijstelling in de planning wordt het exploitatiebudget voor het Schaalsprongprogramma voor € 2,5 mln (v) volgende jaren bestemd, versterking van het economisch (nadere uitwerking Hoofdlijnenakkoord) leidt voor € 2,4 mln (n) hogere lasten, extra cofinanciering voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren van € 1 mln (n), lagere uitgaven van € 1 mln (v) voor overcommitering, voor € 0,6 mln (v) vrijval van de reserve Worldexpo 2025, door fasering van de worden in 2016 voor € 0,6 mln (n) nog activiteiten uitgevoerd op subsidieverleningen uit 2015.

- € 2,0

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Als gevolg van wijziging in de planning wordt voor het nieuwe subsidietraject voor Zonnepanelen € 0,8 mln(n) hogere lasten begroot, voor de uitvoering van het energiebeleid, de energieagenda, de VRM windopgave, energietransitie en warmte, mitigatie worden voor € 0,4 mln extra lasten verwacht.

- € 3,1

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet wordt voor € 1,5 mln (n) extra lasten begroot, door vaststelling van de laatste subsidies ISV worden voor € 1 mln (n) middelen uit de OVP onttrokken, voor

€ 0,6 mln (n) hogere lasten verwacht voor de verspreide glastuinbouw.

+ € 0,9

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Voor de versterking van het economisch beleid worden voor € 0,9 mln (v) lagere lasten verwacht.

+ € 0,3

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Bijstelling van de planning voor Erfgoedlijnen en Rijkmonumenten leidt voor € 0,3 mln (v) tot lagere lasten

+ € 6,0

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Door een bijstelling in de planning zijn de budgetten voor spoedlocatie voor € 5,1 mln (v) en de budgetten voor de bedrijvenregeling met € 0,9 mln (v) aangepast. Vrijval van de begrote dotatie aan de voorziening gesloten stortplaatsen leidt voor € 0,6 mln (v) tot lagere lasten.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 1,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,2

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Bijstellen naar aanleiding project Warmte / Koude.

+ € 1,0

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Bijstellen naar aanleiding van vaststelling laatste subsidies ISV (onttrekking uit OVP).

+ € 0,3

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Verkoop gronden Zuid IJsselerdijk € 1,2 mln (v); aanpassing budgetten voor de bedrijvenregeling € 0,9 mln (n).

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 15,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 3,1

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Aanpassingen fasering EFRO en Interreg € 2,3 mln (v); vrijval oude subsidiebeschikkingen € 0,6 mln (v).

+ € 5,2

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Aanpassing kasritme project Duurzame Ontwikkeling Zuidplaspolder € 4,6 mln.

+ € 5,4

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Vertragingen in subsidie projecten € 4,6 mln (v) en aflaging subsidie projecten € 1,5 mln (v).

+ € 1,8

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Wijziging kasritmes.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma € 1,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,5

v/n

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Onttrekking aan OVP ten behoeve van informatie centrum Brouwersdam.

+ € 0,2

v/n

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Bijdragen derden BO-MIRT onderzoek.

+ € 0,9

v/n

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Batig saldo liquidatie Stichting Bodem Beheer 0,5 mln (v); hogere baat verkoop woningbouwkavels Zuider-Ijsseldijk Gouda.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 20,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 2,1

v

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Lasten overcommittering OP West lager dan geraamd, in afwachting van eindafrekening Kansen voor West in 2017. Geraamde onttrekking in 2016 overeenkomstig verlaagd € 3,5 mln (v);

Lasten 2016 Interreg-cofinanciering EFRO als gevolg van gewijzigde fasering van de uitgaven hoger dan geraamd € 1,5 mln (n).

+ € 1,0

v

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Door fasering van werkzaamheden naar volgende jaren zijn uitgaven voor onder meer Warmte / Koude lager dan geraamd.

+ € 3,3

v

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Uitgaven Implementatie Omgevingswet verschuiven naar latere jaren € 1 mln (v); sanering Glasopstallen € 0,6 mln (v).

+ € 1,4

v

Doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit

Minder verstrekte subsidies voor € 1 mln (v) en door minder inzet van € 0,5 mln (v) voor advies en beoordeling.

+ € 5,6

v

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Vrijval subsidies bedrijventerreinen € 5,5 mln (v).

+ € 1,6

v

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Vrijval subsidies Fort Wierickerschans, weer toe te kennen in Begroting 2017 € 1,4 mln (v).

+ € 5,3

v

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Lagere realisatie jaarplannen Spoed en Nazorg 2016 RUD's € 3 mln (v).

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 8,5 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 0,6

v

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Onttrekking uit OVP in verband met eindafrekening Clusterregeling.

+ € 8,3

v

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Onttrekking uit OVP ISV3 in verband met omzetting naar reserve Voormalig ISV3 in programma 2

  • € 0,5

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Verkoop van twee kavels binnen het project Gouda-Zuider IJsseldijk passeren in 2017 € 0,5 mln (n).

 

2.4 Programma 4

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,2 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,2

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Een deel van het budget voor Transparante Overheid wordt in een ander programma gebruikt om achterstand in archivering te dekken.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma niet bijgesteld.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 2,5 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,8

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Als gevolg van wijziging in de planning worden de lasten met € 0,8 mln (v) bijgesteld.

+ € 1,8

Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie

Als gevolg van een uitgevoerde evaluatie valt voor € 1,8 mln (v) van een subsidie vrij.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie

De baten stijgen met € 0,1 mln (v) als gevolg van een bijdrage van derden.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma met € 4,9 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 1,0

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Als gevolg van een herberekening van de pensioenverplichtingen stijgen de lasten met € 1,4 mln (n), door een lagere (eind)afrekening van Europese Fondsen, lagere lasten voor diverse bestuurs- en rijkstaken en een lagere bijdrage aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden nemen de lasten voor € 1,3 mln (v) af, lagere apparaatskosten van € 1 mln (v) leiden tot lagere lasten.

- € 6,0

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Eindafrekening van de doeluitkering voor de wettelijk jeugdzorgtaak van de provincie leidt voor € 6 mln (n) extra lasten.

Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 5,9 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 6,0

v/n

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Eindafrekening van de doeluitkering voor de wettelijk jeugdzorgtaak van de provincie worden onttrokken aan de OVP en leiden voor € 6 mln (v) extra baten.

 

2.5 Programma 5

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

€ 0,6 (n)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Apparaatslasten paragraaf Bedrijfsvoering.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 4,3 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

€ 3,5 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds.

€ 0,9 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Bespaarde rente.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 2 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

€ 2,0 mln (n)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Apparaatslasten paragraaf Bedrijfsvoering.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 5,7 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

€ 3,0 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

opcenten motorrijtuigenbelasting.

€ 1,8 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds; Decentralisatie uitkering.

€ 0,8 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds; Algemene uitkering.

€ 0,1 (v)

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Afkoopsom toekomstig onderhoud rotonde Hofvlietweg (N206-A4).

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 1,1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,8

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

€ 0,5

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Onvoorzien.

€ 0,3

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Verkoop voormalige steunpunten.

€ 0,4

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Betaalde rente leningen.

€ 0,4

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Overige.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 2,9 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 18,9

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Bespaarde rente.

€ 8,5

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds.

€ 1,6

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

opcenten motorrijtuigenbelasting.

€ 0,5

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Verkoop verspreide eigendommen.

€ 14,9

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Toegekende rente activa.

€ 0,5

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Overige.