4. Investeringen

Toelichting investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke
Begroting
2016

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2016 na
wijziging

Jaar-
rekening
2016

Vergelijking Begroting
2016
na wijziging
Rekening
2016

Uitgaven

 

1 - Groen, Waterrijk en Schoon

3.900

2.266

0

-2.266

0

1.205

-1.205

2 - Bereikbaar en Verbonden

37.740

206.614

0

-50.503

156.110

101.294

54.816

3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

0

4.400

0

0

4.400

0

4.400

5 - Middelen

224

0

0

8.495

8.495

66

8.429

6 - Bedrijfsvoering

14.733

8.959

879

-6.102

3.736

3.913

-177

Totaal Uitgaven

56.596

222.239

879

-50.376

172.741

106.478

66.263

Inkomsten

 

1 - Groen, Waterrijk en Schoon

30.650

0

0

0

0

0

0

2 - Bereikbaar en Verbonden

7.796

82.573

0

-18.910

63.663

30.950

-32.713

3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

499

0

0

0

0

0

0

5 - Middelen

827

754

0

-754

0

981

981

Totaal Inkomsten

39.772

83.328

0

-19.665

63.663

31.931

-31.732

Saldo Investeringen

-16.825

-138.911

-879

30.712

-109.078

-74.547

34.531

 

4.0 Algemeen

Met het vaststellen van de nota IWA, besluit 6655 van 11 december 2013, is besloten dat met ingang van 2014 projecten pas worden geactiveerd als deze gereed zijn gemeld. Tot en met 2013 werden de uitgaven en inkomsten van projecten jaarlijks geactiveerd.

 

4.1 Programma 1

Uitgaven

De liquiditeitsondersteuning aan agrarische collectieven voor de organisatie van de werkzaamheden is bij de investeringen opgenomen.

 

4.2 Programma 2

Bij het vaststellen van de Nota IWA (Investeren, waarderen en activeren) is het moment van gereedmelding van het project opgenomen als moment van activeren. Voor 2016 is het moment van gereedmelding op basis van het proces-verbaal einde onderhoud (gemiddeld circa 3 maanden na 1e oplevering).

Uitgaven

Projecten beheer en onderhoud

De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een aantal onderhoudsprojecten vragen meer tijd dan verwacht, waardoor de voorbereidingsfase later wordt afgesloten. Het betreft de projecten Oevers Delftse Schie, en de N214a, N217a/b, N231a, N455a, N484a.

De werkzaamheden in de uitvoeringsfase voor de Vervanging Zwethbrug (€ 2,6 mln) en het Oeveronderhoud Gouwe (€ 3,2 mln) zijn nog niet afgerond, waardoor deze projecten later worden geactiveerd.


Projecten nieuwbouw

Het achterblijven van activeringen in 2016 heeft voor een belangrijk deel te maken met de langere termijn voor het verkrijgen van het proces-verbaal einde onderhoud.

De afwijkingen van de geraamde investeringsuitgaven zijn als volgt over de programma's verdeeld (x € 1 mln):

 • Wegen € 18,4 mln (v)
 • OV € 28,3 mln (v)
 • Verkeersveiligheid € 0,1 mln (v)
 • Fietspaden € 1,8 mln (v)
 • De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn:


Niet geactiveerd:

N207 - Reconstructie Rotterdamse Brug € 2,8 mln (v) Onderhoudstermijn loopt nog.

Aanpassing rotonde Bredeweg € 0,9 mln (v) Onderhoudstermijn loopt nog.

N456 - Omlegging € 5,6 mln (v) Financiële afrekening en overdracht naar beheerder moet nog plaatsvinden.

N57 - N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle € 9,1 mln (v) Afrekening met derden moet nog plaats vinden en de controleverklaring is nog niet afgegeven.


Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming:

N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda € 1,5 mln (v) Niet benodigde middelen voor onvoorzien.

N209 - Doenkadeviaduct € 0,4 mln (v)

Rijnlandroute correctie activeringen voor 2014 € 4,9 mln (v) Voor de Rijnlandroute is een nieuwe projectenstructuur aangemaakt. Van de reeds geactiveerde uitgaven wordt € 5,1 mln gecorrigeerd op de oude structuur en overgebracht naar de nieuwe structuur.

Overige projecten € 0,4 mln (n)


Eerder geactiveerd:

N207 - Corridor Reeuwijkse brug € 3,7 mln (n) De subsidie aan de gemeente Bodegraven is eerder verstrekt.

De belangrijkste projecten bij Openbaar vervoer zijn:


Niet geactiveerd:

MerwedeLingelijn € 28,1 mln (v) Het provinciaal deel is afgerond.

Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming:

HOV Rotterdam Zuidplein - Dirksland € 0,2 mln (v)

De belangrijkste projecten bij Verkeersveiligheid zijn:


Niet geactiveerd:

N215 - Aansluiting Nieuwe Tonge € 0,1 mln (v)

De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn:


Niet geactiveerd:

F430 - Hollandse waterlinie (Diefdijk) € 0,5 mln (v) De looptijd van de verleende subsidie is verlengd naar 2017.

F552.0 - Beneden Merwederoute-Alblasserwaard € 1,4 mln (v) De subsidieafrekening vindt in 2017 plaats.

Diverse fietspaden € 0,6 mln (v) De subsidieafrekeningen vinden in 2017 plaats.


Eerder geactiveerd:

F228 - Duikersloot-Kleihoogt € 0,3 mln (n) De financiële afwikkeling met de subsidieverlener is eind 2016 afgerond. Deze afwikkeling was voorzien in 2017.

Kade Bovenvaart FP vanaf KW22 € 0,2 mln (n) De financiële afwikkeling met de subsidieverlener is eind 2016 afgerond. Deze afwikkeling was voorzien in 2017.


Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming:

Diverse fietspaden € 0,2 mln (n)


Inkomsten

Projecten beheer en onderhoud

Bij de projecten: Bochtafsnijding Delftse Schie (€ 0,6 mln) en Vervangen oevers Gouwe (€ 0,8 mln) zijn extra inkomsten ontvangen voor werkzaamheden voor derden. Het project Vervanging oevers Aarkanaal is vertraagd, waardoor inkomsten van derden later worden geactiveerd (€ 0,6 mln).


Projecten nieuwbouw

Het achterblijven van activeringen in 2016 heeft voor een belangrijk deel te maken met de langere termijn voor het verkrijgen van het proces-verbaal einde onderhoud.

De achtergebleven investeringsinkomsten zijn als volgt over de programma's verdeeld (x € 1 mln):

 • Wegen € 4,5 mln (n)
 • OV € 17,9 mln (n)
 • Verkeersveiligheid € 1,6 mln (v)
 • Fietspaden € 0,4 mln (n)
 • Overig € 12,0 mln (n)

De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn:


Niet geactiveerd:

Aanpassing rotonde Bredeweg € 0,3 mln (n) Onderhoudstermijn loopt nog.

N57 - N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle € 3,4 mln (n) Afrekening met derden moet nog plaats vinden en de controleverklaring is nog niet afgegeven.


Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming:

3in1 project Westland € 0,6 mln (n)

N217 - Stougjesdijk € 0,3 mln (n)

De belangrijkste projecten bij Openbaar vervoer zijn:


Niet geactiveerd:

MerwedeLingelijn € 17,9 mln (n) Het provinciaal deel is afgerond, de stations bij gemeenten nog niet.

De belangrijkste projecten bij Verkeersveiligheid zijn:


Eerder geactiveerd:

N209 - Rotonde Benthuizenweg-omleidingsweg € 1,6 mln (v) De rotonde is eerder gerealiseerd. De bijdragen zijn afkomstig uit de in de OVP BDU gereserveerde middelen.

De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn:


Eerder geactiveerd:

Kade Bovenvaart FP vanaf KW22 € 2,0 mln (n) De financiële afwikkeling met de subsidieverlener is eind 2016 afgerond. Deze afwikkeling was voorzien in 2017.


Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming:

N496 - Aanleg FP Rockanje-Brielle € 1,6 mln (v) Van de inkomsten is € 0,8 mln ontvangen van de MRDH. Deze inkomsten waren niet geraamd. De andere € 0,8 mln is een bijdrage uit de BDU die de provincie ontvangt via het Provinciefonds. In 2016 is het nog toegestaan deze interne bijdrage ten gunste van het project te brengen.


Overig:

Niet geactiveerd:

Bijdrage ter verlaging van toekomstige afschrijvingslasten € 12 mln (n)

Bij de Jaarrekening 2016 wordt € 12 mln extra afgeschreven. Met deze extra afschrijving zijn, conform de wens vanuit de Statencommissie Verkeer en Milieu en de toezegging van de gedeputeerde bij de behandeling van de Najaarsnota 2016, projecten van (mogelijk) in de toekomst over te dragen wegen geheel of gedeeltelijk afgeschreven. De extra afschrijving komt in de plaats van de geraamde desinvestering van € 12 mln.

 

4.3 Programma 3

De in programma 3 genoemde investering van € 4,4 mln is hier abusievelijk terecht gekomen. Het betreft hier een projectsubsidie over de jaren 2013-2016 voor de Westelijke Dordtse Oever (alternatieve locatie Hoekse Waard) van in totaal € 8 mln die niet geactiveerd moet worden.

 

4.4 Programma 4

Niet van toepassing.


4.5 Programma 5

In de begroting 2016 was rekening gehouden met extra stortingen in deelnemingen. De provincie heeft in 2013 de eerste storting) van € 10 mln in Innovation Quarter verricht (dit met cofinanciering van het Rijk). In de tweede fase was een storting voorzien van € 15 mln in 2016/2017. Deze storting vindt echter volledig in 2017 plaats omdat het Ministerie van EZ heeft aangegeven dat de additionele kapitaalstorting vanuit het Rijk in 2017 plaatsvindt. Dit leidt tot een voordelig verschil van € 8,4 mln in 2016.

Daarnaast is een bedrag ontvangen van € 1 mln, zijnde de aflossing op een verstrekte lening.

 

4.6 Paragraaf Bedrijfsvoering

ICT

In 2016 is er middels diverse investeringen nieuwe diensten en producten gerealiseerd welke bijdragen aan het efficiënt werken van de organisatie en het realiseren van de doelen. Enkele belangrijke resultaten zijn:

 • Bulkondertekening mandaatbesluiten;

 • Implementatie CRM;

 • Optimalisatie P&C-cyclus;

 • Gegevensoverdracht G.Z-H;

 • Projecten om de continuïteit van de ICT-dienstverlening te borgen.

Het investeringskrediet in 2016 is met € 0,2 mln (4,7%) overschreden.

 

4.7 Verdeling Organisatiekosten en Apparaatslasten

Kosten
(bedragen x €1 mln)

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Totaal te verdelen

149

140

Verdeling naar programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

34

30

2 Bereikbaar en Verbonden

53

51

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

27

26

4 Bestuur en Samenleving

19

18

5 Middelen

16

15

Totale verdeling

149

140


Toelichting indirecte kosten Paragraaf Bedrijfsvoering

Arbeidskosten (€ 4 mln voordelig)

Zie hiervoor de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel Arbeidskosten ( loonkosten en inhuur)


Storting voorziening MJOP ( € 3,5 mln voordelig)

Bij begroting 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030. Wegens vertraging onder andere door extra onderzoek naar duurzaamheid zullen de verwachte uitgaven later plaatsvinden dan verwacht. De geplande storting in de voorziening van € 4,5 mln mag gelet op de vertraging niet meer volledig in 2016 plaatsvinden vanwege het principe van gelijkmatige verdeling. Hierdoor is € 3,5 mln niet gestort in de voorziening MJOP.


Vorming training en opleiding (VTO, € 0,8 mln voordelig)

In 2016 is er in totaal minder besteed aan vorming training en opleiding. Dit komt deels doordat er in 2016 meer incompany trainingen zijn georganiseerd waardoor er minder opdrachten aan externe leveranciers zijn verleend in het kader van VTO. Daarnaast zijn ook VTO bestedingen in de beleidsprogramma's opgenomen.


Versterking kwaliteit van de organisatie ( € 0,7 mln voordelig)

De middelen voor de versterking van de kwaliteit organisatie, zoals beschikbaar gesteld in het Hoofdlijnenakkoord, zullen voornamelijk worden ingezet in de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit komt omdat pas laat in 2016 een definitieve invulling tot stand is gekomen over de besteding van deze middelen.