5. Uiteenzetting financiële positie

5.1 Nieuw beleid

In het onderstaande overzicht zijn de financiële gevolgen van het nieuwe beleid van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 in de Begroting 2016 opgenomen. De overige lasten en baten worden ingezet voor de uitvoering van bestaand beleid.

Nieuw beleid

(bedragen x € 1.000)

Lasten

2016

Waarvan

Nieuw beleid

2016

Baten

2016

Waarvan

Nieuw beleid

2016

Exploitatie

Programma's

 

 

 

 

1 Groen, Waterrijk en Schoon

214.829

11.000

58.676

0

2 Bereikbaar en Verbonden

316.969

1.300

13.862

0

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

98.861

12.200

3.819

0

4 Bestuur en Samenleving

45.106

2.600

813

0

5 Middelen

35.809

0

584.206

-10.000

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

712.574

27.100

661.376

-10.000

 

5.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. De reden om dit overzicht op te nemen is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen.

Onderwerp

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

Werkloosheidsuitkeringen

300

300

300

300

Totaal

300

300

300

300

 

5.3 Verleende garanties en waarborgen

Garantstellingen

(bedragen x € 1 mln)

Ultimo 2015

Ultimo 2016

Zorginstellingen

3,1

2,6

Totaal

3,1

2,6

Zie paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onderdeel 'Geen aflossing gegarandeerde lenigen derden'.

 

5.4 Staat van reserves en voorzieningen 2016

Onderstaand overzicht is bedoeld om het meerjarige beeld van het verloop van de reserves (mutaties t/m Najaarsnota 2015) weer te geven.

Naam

(bedragen x €1.000)

Saldo per

31-12-2014

Vermeerde-ringen 2015

Verminde-ringen 2015

Saldo

per

1-1-2016

Vermeerde-ringen 2016

Verminde-ringen 2016

Saldo

per

1-1-2017

Vermeerde-ringen 2017

Verminde-ringen 2017

Saldo

per

1-1-2018

Vermeerde-ringen 2018

Verminde-ringen 2018

Saldo

per

1-1-2019

Vermeerde-ringen 2019

Verminde-ringen 2019

Saldo

per

1-1-2020

Reserves

                               

Algemene reserve

68.614

30.711

14.456

84.868

0

25.502

59.366

65

8.620

50.811

0

1.924

48.887

10.218

13.800

45.305

Totaal Algemene reserve

68.614

30.711

14.456

84.868

0

25.502

59.366

65

8.620

50.811

0

1.924

48.887

10.218

13.800

45.305

Programmareserve 1

190.154

41.037

44.151

187.041

18.581

48.893

156.728

3.250

18.356

141.622

3.250

19.733

125.140

3.250

12.757

115.633

Programmareserve 2

56.070

62.614

37.611

81.073

141.215

121.658

100.631

129.863

107.732

122.762

122.344

126.355

118.751

125.719

108.824

135.646

Programmareserve 3

97.174

26.819

29.829

94.163

9.644

25.507

78.300

10.125

15.234

73.191

10.125

15.666

67.650

10.125

100

77.675

Programmareserve 4

7.509

464

3.619

4.354

0

1.911

2.443

0

0

2.443

0

0

2.443

0

0

2.443

Programmareserve 5

9.217

3.678

2.808

10.087

257

992

9.353

834

116

10.071

358

0

10.429

0

1.483

8.946

Totaal Programmareserves

360.123

134.612

118.018

376.717

169.698

198.961

347.454

144.072

141.437

350.089

136.077

161.753

324.412

139.094

123.163

340.343

Totaal Reserves

428.737

165.323

132.474

461.586

169.698

224.464

406.820

144.137

150.057

400.900

136.077

163.677

373.299

149.312

136.963

385.648

Voorzieningen

                               

Voorziening Grondwaterheffing

4.355

0

323

4.032

0

289

3.743

0

303

3.440

0

55

3.385

0

54

3.331

Voorziening Dubieuze debiteuren

484

0

0

484

0

0

484

0

0

484

0

0

484

0

0

484

Voorziening Premieleningen

75

0

0

75

0

0

75

0

0

75

0

0

75

0

0

75

Voorziening Pensioenen GS

10.261

115

515

9.861

115

515

9.461

115

0

9.576

115

0

9.691

115

0

9.806

Voorziening Warmtebedrijf

1.693

0

0

1.693

0

0

1.693

0

0

1.693

0

0

1.693

0

0

1.693

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

12.000

0

0

12.000

0

0

12.000

0

0

12.000

0

0

12.000

0

0

12.000

Voorziening reg.ontw.org.Zuidplas

434

0

0

434

0

0

434

0

0

434

0

0

434

0

0

434

Voorziening Nazorg stortplaatsen

7.949

317

0

8.266

317

0

8.583

317

0

8.900

317

0

9.217

317

0

9.534

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

0

0

0

4.530

0

4.530

1.000

0

5.530

1.000

0

6.530

1.000

0

7.530

Totaal

37.251

432

838

36.845

4.962

804

41.004

1.432

303

42.132

1.432

55

43.509

1.432

54

44.888

Totaal Voorzieningen

37.251

432

838

36.845

4.962

804

41.004

1.432

303

42.132

1.432

55

43.509

1.432

54

44.888

Totaal reserves en voorzieningen

465.988

165.755

133.312

498.431

174.660

225.267

447.824

145.569

150.361

443.032

137.509

163.732

416.808

150.744

137.017

430.535

 

5.5 Toelichting op de reserves en voorzieningen

De totale reserveomvang van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Hieronder worden beide toegelicht.

 

5.5.0 Algemene reserves

Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

Saldo per

1-1-2016

Vermeerderingen

2016

Verminderingen

2016

Saldo per

1-1-2017

Algemene reserve

84.868

0

25.502

59.366

 

5.5.1 Programmareserve 1

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
1-1-2016

Vermeerderingen
2016

Verminderingen
2016

Saldo per
1-1-2017

Programmareserve 1

 

 

 

 

Groene ambities

75.467

0

4.302

71.165

Sanering glastuinbouw

2.547

0

500

2.047

Stimulering duurzame energie

1.041

0

87

954

Luchtkwaliteit (NSL)

3.698

0

1.850

1.848

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

4.900

0

93

4.807

Vlietland

645

0

82

563

Decentralisatieakkoord natuur

71.393

0

10.824

60.569

Reserve apparaatslasten DLG

908

3.250

3.568

590

Reserve Natuurcompensatie

1.051

0

9

1.042

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

10.000

0

0

10.000

Reserve Omgevingsveiligheid

0

15.256

15.256

0

IODS

12.139

75

10.700

1.514

Programmamanagement Kustontwikkeling

464

0

100

364

Zandmotor

1.464

0

200

1.264

Frictiekosten RUD

1.323

0

1.323

0

Totaal Programmareserve 1

187.04 1

18.581

48.893

1 56 . 728

Onderwerp programmareserve :

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2027 (einde EHS-programma)

Toelichting vermindering

In 2016 wordt er € 2,7 mln onttrokken voor het realiseren en verbeteren van recreatieve groen- en watergebieden (RodS-projecten) in het kader van het UPG. Voor 2017 en 2018 gaat het om € 4 mln en € 2,5 mln in 2019. Ter dekking van subsidielasten van de subsidieregeling Uitvoeringsregeling Groen (URG) in het kader van grondgebonden landbouw wordt in 2016 € 1,2 mln onttrokken, als ook in 2017, 2018 en 2019. Voor subsidies in het kader van routestructuren en aansluiting stedelijk gebied wordt er in 2016 € 0,1 mln onttrokken. In de jaren 2017 en 2018 betreft dat € 5 mln en in 2019 € 2 mln. In 2017 wordt er € 0,15 mln onttrokken voor de begrotingssubsidie voor de Klimaatdijk Streefkerk. Meerjarig wordt er € 0,01 mln per jaar onttrokken voor de subsidie Boeren voor Natuur. Tot slot wordt voor 2016 € 0,3 mln onttrokken ten behoeve van het organiseren uittreden uit de recreatieschappen en afbouw Groenservice Zuid-Holland.

Onderwerp programmareserve:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Ter dekking van meerjarige subsidieverplichtingen voor het opruimen van verspreid glas wordt in 2016 € 0,5 mln onttrokken aan de reserve. In 2017 en 2018 gaat het om respectievelijk € 0,4 mln en € 0,3 mln per jaar.

Onderwerp programmareserve :

Stimulering duurzame energie

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2018.

Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijdse) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Voor het project Monitoring stille wegdekken (2015-2018) wordt € 0,1 mln

aan de reserve onttrokken.

 

Onderwerp programmareserve :

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten vormen onder andere onderdeel van het (nieuwe) provinciale actieprogramma luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van de subsidieregeling uitbreiding sneldienst waterbus en de financiering van een 5-tal e-noses wordt € 1,9 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Gelet op de planning van de activiteiten beheersplannen en -maatregelen wordt de looptijd verlengd tot en met 2020 (1 e beheerplanperiode). Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 en 2017 wordt er € 0,1 mln per jaar onttrokken voor Beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000. In 2017 en 2018 wordt er respectievelijk € 0,5 mln en 0,2 mln onttrokken voor Natura 2000 beheerplannen.

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwersplas wordt € 0,08 mln onttrokken in de jaren 2016 tot een met 2018. In 2019 gaat het om € 0,2 mln.

Onderwerp programmareserve :

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Toelichting vermindering

In 2016 wordt voor RodS- projecten in het kader van het UPG in totaal € 8,8 mln onttrokken (onder andere voor Bentwoud en Balij / Bieslandse Bos). In 2017 tot en met 2019 betreft dit € 2 mln per jaar voor RodS- projecten. Daarnaast wordt er in 2016 € 0,5 mln voor projecten Nota Ruimte Greenports en € 0,5 mln voor Nota Ruimte Veenweiden onttrokken. Meerjarig wordt er € 0,8 mln voor Nota Ruimte Greenports onttrokken.

Tevens wordt er incidenteel € 0,9 mln onttrokken voor SNL agrarisch Natuurbeheer.

Onderwerp programmareserve :

Reserve apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Looptijd

2022

Toelichting vermeerdering

In 2016 wordt € 3,25 mln gestort.

Toelichting vermindering

In 2016 wordt € 3,57 mln onttrokken om de apparaatslasten te dekken van DLG-medewerkers.

Onderwerp programmareserve :

Reserve Natuurcompensatie

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.

Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).

Looptijd

2028

Toelichting vermindering

Jaarlijks wordt er € 0,01 mln onttrokken uit deze reserve voor het laten uitvoeren van natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden.

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak

Inhoud en doel

De Provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Onderwerp programmareserve :

Reserve Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

Voor het landelijk programma Impuls omgevingsveiligheid wordt door middel van een decentralisatie-uitkering een bijdrage ontvangen van het ministerie van I&M. Het programma bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen in het kader van de Impuls ontvangen.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie-uitkering

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

De bijdrage 2016 ad € 15,3 mln wordt in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de geraamde lasten wordt € 15,3 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017

Toelichting vermeerdering

Op basis van het IODS convenant en de Bestuursovereenkomst IODS is door de provincie € 40 mln (prijspeil 2006) toegezegd. Het resterende bedrag in de reserve IODS is voor 2015 geïndexeerd op basis van de index voor Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) van het CPB, waardoor voor 2016 een bedrag van € 0,08 mln wordt toegevoegd aan de reserve IODS.

Toelichting vermindering

In 2010 is de Uitvoeringsorganisatie IODS gestart samen met de andere IODS partijen. Vanaf dat jaar vinden ook de provinciale bijdragen voor het programma plaats. In 2016 wordt € 5,3 mln onttrokken voor bijdragen aan de projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In de reserve zit tevens de bijdrage van de provincie aan het Traject A4 Delft - Schiedam van € 25 mln (prijspeil 2006), hiervan is in 2014 € 20 mln betaald, het resterende bedrag ad € 5 mln zal in 2016 worden betaald. Daarnaast wordt er in 2016 € 0,4 mln onttrokken voor de Ecopassage de Schie.

Onderwerp programmareserve:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor lasten met betrekking tot de Zandmotor wordt jaarlijks € 0,1 mln onttrokken uit de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Zandmotor

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor de verlening van de opdracht aan Zuid-Hollands Landschap voor beheer van de Zandmotor wordt in de periode 2013-2020 jaarlijks € 0,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt er € 0,1 mln onttrokken voor met name monitoring en onderzoek.

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten RUD algemeen

Inhoud en doel

De gelden in deze programma reserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014)

Toelichting vermindering

Een omgevingsdienst ontvangt in 2016 een incidenteel bedrag van

€ 0,5 mln voor materiele en sociaal plankosten.

Daarnaast vindt in 2016 een herschikking van taken plaats als gevolg van overgang van de BRZO (besluit risico zware ongevallen) taken van gemeente naar de provincie. Ook gaat door gemeentelijke samenvoeging een gemeente over van omgevingsdienst.

Deze ontwikkelingen leiden tot een verkleining van het takenpakket bij een paar omgevingsdiensten. De hieruit voortvloeiende frictiekosten komen voor rekening van de provincie. De omvang van deze incidentele kosten is nog onbekend.

 

5.5.2 Programmareserve 2

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
1-1-2016

Vermeerderingen
2016

Verminderingen
2016

Saldo per
1-1-2017

Programmareserve 2

 

 

 

 

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

0

1.260

1%-regeling Kunst

222

0

13

209

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI

10.602

17.159

15.264

12.497

RijnGouwelijn

10.900

0

10.900

0

Reserve bereikbaarheid

44.249

11.124

3.968

51.405

HOV-Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500

0

0

500

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

7.963

16.831

1.311

23.483

Mobiliteit

0

94.801

90.203

4.598

Revolverend Verenfonds

0

1.300

0

1.300

Totaal Programmareserve 2

81 . 073

141 . 215

121.658

100.631

Onderwerp programmareserve:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

In de VRM is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt voorzien dat deze reserve nodig is bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV). De looptijd van deze reserve wordt verlengd tot 2018.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Onderwerp programmareserve:

1%-regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2016 en 2017 wordt er respectievelijk € 0,01 en € 0,15 mln onttrokken (ten behoeve van programma 1) ter dekking van kosten voor het kunstproject in het Buytenland.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI (voorheen Reservering Integrale bereikbaarheid)

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De storting in de reserve ad € 17,2 mln is als volgt opgebouwd:

  • € 11,1 mln structureel voor de uitvoering van projecten < € 1 mln;

  • € 6 mln structureel als uitvloeisel van de voormalige provinciale extra inzet voor het BDU-bestedingsplan;

  • € 0,1 mln incidenteel in verband met ontvangen bijdragen voor exploitatieprojecten.

Toelichting vermindering

Ten behoeve van de uitvoering van projecten < € 1 mln wordt in 2016 € 15,3 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het Definitieve Ontwerp van het HOV-net Zuid-Holland is vastgesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Het VO+ voor het spoor Alphen -Gouda wordt in 2016 vastgesteld. Voor deze spoorlijn is in het verleden, op basis van de oude scope van de RijnGouweLijn, het meest geactiveerd. De reservemiddelen worden nu ter begroting gebracht om een eventuele extra afschrijving voor reeds geactiveerde uitgaven die niet meer binnen de nieuwe scope passen in 1 keer af te schrijven.

Onderwerp programmareserve :

Reserve bereikbaarheid (voorheen Egalisatiereserve bereikbaarheid)

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De storting in de reserve ad € 11,1 mln is als volgt opgebouwd:

  • € 9,3 mln incidenteel door achtergebleven investeringen in mobiliteit in eerdere jaren, waardoor de kapitaallasten neerwaarts zijn bijgesteld;
  • € 1,4 mln incidenteel als gevolg van het opheffen van de reserves Kapitaallasten mobiliteit en Egalisatie kapitaallasten Kaderbesluit Infra 2014;
  • € 0,2 mln incidenteel als gevolg van de bijstelling van het contract voor de Waterbus;
  • € 0,2 mln incidenteel als gevolg van de herijking van de materiële budgetten.

Toelichting vermindering

In het Kaderbesluit 2015 zijn verrekeningen met deze reserve opgenomen om de fluctuaties in de kapitaal- en beheerlasten op te vangen. Voor 2016 betekent dit een bijdrage uit de reserve aan de algemene middelen van € 3,8 mln.

Voor sociale veiligheid in het OV wordt € 0,2 mln uit de reserve ingezet.

Onderwerp programmareserve:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouwelijn.

De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret-maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

2019

Onderwerp programmareserve :

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

Doorlopend

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

De storting uit vrijvallende kapitaallasten bedraagt € 14,7 mln in 2016, € 12,7 mln in 2017 en € 7,2 mln in 2018.

Toelichting vermindering

Voor de Begroting 2016 en verder zijn de kapitaallasten opnieuw berekend. Om de stijgende kapitaallasten voor mobiliteit te dekken wordt € 1,3 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve :

Mobiliteit

Inhoud en doel

De brede doeluitkering (BDU) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is per 1-1-2016 opgegaan in een decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer als onderdeel van het Provinciefonds. Het niet bestede deel van deze middelen voor komende jaren worden in deze reserve opgenomen.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie Provinciefonds

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

De decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer, ontvangen in het Provinciefonds, is gestort in deze reserve. De storting is € 94,8 mln.

Toelichting vermindering

Ten behoeve van de realisatie van het Bestedingsplan mobiliteit 2016 is een bedrag onttrokken van € 90,2 mln

Onderwerp programmareserve :

Revolverend Verenfonds

Inhoud en doel

Veerverbindingen voor forenzen en scholieren hebben een positieve invloed op de mobiliteit. Daarvoor zet de provincie een nieuw revolverend verenfonds op voor vernieuwing en groot onderhoud van de veren.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Conform het coalitieakkoord is voor 2016 € 1,3 mln toegevoegd aan deze reserve.

 

5.5.3 Programmareserve 3

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
1-1-2016

Vermeerderingen
2016

Verminderingen
2016

Saldo per
1-1-2017

Programmareserve 3

 

 

 

 

Meerjarenplan Bodemsanering

34.709

4.325

11.866

27.168

Bedrijventerreinen

6.874

1.319

500

7.693

EFRO-middelen

31

0

0

31

Manden maken

815

0

200

615

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

9.000

0

0

9.000

Coolport-middelen

6.175

1.000

1.760

5.415

Overcommittering OP-West

4.495

0

4.495

0

Economische agenda Zuidvleugel

5.293

0

0

5.293

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.472

0

0

1.472

InnovationQuarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

4.700

0

0

4.700

Reserve ROM-D

1.100

0

0

1.100

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

14.445

0

5.370

9.075

2015 DP Impulsprogramma CVT

250

0

250

0

Samenwerkingsverbanden economie clusters

2.500

0

0

2.500

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

113

0

0

113

Risicoreserve Energiefonds

0

3.000

0

3.000

Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG

137

0

0

137

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

1.000

0

150

850

IRP Goeree-Overflakkee

1.054

0

916

138

Totaal Programmareserve 3

94.16 3

9 . 644

25.507

78.300

Onderwerp programmareserve :

Meerjarenplan Bodemsanering

Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatie-uitkering zal plaatsvinden is niet zeker.

Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

In 2016 ontvangt provincie Zuid-Holland een bedrag van € 4,1 mln als onderdeel van de decentralisatie-uitkering.

Toelichting vermindering

In 2016 is een onttrekking geraamd van € 11,9 mln. Dit heeft onder andere betrekking op de Aanpak spoedlocaties en uitvoering nazorg RUD's.  

Onderwerp programmareserve :

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes / plafonds op de planning.

Toelichting vermeerdering

Dit betreft het programmabudget.

Toelichting vermindering

De ramingen van de verminderingen zijn gebaseerd op actuele informatie over de kasritmes van de uitgaven voor bedrijventerreinen.

Onderwerp programmareserve :

EFRO-middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (indicatie was 2015).

Toelichting vermindering

Reserve is actief in afwachting van de eindafrekeningen van de gesubsidieerde projecten, mogelijk in combinatie met beoordeling door EU. Vermindering vindt op basis hiervan in 2016 plaats

Onderwerp programmareserve:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017. De looptijd is in overeenstemming met de subsidieverlening 2013-2017.

Toelichting vermindering

In 2016 wordt volgens de subsidieverlening € 200.000 onttrokken en in 2017 € 615.000 zodat de reserve aan het einde van de periode op nul loopt.

Onderwerp programmareserve:

Alt ernatieve locatie Hoeksche waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2018

 

Onderwerp programmareserve:

Coolport-middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Via het Provinciefonds wordt in een aantal termijnen de bijdrage vanuit het Rijk voor dit project ontvangen. In 2016 wordt de laatste tranche ad € 1 mln ontvangen.

Toelichting vermindering

Het project wordt in een aantal jaren als onderdeel van het programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer gerealiseerd.

Onderwerp programmareserve:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Onderwerp programmareserve :

Economische Agenda Zuidvleugel

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,2 mln in 2012 en

€ 2,7 mln in 2013)

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

Green deal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant 'asbestdak eraf, zonnepanelen erop' aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2017

Onderwerp programmareserve:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (2013 tot en met 2015))

Looptijd

Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Onderwerp programmareserve:

ROM-D

Inhoud en doel

Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die provincie Zuid-Holland heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Functie

Buffer

Voeding

Reserve transitie subsidies

Looptijd

Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen.

Onderwerp programmareserve:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte-middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2016 worden uitgaven verwacht voor de Groene Waterparel.

Onderwerp programmareserve :

2015 DP Impulsprogramma CVT

Inhoud en doel

Van budget 2015 voor toerisme en recreatie wordt middelen doorgeschoven naar 2016. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van activiteiten als het haalbaarheidsonderzoek openen havensluis Gouda, de haalbaarheidsstudie investeringskracht Alblasserwaard (DRA), en het adviseren over beleidsontwikkeling waterrecreatie. Mede als gevolg van de verkiezingen en het Hoofdlijnenakkoord zijn de activiteiten 2015 teruggebracht in afwachting van keuzes voor nieuwe accenten binnen dit onderwerp. Het genoemde budget zal in 2015 daarom uitgesteld worden, en pas in 2016 weer worden ingezet.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Van budget 2015 voor toerisme en recreatie wordt in totaal € 0,3 mln doorgeschoven naar 2016. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van activiteiten als het haalbaarheidsonderzoek openen havensluis Gouda, de haalbaarheidsstudie investeringskracht Alblasserwaard (DRA), en het adviseren over beleidsontwikkeling waterrecreatie. Mede als gevolg van de verkiezingen en het Hoofdlijnenakkoord zijn de activiteiten 2015 teruggebracht in afwachting van keuzes voor nieuwe accenten binnen dit onderwerp. In 2016 wordt het budget weer ingezet en loopt de reserve weer op nul.

Onderwerp programmareserve :

Samenwerkingsverbanden economie clusters

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

doorlopend

Onderwerp programmareserve :

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant 'Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord'. Deze taak zijn overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ)

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve :

Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.

Onderwerp programmareserve :

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018

Toelichting vermindering

In 2016 vindt er een onttrekking plaats van € 916.000,- ter dekking van de kosten.

Onderwerp programmareserve :

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019, is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

 

5.5.4 Programmareserve 4

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
1-1-2016

Vermeerderingen
2016

Verminderingen
2016

Saldo per
1-1-2017

Programmareserve 4

 

 

 

 

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

1.793

0

1.400

393

DP Afbouw Jeugdzorg

464

0

464

0

Transitie subsidie

2.097

0

47

2.050

Totaal Programmareserve 4

4.35 4

0

1.9 11

2. 443

Onderwerp programmareserve:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald

Toelichting vermindering

De uitgaven in 2016 bedragen, op basis van actuele informatie over de subsidieverleningen en het bijbehorende kasritme, € 1,4 mln. De huidige stand van de reserve laat een dergelijke vermindering toe.

Onderwerp programmareserve:

DP Afbouw Jeugdzorg

Inhoud en doel

Met de doorgeschoven prestatie wordt een gedeelte van de formatie doorgeschoven van 2015 naar 2016. De afbouw van de personele formatie / bezetting in verband met de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten verloopt volgens plan.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Met de doorgeschoven prestatie bij de Najaarsnota 2015 wordt een gedeelte van de formatie doorgeschoven van 2015 naar 2016. De afbouw van de personele formatie / bezetting in verband met overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten verloopt volgens plan. In 2016 wordt het bedrag daarom weer onttrokken uit de reserve.

Onderwerp programmareserve :

Transitie subsidie

Inhoud en doel

Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Zodra er duidelijkheid is over lopende rechtzaken kunnen middelen worden onttrokken danwel de reserve worden herbestemd. Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen (€ 3,2 mln in 2012)

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

In 2016 wordt € 0,05 mln onttrokken wegens kosten basisvoorziening cultuurparticipatie.

 

5.5.5 Programmareserve 5

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
1-1-2016

Vermeerderingen
2016

Verminderingen
2016

Saldo per
1-1-2017

Programmareserve 5

 

 

 

 

Frictiekosten Algemeen

9.059

0

222

8.837

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

142

257

0

400

Reserve Jonge ambtenaren

416

0

300

116

Reserve DP 2015 Trainees

470

0

470

0

Totaal Programmareserve 5

10.087

257

992

9.353

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

Nog niet bekend

Toelichting vermeerdering

Geen

Toelichting vermindering

Het bedrag van de onttrekking uit reserve voor frictiekosten 2016 is afhankelijk van gebruikmaking van de regelingen (FmA). Verder wordt voor 2016 € 0,1 mln onttrokken ten behoeve van het organiseren uittreden uit de recreatieschappen en afbouw Groenservice Zuid-Holland

Onderwerp programmareserve :

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

In 2016 zijn de kapitaallasten lager dan in 2015 geraamd door uitstel van oorspronkelijk in 2015 te activeren projecten huisvesting en informatisering. Het surplus wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Onderwerp programmareserve:

Reserve Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld, in 2016 komt het beleid, waarna meer duidelijkheid komt over de uitnutting van deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

 Toelichting vermindering

 De uitnutting van de reserve wordt ingezet ten behoeve van het aantrekken van jonge ambtenaren.

Onderwerp programmareserve:

Reserve DP2015 Trainees

Inhoud en doel

Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie Zuid-Holland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1 mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij Voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting verm indering

De middelen zijn volledig bestemd voor 2016 en in de begroting verwerkt.

 

5.5.7 Voorzieningen

Onderwerp voorziening:

Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.

Toelichting algemeen

De verwachting is dat, op basis van de huidige debiteurensaldi, er geen dotatie aan de voorziening hoeft plaats te vinden.

Onderwerp voorziening:

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat in 2018 het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen.

Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening van € 12 mln getroffen.

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting vermindering

In 2016 wordt er € 0,3 mln onttrokken uit de Voorziening Grondwaterheffing, dit betreft voor € 0,2 mln kosten met begrekking tot de instandhoudingsmaatregelen in de Natura 2000 gebieden en voor € 0,06 mln de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan lening aan de GR Grondwateronttrekking Delft Noord voor investeringen.

Onderwerp voorziening:

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaatsexploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Onderwerp voorziening:

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.

Toelichting vermeerdering

Voor de huidige GS-leden wordt aan het eind van het jaar berekend welk bedrag er in de voorziening gestort wordt voor opbouw van de pensioenen. Het exacte bedrag wordt bij jaarrekening bekend.

Toelichting vermindering

Voor gepensioneerde GS-leden wordt een bedrag van € 0,5 mln aan pensioenverplichtingen geraamd.

Onderwerp voorziening:

Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Onderwerp voorziening:

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontvangt van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien.

Onderwerp voorziening:

Warmtebedrijf

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln). De provincie ging er dus toen van uit dat zij het ingelegde geld kwijt zou zijn. De intrinsieke waarde van de provinciale aandelen is door de provincie begin 2012 bij Jaarrekening 2011 bepaald op € 0,2 mln. Deze waarde is bij jaarrekening in mindering gebracht op de huidige voorziening van € 1,8 mln die in de begroting staat opgenomen. Dat betekent dat de voorziening Warmtebedrijf Rotterdam is verlaagd naar € 1,7 mln en de verkoopwaarde van de aandelen bij verkoop maximaal € 0,2 mln bedraagt.

Onderwerp voorziening:

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

De kosten van groot onderhoud op de gebouwen werden voorheen als investeringen aangemerkt en dan ook geactiveerd. Als gevolg van regelgeving van het BBV en de Nota Investeringen, Waardering en Afschrijvingen (IWA) is in 2015 een gedeelte van de kosten die betrekking hebben op klein en groot onderhoud in exploitatie genomen. Deze exploitatiekosten fluctueren jaarlijks en daarom is in de nota beheer en kapitaallasten MJOP, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 7 juli 2015 door, opgenomen dat een voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen wordt ingesteld om de exploitatiekosten over de periode 2016 - 2030 te egaliseren. Aan de voorziening wordt jaarlijks een dotatie van € 1 mln toegevoegd met bij aanvang in 2016 een eenmalige dotatie van € 3,8 mln.

Periodiek wordt het MJOP voor provinciale gebouwen geactualiseerd. Op basis van deze informatie kan het jaarlijkse bedrag voor dotatie aan de voorzieningen worden aangepast.

Toelichting vermeerdering

Aan de voorziening wordt jaarlijks een dotatie van € 1 mln toegevoegd met bij aanvang in 2016 een eenmalige extra dotatie van € 3,8 mln.

5.6 Staat van activa

tabel 

5.7 Investerings kredieten

De herziene Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven (Nota IWA) die in 2013 door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld, heeft geleid tot een stelselwijziging voor het vaststellen van investeringskredieten. Met ingang van 2014 stellen PS investeringskredieten vast voor de hele looptijd van het project, met onderscheid naar budget voor de voorbereidingsfase en voor de uitvoeringsfase. PS sturen hierdoor niet meer op jaarbudgetten, maar op meerjarige investeringskredieten.

In beleidsuitgangspunt 11 van deze nota is opgenomen dat gestart wordt met afschrijven op activa met maatschappelijk nut in het jaar nadat de uitvoering van een project technisch gereed is. Voor de praktische invulling is in 2014 gekozen voor het moment van procesverbaal van opneming. In de Verzamelwijziging 2014 en de Begroting 2015 is ten aanzien van de activeringsmomenten hiermee gerekend.

Op basis van de ervaringen afgelopen jaren, is gebleken dat het moment van procesverbaal van opneming, niet voldoet. Na dit moment blijken er nog relatief veel kosten op de projecten te drukken. Dit brengt de nodige administratieve werkzaamheden mee. Uit onderzoek is gebleken dat het moment van procesverbaal van einde onderhoudstermijn beter aansluit bij het aspect technisch gereed en bij de administratieve afronding van de projecten. Alleen in uitzonderingsgevallen zullen er nog nagekomen kosten zijn, bijvoorbeeld nadeelcompensatie of disputen met aannemers.

In het onderstaand overzicht zijn de investeringskredieten opgenomen voor projecten die in 2016 en volgende jaren zullen worden afgerond. Mogelijk zijn een klein deel van deze projecten eerder opgenomen geweest in de Verzamelwijziging 2014. Reden voor het nogmaals opnemen van deze projecten is, zoals in de disclaimer bij de Verzamelwijzing 2014 gemeld, dat onjuistheden en/of onvolledigheden zijn geconstateerd. Met het vaststellen van dit overzicht investeringskredieten wordt een beginpositie gecreëerd.

In deze investeringskredieten is nog geen rekening gehouden met de indexering. Omdat er wel sprake is van prijsontwikkelingen vindt bij de Voorjaarsnota een herschikking van kredieten plaats.

tabel