3. Reserves

3.1 Programma 1

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 7,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 6,3

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Bijdragen voor de UPG uit Provinciefonds van € 5,9 mln (n) worden gestort, extra storting in de reserve natuurcompensatie van € 0,5 mln (n) voor het project Rijnlandroute.

- € 1,5

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Storting van € 1,5 mln (n) van in Provinciefonds ontvangen middelen.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 3 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,3

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Als gevolg van een niet begrote subsidieaanvraag wordt een hogere bijdrage verwacht van € 0,3 mln (v).

- € 4,9

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Wijzigingen in de planning van de uitvoering van UPG /NNN en SNL/SKNL is voor € 4,9 mln (n) minder bijdrage nodig.

+ € 1,7

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Wijzigingen in de planning van de uitvoering van het NSL van € 0,9 mln (v) en het Impulsprogramma veiligheid van € 0,8 mln (v) leiden tot hogere bijdrage.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 2 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 2,0

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Als gevolg van wijziging in de lasten wordt de begrote storting in de reserve bijgesteld

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 4,3 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,3

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Als gevolg van lagere lasten is lagere bijdrage uit reserve van € 0,3 mln (v) noodzakelijk.

+ € 2,0

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Wijzigingen in de planning leiden tot lagere lasten waardoor de bijdrage van € 2 mln vervalt (v).

- € 0,6

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Diverse wijzigingen leiden tot een hogere bijdrage van € 0,6 mln (n).

+ € 2,5

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Diverse wijzigingen in de planning van onder andere het uitvoeringsprogramma omgevingsbeleid, het programma luchtkwaliteit en overige kleine projecten leiden tot een hogere bijdrage van € 2,5 mln (v).

Bij jaarrekening is € 56,1 mln meer in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 6,1

Doel 1-3 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Lagere lasten voor de landschapstafels worden voor € 6,1 mln (n) gestort in de reserve

€ 46,8

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Omzetting van de OVP OVP Ontwikkelopgave Natuur in de reserve Ontwikkelopgave Natuur leidt tot een storting van € 46,7 mln (n)

€ 1,8

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Er wordt € 1,8 mln (n) meer gestort in de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord. Dit is conform Hoofdlijnenakkoord waarin € 40 mln beschikbaar is gesteld voor Groen. Om de besteding van deze middelen te kunnen volgen zijn de onderbestedingen op Landbouw aan het einde van het jaar in deze aparte reserve gestort.

€ 1,1

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

De resterende middelen uit de reserve Stimulering duurzame energie worden in de reserve Milieuaspecten omgevingsbeleid gestort.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,6 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 4,9

v

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

De bijdrage uit de programmareserve is € 4,9 mln (v) hoger dan geraamd.

€ 0,8

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Lagere lasten voor IODS leiden tot een lagere bijdrage uit de reserve van € 0,6 mln (n)

€ 2,9

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Er wordt € 2,9 mln minder onttrokken uit de reserves als gevolg van de onderbestedingen bij het Uitvoeringsprogramma Groen voor € 0,2 mln (n) en de vrijval van subsidies op het budget Nota Ruimte Veenweiden van € 2,7 mln (n).

€ 0,4

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Als gevolg van diverse verschuivingen in lasten worden de bijdragen uit de reserves op per saldo met € 0,4 mln (n) aangepast.

 

3.2 Programma 2

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 16,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 11,7

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

De storting van het beklemde deel van het rekeningresultaat van € 4,5 (n) wordt in de reserve gestort, vrijvallende kapitaallasten van € 3,2 mln (n) worden gestort, PS heeft 29 juni 2016 besloten € 4 mln (n) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het fietsplan welke wordt gestort in de reserve.

- € 4,0

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

PS heeft 29 juni 2016 besloten € 4 mln (n) beschikbaar te stellen voor het oplossen van OV-knelpunten welke wordt gestort in de reserve.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 67,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 4,7

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Als gevolg van bijstelling van de exploitatieprojecten infrastructuur wordt voor € 3 mln (v) onttrokken aan reserves, bijstellingen in de planning zorgen voor € 1,7 mln (v) aanvullende bijdrage uit reserves.

- € 72,9

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Door hoger gebruik van de OVP BDU zijn voor € 74,4 mln (n) minder bijdragen uit de reserve noodzakelijk, als gevolg van de inzet van vier nieuwe brandstofcelbussen neemt de bijdragen uit de reserve voor € 1,5 mln (v) toe.

Bij Najaarsnota is de storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 29 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

- € 29,0

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Een technische overboeking van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Kapitaallasten nota IWA voor € 26,4 (n) mln, als gevolg van gewijzigde lasten wordt voor € 1,2 mln (n) meer gestort in de reserve, via het Provinciefonds ontvangen middelen voor Beter Benutten van € 1,4 mln (n) worden gestort in de reserve.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 35,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 37,3

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Een technische overboeking van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Kapitaallasten nota IWA voor € 26,4 (n) mln, naar verwachting zullen de lasten hoger zijn waardoor een extra bijdrage van € 10,9 mln wordt opgenomen.

Bij jaarrekening is € 2,2 mln meer in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 2,2

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

In 2016 zijn meer subsidies afgerekend waarvan de vrijvallende middelen van € 2,2 mln (n) zijn gestort in de reserve.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 17,8 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 6,7

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Als gevolg van bijstellingen in de planning en lagere lasten is voor € 6,7 mln (n) lagere bijdrage uit de reserve benodigd.

€ 10,9

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Omdat de extra afschrijving voor de RijnGouwelijn niet noodzakelijk is blijft de begrote bijdrage uit de reserve van € 10,9 mln (n) achterwege.

 

3.3 Programma 3

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 23,6 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

   

- € 15,7

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Als gevolg van gewijzigd economisch beleid € 5,9 mln (n); voor versterking van de economie € 5,3 mln (n), vanuit rekeningresultaat 2015 storten in de reserve MIT € 4,5 mln (n).

- € 6,0

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Ten behoeve van de implementatie en uitvoering Omgevingswet € 6 mln (n).

+ € 1,3

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

De lasten in dit doel worden deels gedekt uit programmareserves; door lagere lasten, hoeft de reserve minder aangesproken te worden € 1,3 mln (v).

- € 2,0

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De lasten in dit doel worden deels gedekt uit programmareserves; door hogere lasten, meer inzet van de reserve gewenst € 2 mln (n).

- € 1,2

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

De lasten in dit doel worden deels gedekt uit programmareserves; door hogere lasten, meer inzet van de reserve gewenst € 1,2 mln (n).

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 7,6 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

   

+ € 7,0

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Met het oog op de versterking van het economisch beleid is sprake van wijzigingen in de lasten en verschuivingen tussen reserves. Als gevolg hiervan wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 1,4

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 2,1

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserve Sanering Glastuinbouw. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van de implementatie van de Omgevingswet worden de voorziene lasten voor 2016 aan de programmareserve onttrokken € 1,5 mln (v).

+ € 1,7

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

- € 4,6

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 7,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 2,9

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

De lasten worden gebruikt voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 0,3

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Betreft storting in de Reserve Toekomstagenda.

- € 1,5

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

De lasten worden gebruikt voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 1,4

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De lasten worden gebruikt voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 1,7

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

De lasten en baten van dit doel worden deels gedekt uit de programmareserve Meerjarenplan Bodemsanering. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen baten/lasten wordt de begrote storting in de programmareserve boven bijgesteld.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 8,2 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 4,8

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit programmareserves. Hierin zijn de middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in het kasritme van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

- € 3,8

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

- € 0,3

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 0,6

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit de programmareserve Meerjarenplan Bodemsanering. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening is € 5,4 mln meer in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 2,1

v

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

De storting in de reserve Interreg-cofinanciering EFRO is verlaagd vanwege een gewijzigde fasering van de uitgaven € 1,5 mln (v). Vrijval van het voor World expo gereserveerde bedrag ad 0,6 mln (v)

€ 8,3

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

In 2016 is de OVP ISV-3 middelen van dit programma omgezet naar reserve Voormalig ISV3

€ 0,2

v

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De lasten van de subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland zijn hoger dan geraamd. De storting in de reserve is overeenkomstig verlaagd.

€ 0,6

v

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Als gevolg van een vertraging in de verkoop van gronden en de daaruit volgende baten wordt minder in de reserve gestort.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 10,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 3,5

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel overcommittering OP West, is lager dan geraamd.

€ 0,9

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

De onttrekking aan de programmareserve, onderdeel Mitigatie / Energie is in 2016 lager dan geraamd.

€ 1,4

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

€ 0,3

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De onttrekking aan de reserve restauratie Rijksmonumenten is overeenkomstig de lagere lasten verlaagd.

€ 4,5

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

De lasten en baten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

 

3.4 Programma 4

Er zijn geen bijstellingen.

 

3.5 Programma 5

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve niet bijgesteld.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 31,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

   

+ € 22,9

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Algemene reserve.

+ € 0,2

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve frictiekosten algemeen.

+ € 0,1

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve jonge ambtenaren.

+ € 0,1

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve 1%-regeling kunst.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve neerwaarts bijgesteld met € 11,5 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 11,5

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Algemene reserve.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 4,2 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 3,6

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve apparaatskosten DLG.

+ € 0,6

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve frictiekosten algemeen.

+ € 0,1

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve verbetering proces financieel toezicht.

Bij jaarrekening is € 3,5 mln meer in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 3,5

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Reserve groot onderhoud MJOP gebouwen.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,5 mln minder uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,5

v

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

Overige.