7. Incidentele baten en lasten

Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard.

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

2016

Lasten

2016

incidenteel

Baten

2016

Baten

2016

incidenteel

Programma's

       

1 Groen, Waterrijk en Schoon

224.990

102.878

122.786

103.192

2 Bereikbaar en Verbonden

293.222

8.393

85.669

82.684

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

62.308

23.517

15.647

11.028

4 Bestuur en Samenleving

47.257

6.464

6.796

6.000

5 Middelen

37.385

598

615.156

368

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

665.162

141.850

846.054

203.272

Reserves

 

 

 

 

Bijdrage uit reserve

 

 

188.777

188.777

Storting in reserve

334.699

334.699

 

 

Totaal programma's (Resultaat na bestemming)

999.861

476.549

1.034.831

392.049

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Ontwikkelopgave RodS en UPG

20.237

53

Landschapstafels

1.000

800

Ontwikkelopgave EHS en UPG

12.087

3.443

Grondtransacties en exploitatie ontwikkelopgave Natuur (inclusief omzetting restant OVP Ontwikkelingsopgave natuur naar Reserve)

39.953

86.960

Natura2000 en beheermaatregelen PAS

3.846

1.071

IODS Midden Delfland

8.447

174

PMR/Midden IJsselmonde

7.746

7.746

SNL Agrarisch Natuurbeheer

770

0

Uitvoeringsprogramma Groen Landbouw (UPG)

1.982

0

Overige incidentele lasten programma 1

1.406

334

Luchtkwaliteit

2.618

1.035

Strategisch milieubeleid

1.080

0

Clean Inlands Shipping (Clinsh)

996

974

Leren voor duurzame ontwikkeling

225

225

Overige uitgaven

212

0

Onderzoek uitstoot Dupont/Chemours BCF

198

198

Subsidie V&J BSB Milieu

75

75

Luchtkwaliteit EFRO

0

104

Totaal programma 1

102.878

103.192

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Omzetting restant OVP BDU naar Reserve Mobiliteit

0

82.255

Sociale veiligheid

138

0

Exploitatie OV

4.238

0

Duurzaam veilig

2.170

0

Gedragsbeïnvloeding

947

0

Goederenvervoer

429

429

Overige uitgaven

471

0

Totaal programma 2

8.393

82.684

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

bedragen x € 1.000

 

 

OmschrijvingLastenBaten

RNT Regionale Netwerken Topsectoren

874

0

MIT Stimulering MKB Innovatie Topsectoren

6.000

0

IRP Goeree Overflakkee

863

0

Greendeal Zonnepanelen asbest

504

0

Manden Maken bedrijventerreinen Fokker Slobbegors

200

0

Schaalsprongprogramma / EFRO

2.828

0

Bedrijventerreinen

3.200

0

Rijkstaak rijksmonumenten

2.600

0

Intensivering Erfgoed Hoofdlijnenakkoord

3.700

0

Opdrachten erfgoed ISV3 en omzetting restant OVP ISV3 naar reserve

498

8.778

subsidies Voordelta 2e Maasvlakte

1.715

1715

Clusterregeling afrekening

535

535

Totaal programma 3

23.517

11.028

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Afrekening Rijk in verband met overdracht jeugdhulpverlening naar gemeenten

6.000

6000

Doorgeschoven prestatie personeelskosten afbouw jeugdhulpverlening

464

0

Totaal programma 4

6.464

6.000

Programma 5 Middelen

((bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop voormalige steunpunten

316

192

Verkoop verspreide eigendommen

282

176

Totaal programma 5

598

368