4. Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In 2016 is dit saldo € 58,1 mln voordelig. Ook in de jaren 2017 tot en met 2019 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo.

Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten die lasten en baten zijn die betrekking hebben op posten of beleid met een looptijd van meer dan drie jaar. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:

  • kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut);

  • doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;

  • inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;

  • algemene uitkering Provinciefonds.

Voor wat betreft het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is exact uitgegaan van hetgeen aan Structureel en Incidenteel is aangegeven bij het financieel kader bij dit akkoord (de bijlage 1 van het Hoofdlijnenakkoord).

De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:

  • eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);

  • bijzondere projecten en eenmalig beleid met een looptijd van maximaal drie jaar;

  • lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar;

  • eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut;

  • stortingen in en onttrekkingen uit reserves.

In het verleden werd alleen het criterium van drie jaar gehanteerd. Alle begrotingswijzigingen met een looptijd van meer dan drie jaar werden aangemerkt als structurele lasten en baten. Met ingang van de Voorjaarsnota 2014 zijn de criteria aangescherpt, mede naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV van 2013. Bovenstaande criteria worden nu gehanteerd voor alle nieuwe begrotingswijzigingen, waardoor een steeds beter beeld ontstaat van het meerjarig begrotingsevenwicht.

Per programma zijn in deze paragraaf meerjarige overzichten opgenomen met de belangrijkste incidentele lasten en baten. Het hierbij gehanteerde criterium is: alle incidentele lasten en baten groter dan € 1 mln. Dit is exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan programmareserves. Deze worden als incidenteel aangemerkt. Structurele bijdragen uit reserves kunnen voorkomen als structurele kapitaallasten worden gedekt uit daartoe gevormde reserves. De provincie heeft geen reserves waaruit structurele kapitaallasten worden gedekt.

 

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

   

waarvan

 

waarvan

 

waarvan

 

waarvan

 

Programma

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

 

Lasten

                       

1

Groen, Waterrijk en Schoon

232.822

68.809

164.013

200.257

46.967

153.290

184.093

40.017

144.076

175.228

33.206

142.022

2

Bereikbaar en Verbonden

316.969

42.809

274.160

305.097

24.951

280.147

334.847

33.927

300.920

321.083

8.743

312.340

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

99.861

48.090

51.770

78.259

25.790

52.468

76.896

24.775

52.120

61.745

9.800

51.945

4

Bestuur en Samenleving

45.106

1.946

43.160

40.122

1.579

38.542

35.749

1.459

34.290

35.151

1.203

33.948

5

Middelen

35.809

0

35.809

39.042

0

39.042

46.617

0

46.617

49.458

0

49.458

 

Totaal lasten (A)

730.567

161.654

568.913

662.777

99.287

563.490

678.202

100.178

578.024

642.665

52.952

589.713

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Groen, Waterrijk en Schoon

58.676

37.099

21.577

59.955

35.629

24.327

53.062

28.735

24.327

49.089

24.262

24.827

2

Bereikbaar en Verbonden

13.862

11.444

2.418

8.198

5.769

2.429

9.409

6.969

2.440

13.258

10.806

2.452

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

3.819

3.813

7

504

498

7

504

498

7

498

498

0

4

Bestuur en Samenleving

813

0

813

813

0

813

813

0

813

813

0

813

5

Middelen

602.199

0

602.199

590.783

0

590.783

590.211

0

590.211

594.755

0

594.755

 

Totaal Baten (B)

679.369

52.356

627.013

660.253

41.896

618.357

653.999

36.202

617.797

658.411

35.566

622.846

 

Totaal saldo van baten en lasten (C = B-/-A)

-51.198

-109.298

58.100

-2.524

-57.391

54.867

-24.203

-63.976

39.773

15.746

-17.386

33.133

 

Stortingen in reserves (D)

169.698

169.698

0

144.137

144.137

0

136.077

136.077

0

149.312

149.312

0

 

Onttrekkingen uit reserves (E)

220.896

220.896

0

146.660

146.660

0

160.280

160.280

0

133.566

133.566

0

 

Geraamde resultaat (F = C-/-D+E)

0

-58.100

58.100

-1

-54.868

54.867

0

-39.773

39.773

0

-33.132

33.133

 

Totaal structurele lasten en stortingen in reserves

 

 

568.913

   

563.490

   

578.024

   

589.713

 

Totaal structurele baten en bijdrage uit reserves

 

 

627.013

   

618.357

   

617.797

   

622.846

 

Structurele baten -/- structurele lasten

 

 

58.100

  

54.867

  

39.773

  

33.133

 

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

1-3

Ontwikkelopgave RodS en UPG

800

800

800

800

1-4

Ontwikkelopgave EHS en UPG

25.386

17.801

18.656

14.715

1-4

Natura2000 en beheermaatregelen PAS

720

267

130

0

1-4

IODS Midden Delfland

0

660

0

0

1-4

PMR/Midden-IJsselmonde

6.864

8.774

8.211

8.211

1-6

Gezonder en veiliger leefmilieu

2.016

5.669

32

0

-

Overige incidentele baten programma 1

1.313

1.658

906

536

Totaal

 

37.099

35.629

28.735

24.262

 

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

1-3

Ontwikkelopgave RodS en UPG

13.171

11.282

11.282

6.928

1-4

Ontwikkelopgave EHS en UPG

26.471

17.849

18.565

14.715

1-4

Natura2000 en beheermaatregelen PAS

813

826

330

0

1-4

IODS Midden Delfland

10.781

6

6

6

1.4

Nota Ruimte Projecten Greenports en Veenweidegebieden

970

810

800

500

1-4

PMR/Midden-IJsselmonde

6.800

8.843

8.135

8.135

1-4

SNL Agrarsich Natuurbeheer

900

0

0

0

1-4

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

1.200

0

0

0

1-5

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

1.450

1.650

1.650

1.650

1-6

Gezonder en veiliger leefmilieu

2.016

5.669

32

0

-

Overige incidentele lasten programma 1

4.237

32

-783

1.272

Totaal

 

68.809

46.967

40.017

33.206

 

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

2-1

Werkzaamheden onderhoud infra voor derden

8.122

3.931

1.234

0

2-1

Exploitatiedeel MPI

3.322

1.838

5.734

10.806

Totaal

 

11.444

5.769

6.969

10.806

 

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

2-1

Werkzaamheden onderhoud infra derden

8.122

3.931

1.235

0

2-1

Exploitatiedeel MPI

23.647

21.279

31.432

3.366

2-2

Een adequaat aanbod openbaar vervoer

11.040

-259

1.260

5.377

Totaal

 

42.809

24.951

33.927

8.743

 

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

3-1

Project Ridderstee (Voordelta)

1.250

0

0

0

3-2

Duurzame energie

 

 

 

 

3-6

Opdrachten erfgoed en ruimte

498

498

498

498

3-7

Bijstelling budgetten bodemsaneringsactiviteiten

1.950

0

0

0

-

Overige incidentele baten programma 3

115

0

0

0

Totaal

 

3.813

498

498

498

 

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

3-1

Project Ridderstee (Voordelta)

1.250

0

0

0

3-1

Stimuleren innovatie MKB (Hoofdlijnenakkoord)

3.500

3.500

3.500

3.500

3-1

IRP Goeree-Overflakkee programma

1.526

288

0

0

3-2

Greendeal

0

1.472

0

0

3-2

Regierol energieagenda (Hoofdlijnenakkoord)

1.300

1.300

1.200

1.200

3-3

Opruimen verspreid glas

346

346

1.635

0

3-3

Zuidplaspolder

5.081

6.970

2.205

0

3-3

Bijdrage exploitatielasten Grondbank RZG

1.502

0

0

0

3-5

Bedrijventerreinen

5.331

2.949

2.236

100

3-5

Hoeksche Waard

200

615

9.000

0

3-5

Schaalsprongprogramma

6.995

2.500

0

0

3-5

Regionale netwerken topsectoren (Hoofdlijnenakkoord)

1.500

1.500

1.500

1.500

3-6

Behoud en intensivering erfgoed (Hoofdlijnenakkoord)

3.500

3.500

3.500

3.500

3-6

Rijksmonumenten

1.400

0

0

0

3-7

Onttrekking reserve voor aanpak spoedlocaties

8.500

0

0

0

3-7

Bodemsaneringsactiviteiten

4.716

0

0

0

3-7

Herontwikkeling stortplaatsen

400

0

0

0

-

Overige incidentele lasten programma 3

1.043

850

0

0

Totaal

 

48.090

25.790

24.775

9.800

 

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4-1

Transparante overheid

1.300

1.300

1.200

1.200

4-2

Verantwoorde afbouw taken samenleving

0

0

0

0

4-3

Maatschappij

0

0

0

0

-

Overige incidentele lasten programma 4

646

279

259

3

Totaal

 

1.946

1.579

1.459

1.203