Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Natuur- en recreatieschappen

Algemeen

Er zijn in Zuid-Holland in 2016 nog acht provinciale natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in acht natuur- en recreatieschappen deel.

Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als “koepel” voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.

De provincie heeft medio 2015 kenbaar gemaakt haar deelname in de natuur- en recreatieschappen te gaan beëindigen. Dit omdat de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden geen provinciale rol (meer) is. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende recreatiemogelijkheden. Het totale budget van de provincie voor recreatiegebieden blijft daarom beschikbaar. Over de besteding van de middelen zullen afspraken met de betrokken partijen worden gemaakt.

Uiterlijk december 2015 zullen naar verwachting de schappen IJsselmonde, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg, Midden-Delfland, Dobbeplas en het Koepelschap een brief ontvangen met de aankonding dat de provincie naar verwachting per 01-01-2017 uittreedt. Deze uittreeddatum is afhankelijk van de uitkomsten van de in 2015 opgestarte onderzoeken naar de toekomst van de schappen in de Grootstedelijke regio.

Verder is de provincie voorstander om de datum voor uittreden uit de (nieuwe) schappen Groenalliantie en Zuidwestelijke Delta naar bevind van zaken te bepalen, maar wel hierover deze collegeperiode te besluiten. Hetzelfde geldt voor het Parkschap de Biesbosch.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:

 • Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;

 • Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;

 • Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon;

 • De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting van het gebied;

 • Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;

 • Het onderhouden en exploiteren van gronden;

 • Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Natuur- en / of recreatieschappen

Specifiek deel

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 2 stemmen=

4/8 e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

4 x 1 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 298.427

Jaarrekening 2012

€ 269.453

 

Begroting 2013

€ 247.968

Jaarrekening 2013

€ 262.098

 

Begroting 2014

€ 270.058

Jaarrekening 2014

€ 270.058

 

Begroting 2015

€ 271.645

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort)

Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 372.736

€ 336.962

€ 269.570

€ 67.392

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 227.805

€ 0

€ 77.354

2011

€ 307.312

€ 0

€ - 499

2012

€ 417.372

€ 0

€ 3.658

2013

€ 440.666

€ 0

€ 21.370

2014

€ 643.981

€ 0

€ 226.809

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 99.364

€ 319.932

€ 20.000

21

n.v.t.

2014

€ 104.641

€ 312.531

€ 7.100

58

94 ha

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14 e stemaandeel

R.A. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

A.W. Bom-Lemstra (vakgedeputeerde)

A.W. Bom-Lemstra

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 630.333

Jaarrekening 2012

€ 630.333

 

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2013

€ 607.831

 

Begroting 2014

€ 606.863

Jaarrekening 2014

€ 530.973

 

Begroting 2015

€ 560.651

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 45%

Albrandswaard

Barendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht totaal = 35%

Ridderkerk

Zwijndrecht

€ 3.544.755

€ 2.803.255

€ 560.651

€ 1.261.465

€ 981.139

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 2.517.233

€ 2.557.426

€ 171.930

2011

€ 3.406.191

€ 2.257.873

€ 279.207

2012

€ 3.768.938

€ 1.958.315

€ 242.076

2013

€ 4.497.773

€ 1.666.757

€ 516.401

2014

€ 4.720.053

€ 1.359.198

€ - 52.319

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.921.002

€ 2.060.371

€ 146.730

27

1.638.547

2014

€ 1.504.568

€ 3.267.804

€ 174.080

27

1.638.547

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/19 e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam (Samengevoegd met Rozenburg. Maar GR is nog niet aangepast)

Iedere gemeente

1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

(Samengevoegd met gemeente Spijkenisse tot een gemeente Nissewaard. GR moet nog aangepast worden)

Gemeente Brielle

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Maassluis

Gemeente RidderkerkGemeente Schiedam

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Westvoorne

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 222.863

Jaarrekening 2012

€ 222.863

 

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2013

€ 213.726

 

Begroting 2014

€ 213.512

Jaarrekening 2014

€ 213.512

 

Begroting 2015

€ 214.600

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Gemeenten = 50%

€ 426.400

€ 426.400

€ 213.200

€ 213.200

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 137.822

€ 0

€ 25.686

2011

€ 262.281

€ 0

€ 16.929

2012

€ 283.736

€ 0

€ 44.651

2013

€ 300.709

€ 0

€ 20.460

2014

€ 242.962

€ 0

€ 30.487

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 217.266

€ 62.983

€ 7.600

37

n.v.t.

2014

€ 203.957

€ 8.518

€ 7.600

28

n.v.t.

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/12 e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Delft

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Midden-Delfland

Alle gemeenten

1 x 1 stem

Gemeente Schiedam

Gemeente Westland

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 549.763

Jaarrekening 2012

€ 549.763

 

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2013

€ 541.382

 

Begroting 2014

€ 562.242

Jaarrekening 2014

€ 562.242

 

Begroting 2015

€ 609.488

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 17,6 % (van het resterende Exploitatietekort na aftrek van de

bijdrage van LNV en gemeente Westland)

Gemeenten = 37,4 %

€ 4.138.656

€ 3.482.567

€ 613.227

€ 1.301.358

 

Ministerie LNV = 45 % (Uitgetreden, procedure over de afkoopsom loopt nog)

€ 1.556.296

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 9.970.275

€ 267.500

€ 297.256

2011

€ 9.193.553

€ 229.287

€ - 9.380

2012

€ 8.503.990

€ 193.073

€ - 100.065

2013

€ 8.292.728

€ 154.857

€ 273.391

2014

€ 13.663.938

€ 123.643

€ 5.598.592

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 997.317

€ 7.022.020

€ 138.676

58

Geen boekwaarde

2014

€ 1.073.020

€ 6.992.326

€ 15.149.667

0.5

Geen boekwaarde

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem=

2/8 e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Lansingerland

Gemeente Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 503.529

Jaarrekening 2012

€ 503.529

 

Begroting 2013

€ 522.618

Jaarrekening 2013

€ 522.618

 

Begroting 2014

€ 563.919

Jaarrekening 2014

€ 525.519

 

Begroting 2015

€ 568.990

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 75%

Lansingerland = 5%

Zuidplas = 4%

€ 4.736.006

€ 3.731.243

€ 596.999

€ 2.798.432

€ 186.562

€ 149.250

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 19.001.970

€ 3.193

€ 1.049.152

2011

€ 17.407.087

€ 7.693

€ 197.855

2012

€ 16.292.903

€ 6.693

€ 385.114

2013

€ 15.585.534

€ 500

€ 166.850

2014

€ 16.655.768

€ 0

€ 3.261.356

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.528.081

€ 13.890.603

€ 511.150

30

€ 2.702.219

2014

€ 1.537.852

€ 11.856.560

€ 300.750

51

€ 2.702.219

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14 e stemaandeel

F. Vermeulen (vakgedeputeerde)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

F. Vermeulen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Iedere gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.742

Jaarrekening 2012

€ 387.742

 

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2013

€ 367.154

 

Begroting 2014

€ 363.837

Jaarrekening 2014

€ 363.837

 

Begroting 2015

€ 380.656

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 52,62%

Overige gemeenten = 32,38%

€ 3.472.092

€ 2.413.491

€ 378.183

€ 1.206.746

€ 781.488

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 4.224.106

€ 3.420.627

€ 230.170

2011

€ 3.764.599

€ 3.205.824

€ 216.925

2012

€ 3.339.608

€ 2.983.890

€ 169.813

2013

€ 2.735.215

€ 2.767.982

€ 109.583

2014

€ 4.903.093

€ 2.587.725

€ 2.945.510

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 936.679

€ 1.688.953

€ 265.345

10

€ 1.064.445

2014

€ 1.588.740

€ 368.843

€ 177.321

11

€ 1.064.450

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres

 

E-mailadres

info.biesbosch@dordrecht.nl

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 1 stem =

1/3 e stemaandeel

(compartiment ZH)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Dordrecht

Sliedrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 397.549

Jaarrekening 2012

€ 397.547

 

Begroting 2013

€ 405.113

Jaarrekening 2013

€ 405.113

 

Begroting 2014

Begrotingswijziging

€ 407.180

+ € 23.500 extra

Jaarrekening 2014

 
 

Begroting 2015

€ 405.825

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap.

PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 87,5% van het restant

Sliedrecht = 12,5% van het restant

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen 2 provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten.

€ 2.815.374

€ 1.617.607

€ 401.722

€ 971.438

€ 142.775

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 518.361

€ 1.450.923

€ - 9.346

2011

€ 769.414

€ 1.239.859

€ 19.441

2012

€ 675.157

€ 1.028.795

€ 94.257

2013

€ 680.006

€ 817.731

€ 4.850

2014

€ 740.863

€ 606.667

€ 178.000

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 364.376

€ 315.629

--

--

€ 302.425

2014

€ 514.181

€ 226.683

Risico's nog niet financieel vertaald

Kan pas worden bepaald als risico's financieel zijn vertaald

€ 207.510

Naam

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 stem

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zeeland

Gemeente Nissewaard

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Schouwen-Duiveland

 

Begroting 2014

Nog niet vastgesteld

Jaarrekening 2014

 
 

Begroting 2015

€ 358.721

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 45 % (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland

Gemeenten

€ 4.293.406

€ 766.788

€ 338.175

€ 108.717

€ 319.896

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

 

 

 

 

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 stem

3/11 e stemaandeel

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Gouda

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Waddinxveen.

 

Begroting 2014

n.v.t.

Jaarrekening 2014

 
 

Begroting 2015

€ 1.549.017

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 48% (van het exploitatietekort)

Gemeenten

Werkgebied Reeuwijkse Plassen (GR art.33):

De bijdrage van de provincie wordt bepaald op 13,5% van het nadelig exploitatiesaldo te vermeerderen met een bedrag van € 100.000 (prijspeil 2013), waarbij de totale bijdrage nimmer meer zal bedragen dan € 275.000 (prijspeil 2013).

€ 3.572.992

€ 3.289.592

€ 1.553.560

€ 1.736.032

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

 

 

 

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Regionale omgevingsdiensten

Algemeen

Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale omgevingsdiensten opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder die algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele omgevingsdiensten.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale omgevingsdiensten op te richten. Deze omgevingsdiensten houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.

De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van het college van Gedeputeerde Staten “Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte”. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de begroting 2014 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen 2014 van de omgevingsdiensten.

Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

 • Reguliere (milieu)taken;

 • RUD taken;

 • Toezicht indirecte lozingen;

 • Werkzaamheden in het kader van Besluit;

 • Brandveilig gebruik Gebouwen.

Aanvullende taken:

 • Regie uitvoering Wabo-taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS)

 • BRIKS-adviezen gemeenten

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma's en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

Specifiek deel

Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

info@DCMR.nl

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 30 stemmen =

90/240 e stemaandeel

( 37,5%)

Vast stemaandeel staat in GR

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

F. Vermeulen

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 45 stemmen = 90

37,5% stemaandeel

Rotterdam

Ieder 1x4 stemmen =

15x4 = 60

totaal 25% stemaandeel

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Goeree-Overflakkee

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 18.436.204

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

 

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2013

€ 22.150.173

 

Begroting 2014

€ 21.155.397

Jaarrekening 2014

€ 19.088.837

 

Begroting 2015

€ 18.554.416

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 41% (van de begroting van DCMR)

Rotterdam = 39%

€ 54.700.574

€ 46.700.987

€ 19.035.078

€ 17.826.767

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 10.336.209

€ 8.119.002

€ 4.958.557

2011

€ 9.914.402

€ 0

€ 1.603.193

2012

€ 9.456.866

€ 0

€ 373.943

2013

€ 9.027.533

€ 0

€ 1.317.727

2014

€ 8.031.282

€ 0

€ 1.280.257

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.607.668

€ 6.102.138

Nog niet bepaald

--

n.v.t.

2014

€ 1.739.347

€ 5.011.678

Nog niet bepaald

--

n.v.t.

Naam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

algemeen@ozhz.nl

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

32,4% stemaandeel

(gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27,8%

Dordrecht

1 lid voor DB

5,2%

2,2%

2,6%

2,3%

3,7%

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

gezamenlijk

1 lid voor DB

2,5%

1,1%

0,9%

1,6%

0,8%

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk

Oud-Beijerland

Strijen

gezamenlijk

1 lid voor DB

1,8%

2,8%

3,4%

2,4%

4,6%

1,7%

Giessenlanden

Gorinchem

Molenwaard

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Zederik

gezamenlijk

1 lid voor DB

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 7.721.000

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337

 

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2013

€ 8.961.076

 

Begroting 2014

€ 7.523.691

Jaarrekening 2014

€ 5.977.970

 

Begroting 2015

€ 6.101.662

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 26% (van de begroting van OZHZ)

Dordrecht = 24%

€ 21.637.328

€ 21.635.315

€ 5.526.374

€ 5.166.350

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 15.606

€ 0

€ 0

2011

€ - 294.566

€ 2.500.000

€ 1.149.000

2012

€ 229.227

€ 2.500.000

€ 830.031

2013

€ 934.446

€ 0

€ 928.502

2014

€ 1.019.341

€ 0

€ 392.219

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ -2.024.741

€ 2.030.685

€ 1.138.000

0

n.v.t.

2014

€ 354.763

€ 272.359

€ 1.098.000

0.5

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

info@odwh.nl

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 40 stemmen=

19% stemaandeel

(gewogen op basis van inkomsten begroting 2015)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

19% = gelijk provincie

Leiden

19% = gelijk provincie

18%

4%

6%

4%

4%

6%

6%

3%

5%

3%

3 %

Alphen aan den Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude

Katwijk (treed in per 1-7-2015)

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.676.759

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393

 

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2013

€ 3.663.647

 

Begroting 2014

€ 3.663.700

Jaarrekening 2014

€ 3.031.260

 

Begroting 2015

€ 2.912.100

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 26% (van de begroting van ODWH)

Leiden = 24%

€ 11.493.100

€ 11.318.300

€ 2.911.750

€ 2.617.200

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 188.869

€ 0

€ 0

2011

€ 149.341

€ 0

€ - 51.415

2012

€ 1.172.710

€ 0

€ 373.306

2013

€ 1.269.722

€ 0

€ 109.502

2014

€ 1.371.818

€ 0

€ 88.028

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 600.373

€ 427.688

€ 739.453

1,5

n.v.t.

2014

€ 931.141

€ 352.649

   

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

info@odmh.nl

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 7 stemmen = 14 stemmen

22% stemaandeel

(gewogen naar budget begroting, 1 stem per

250.000, -)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen, plv. voorzitter

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

11 stemmen = 17%

9 stemmen = 14%

9 stemmen = 14%

6 stemmen = 10%

5 stemmen = 8%

11 stemmen = 17%

Alphen aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk

Gouda

Krimpenerwaard

Waddinxveen

Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.746.792

Jaarrekening 2012

€ 2.342.139

 

Begroting 2013

€ 3.493.583

Jaarrekening 2013

€ 3.901.653

 

Begroting 2014

€ 4.038.178

Jaarrekening 2014

€ 3.583.104

 

Begroting 2015

€ 3.659.127

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 19 % (van de begroting van ODMH)

Alphen aan den Rijn = 17 %

Gouda = 8 %

Zuidplas = 8 %

€ 25.412.853

€ 16.064.182

€ 3.051.510

€ 2.630.903

€ 1.251.227

€ 1.249.066

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 749.000

€ 525.000

€ 257.000

2013

€ 2.107.000

€ 0

€ 759.000

2014

€ 2.852.000

€ 0

€ 709.000

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 632.000

€ 715.000

€ 957.500

1,5

n.v.t.

2014

€ 958.000

€ 1.186.000

€ 1.097.500

2

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres

info@odh.nl

Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 25 stemmen =

29% stemaandeel

(50/200 e )

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

25 stemmen per lid,

Totaal 50 = 27%

Den Haag 2 leden

24 stemmen x 1 lid= 14%

24 stemmen x 1 lid = 8%

24 stemmen x 1 lid = 8%

8 stemmen x 1 lid = 4%

8 stemmen x 1 lid = 4%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland

Zoetermeer

Delft

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Wassenaar

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 660.330

Jaarrekening 2012

€ 660.330

 

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2013

€ 5.700.000

 

Begroting 2014

€ 6.213.477

Jaarrekening 2014

€ 6.590.071

 

Begroting 2015

€ 5.934.644

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016 / opdrachtbrief 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH)

Den Haag = 29%

Westland = 19%

€ 19.277.300

€ 19.277.300

€ 5.934.645

€ 5.596.379

€ 3.637.191

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 1.575.306

€ 0

€ 0

2013

€ 2.477.290

€ 0

€ 2.082.285

2014

€ 3.137.148

€ 0

€ 1.131.879

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 0

€ 395.005

900.000

2,3

n.v.t.

2014

€ 1.924.942

€ 80.327

€ 2.245.000

1

n.v.t.

 

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA)

Algemeen

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot.

Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Het 4 e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingsplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

 • Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke gevalstoffen;

 • Het verstrekken van verwerkingsnummers;

 • Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts;

 • Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers;

 • Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice;

 • Rappellering aan niet-melders voor alle provincies;

 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

Specifiek deel

Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

n.v.t.

R.A. Janssen in Raad van Toezicht

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

n.v.t.

Alle provincies hebben GS lid in de Raad van Toezicht zitten.

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 334.054

Jaarrekening 2012

€ 334.054

 

Begroting 2013

€ 292.593

Jaarrekening 2013

€ 288.568

 

Begroting 2014

€ 276.210

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2014

 

Totale baten begroting (omzet)

Bijdrage PZH

82% van het jaarlijks budget (circa € 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald.

18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen.

De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%.

Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Het 4 e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

€ 2.137.073

€ 276.210

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 3.339.526

€ 0

€ - 329.423

2011

€ 3.288.201

€ 0

€ - 51.325

2012

€ 3.320.427

€ 0

€ 32.226

2013

€ 2.904.412

€ 0

€ - 416.015

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.060.987

€ 979.727

     

Natuur- en recreatieschappen


Algemeen

Er zijn in Zuid-Holland nog acht natuur- en/of recreatieschappen waarvan de provincie één van de deelnemers is. Daarnaast is de provincie deelnemer van het Koepelschap waarin verevening tussen de schappen en deelnemende gemeenten plaatsvindt. Deze natuur- en recreatieschappen staan voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het in stand houden van het buitenstedelijk groen, voornamelijk in het gebied rondom Rotterdam, in het groene Hart en richting Zeeland (Zuidwestelijke Delta) en richting Noord-Brabant (de Biesbosch). Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in acht natuur- en recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als "koepel" voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.

De provincie heeft in 2016 kenbaar gemaakt haar deelname per 1-1-2018 te gaan beëindigen. Dit omdat de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden geen provinciale rol (meer) is. De provincie richt zich daarbij op de regie in het groen, maar blijft wel verantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende recreatiemogelijkheden. Het totale budget van de provincie voor recreatiegebieden blijft daarom beschikbaar. Over de verdeling en toekenning van de middelen zijn afspraken met de betrokken partijen gemaakt.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen (gemeenschappelijke regelingen), opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:

 • Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;

 • Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;

 • Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon;

 • De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting en beheer van het gebied;

 • Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;

 • Het onderhouden en exploiteren van gronden;

 • Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem;

 • Visie formuleren en uitvoeren op recreatief gebruik groengebieden.

Boegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Natuur- en / of recreatieschappen

Specifiek deel

Naam

Recreatieschap Dobbeplas Wordt per 1-1-2017 opgeheven

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 2 stemmen=

4/8estemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

4 x 1 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 298.427

Jaarrekening 2012

€ 269.453

 

Begroting 2013

€ 247.968

Jaarrekening 2013

€ 262.098

 

Begroting 2014

€ 270.058

Jaarrekening 2014

€ 270.058

 

Begroting 2015

€ 271.645

Jaarrekening 2015

€ 271.645

 

Begroting 2016

€ 269.570

   
 

Begroting 2017

€ 270.880

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort)

Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 337.200

€ 338.600

€ 270.880

€ 67.720

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 227.805

€ 0

€ 77.354

2011

€ 307.312

€ 0

€ - 499

2012

€ 417.372

€ 0

€ 3.658

2013

€ 440.666

€ 0

€ 21.370

2014

€ 643.981

€ 0

€ 226.809

2015

€ 473.179

€ 13.233

€ 110.276

2016

     
 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 99.364

€ 319.932

€ 20.000

21

n.v.t.

2014

€ 104.641

€ 312.531

€ 7.100

58

94 ha

2015

€ 36.916

€ 325.987

PM

PM

94 ha

2016

€ 123.000

€ 318.000

PM

PM

94 ha

2017

€ 123.000

€ 310.000

PM

PM

94 ha

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Solvabiliteit

N.v.t.

81%

N.v.t.

72%

76%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

0

N.v.t.

0

0

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14estemaandeel

R.A. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

A.W. Bom-Lemstra (vakgedeputeerde)

A.W. Bom-Lemstra

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente H-I Ambacht

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 630.333

Jaarrekening 2012

€ 630.333

 

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2013

€ 607.831

 

Begroting 2014

€ 606.863

Jaarrekening 2014

€ 530.973

 

Begroting 2015

€ 560.651

Jaarrekening 2015

€ 560.651

 

Begroting 2016

€ 560.651

   
 

Begroting 2017

€ 560.604

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 45%

Albrandswaard

Barendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht totaal = 35%

Ridderkerk

Zwijndrecht

€ 3.597.642

€ 2.803.022

€ 560.604

€ 1.261.360

€ 981.058

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 2.517.233

€ 2.557.426

€ 171.930

2011

€ 3.406.191

€ 2.257.873

€ 279.207

2012

€ 3.768.938

€ 1.958.315

€ 242.076

2013

€ 4.497.773

€ 1.666.757

€ 516.401

2014

€ 4.720.053

€ 1.359.198

€ - 52.319

2015

€ 4.191.779

€ 2.265.664

€ 257.481

2016

€ 2.014.000

€ 2.114.000

 

2017

€ 1.846.000

€ 2.077.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.921.002

€ 2.060.371

€ 146.730

27

€ 1.638.547

2014

€ 1.504.568

€ 3.267.804

€ 174.080

27

€ 1.638.547

2015

€ 592.557

€ 3.341.741

€ 325.000

12

€ 1.638.547

2016

€ 426.000

€ 1.588.000

€ 336.580

6

574 ha

2017

€ 426.000

€ 1.420.000

PM

PM

PM

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

2%

2%

Solvabiliteit

N.v.t.

65%

N.v.t.

49%

47%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

211.000

199.000

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/19estemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam (Samengevoegd met Rozenburg. Maar GR is nog niet aangepast)

Iedere gemeente

1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Bernisse (Samengevoegd met gemeente Spijkenisse tot een gemeente Nissewaard. GR moet nog aangepast worden)

Gemeente Brielle

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Maassluis

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Schiedam

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Westvoorne

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 222.863

Jaarrekening 2012

€ 222.863

 

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2013

€ 213.726

 

Begroting 2014

€ 213.512

Jaarrekening 2014

€ 213.512

 

Begroting 2015

€ 214.600

Jaarrekening 2015

€ 214.599

 

Begroting 2016

€ 213.200

   
 

Begroting 2017

€ 214.500

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Gemeenten = 50%

€ 429.000

€ 429.000

€ 214.500

€ 214.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 137.822

€ 0

€ 25.686

2011

€ 262.281

€ 0

€ 16.929

2012

€ 283.736

€ 0

€ 44.651

2013

€ 300.709

€ 0

€ 20.460

2014

€ 242.962

€ 0

€ 30.487

2015

€ 108.924

€ 254.236

€ 24.473

2016

€ 246.161

€ 0

 

2017

€ 237.761

€ 0

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 217.266

€ 62.983

€ 7.600

37

N.v.t.

2014

€ 203.957

€ 8.518

€ 7.600

28

N.v.t.

2015

€ 75.934

€ 8.518

PM

PM

N.v.t.

2016

€ 237.643

€ 8.518

PM

PM

N.v.t.

2017

€ 229.243

€ 8.518

PM

PM

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

-25%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Solvabiliteit

N.v.t.

30%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

6%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/12estemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Delft

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Vlaardingen

Alle gemeenten

1 x 1 stem

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Gemeente Schiedam

Gemeente Westland

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 549.763

Jaarrekening 2012

€ 549.763

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2013

€ 541.382

Begroting 2014

€ 562.242

Jaarrekening 2014

€ 562.242

Begroting 2015

€ 609.488

Jaarrekening 2015

€ 609.488

Begroting 2016

€ 613.227

   

Begroting 2017

€ 609.488

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 32 %

Gemeenten = 68 %

€ 2.412.964

€ 1.902.899

€ 609.488

€ 1.293.411

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 9.970.275

€ 267.500

€ 297.256

2011

€ 9.193.553

€ 229.287

€ - 9.380

2012

€ 8.503.990

€ 193.073

€ - 100.065

2013

€ 8.292.728

€ 154.857

€ 273.391

2014

€ 13.663.938

€ 123.643

€ 5.598.592

2015

€ 13.779.217

€ 1.037.415

€ 515.159

2016

€ 12.379.000

€ 9.557.000

 

2017

€ 10.756.000

€ 8.514.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 997.317

€ 7.022.020

€ 138.676

58

Geen boekwaarde

2014

€ 1.073.020

€ 6.992.326

€ 15.149.667

0.5

Geen boekwaarde

2015

€ 6.523.954

€ 6.740.104

€ 136.432

97.22

303 ha

2016

€ 1.097.500

€ 969.552

€ 1.097.500

1.88

PM

2017

€ 1.190.000

€ 9.566.000

PM

PM

PM

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

N.B.

N.B.

Solvabiliteit

N.v.t.

58%

N.v.t.

56%

56%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

0,0

- 831.201

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem=

2/8estemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Lansingerland

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 503.529

Jaarrekening 2012

€ 503.529

Begroting 2013

€ 522.618

Jaarrekening 2013

€ 522.618

Begroting 2014

€ 563.919

Jaarrekening 2014

€ 525.519

Begroting 2015

€ 568.990

Jaarrekening 2015

€ 568.990

Begroting 2016

€ 600.263

   

Begroting 2017

€ 600.263

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 75%

Lansingerland = 5%

Zuidplas = 4%

€ 3.940.313

€ 3.751.645

€ 600.263

€ 2.813.734

€ 187.582

€ 150.066

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 19.001.970

€ 3.193

€ 1.049.152

2011

€ 17.407.087

€ 7.693

€ 197.855

2012

€ 16.292.903

€ 6.693

€ 385.114

2013

€ 15.585.534

€ 500

€ 166.850

2014

€ 16.655.768

€ 0

€ 3.261.356

2015

€ 19.484.308

€ 3.593.979

€ 350.583

2016

€ 16.325.000

€ 5.646.000

 

2017

€ 14.786.000

€ 5.697.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.528.081

€ 13.890.603

€ 511.150

30

€ 2.702.219

2014

€ 1.537.852

€ 11.856.560

€ 300.750

51

€ 2.702.219

2015

€ 9.829.439

€ 9.304.286

€ 246.500

78

€ 3.328.573

2016

€ 4.799.207

€ 10.244.128

€ 300.750

50

€ 3.000.000

2017

€ 9.493.000

€ 5.293.000

€ 242.500

61

€ 3.300.000

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

N.B.

N.B.

Solvabiliteit

N.v.t.

77%

N.v.t.

74%

72%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

-188.806

-195.668

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14estemaandeel

F. Vermeulen (vakgedeputeerde)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

F. Vermeulen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Iedere gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Rotterdam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.742

Jaarrekening 2012

€ 387.742

 

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2013

€ 367.154

 

Begroting 2014

€ 363.837

Jaarrekening 2014

€ 363.837

 

Begroting 2015

€ 380.656

Jaarrekening 2015

€ 380.656

 

Begroting 2016

€ 362.024

   
 

Begroting 2017

€ 378.183

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 53%

Overige gemeenten = 32%

€ 3.290.710

€ 2.521.217

€ 378.183

€ 1.326.665

€ 816.369

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 4.224.106

€ 3.420.627

€ 230.170

2011

€ 3.764.599

€ 3.205.824

€ 216.925

2012

€ 3.339.608

€ 2.983.890

€ 169.813

2013

€ 2.735.215

€ 2.767.982

€ 109.583

2014

€ 4.903.093

€ 2.587.725

€ 2.945.510

2015

€ 4.557.397

€ 3.263.479

€ 51.790

2016

€ 3.200.000

€ 5.215.000

 

2017

€ 3.124.000

€ 3.256.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 936.679

€ 1.688.953

€ 265.345

10

€ 1.064.445

2014

€ 1.588.740

€ 368.843

€ 177.321

11

€ 1.064.450

2015

€ 3.860.273

€ 645.335

€ 18.971

237,5

€ 1.064.451

2016

€ 3.211.000

€ 535.000

€ 177.321

21,13

PM

2017

€ 3.184.000

€ 486.000

PM

PM

PM

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Solvabiliteit

N.v.t.

47%

N.v.t.

38%

49%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.B.

N.v.t.

N.B.

27.210

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres

 

E-mailadres

info.biesbosch@dordrecht.nl

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 1 stem =

1/3estemaandeel

(compartiment ZH)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Dordrecht

Sliedrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 397.549

Jaarrekening 2012

€ 397.547

 

Begroting 2013

€ 405.113

Jaarrekening 2013

€ 405.113

 

Begroting 2014

€ 407.180

Jaarrekening 2014

€ 407.180

 

Begroting 2015

€ 405.825

Jaarrekening 2015

€ 405.970

 

Begroting 2016

€ 401.722

   
 

Begroting 2017

€ 400.670

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap.

PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 87,5% van het restant

Sliedrecht = 12,5% van het restant

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen 2 provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten.

€ 2.818.010

€ 1.613.401

€ 400.670

€ 968.614

€ 142.487

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 518.361

€ 1.450.923

€ - 9.346

2011

€ 769.414

€ 1.239.859

€ 19.441

2012

€ 675.157

€ 1.028.795

€ 94.257

2013

€ 680.006

€ 817.731

€ 4.850

2014

€ 740.863

€ 606.667

€ 178.000

2015

€ 829.385

€ 1.699.252

€ 0

2016

€ 693.313

€ 1.744.914

 

2017

€ 753.183

€ 1.772.492

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 364.376

€ 315.629

--

--

€ 302.425

2014

€ 514.181

€ 226.683

--

--

€ 207.510

2015

€ 605.369

€ 224.016

€ 506.100

1,64

€ 207.510

2016

€ 460.516

€ 232.797

€ 241.000 + PM

1,37

PM

2017

€ 518.103

€ 235.080

€ 506.100

1,49

PM

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

10%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Solvabiliteit

N.v.t.

33%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

-1%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Naam

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 stem

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zeeland

Gemeente Nissewaard

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Schouwen-Duiveland

Financieel belang PZH

Begroting 2014

n.v.t.

Jaarrekening 2014

n.v.t.

 

Begroting 2015

€ 358.721

Jaarrekening 2015

€ 358.721

 

Begroting 2016

€ 338.175

   
 

Begroting 2017

€ 324.312

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 43,5 % (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland

Gemeenten

€ 3.552.217

€ 745.045

€ 324.312

€ 103.119

€ 317.614

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2015

€ 14.760.132

€ 867.714

€ 45.016

2016

€ 12.968.000

€ 2.055.000

 

2017

€ 11.833.000

€ 1.973.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2014

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2015

€ 5.743.122

€ 8.953.346

€ 120.700

122

N.v.t.

2016

€ 5.758.000

€ 8.938.000

€ 623.400

23,57

N.v.t.

2017

€ 5.310.000

€ 6.523.000

€ 105.000

113

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Solvabiliteit

N.v.t.

90%

N.v.t.

86%

86%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

4 stemmen

4/16estemaandeel

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

J.F. Weber (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 2 stemmen

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Gouda

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2014

N.v.t.

Jaarrekening 2014

N.v.t.

 

Begroting 2015

€ 1.549.017

Jaarrekening 2015

€ 1.549.017

 

Begroting 2016

€ 1.553.560

   
 

Begroting 2017

€ 1.548.145

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 47% (van het exploitatietekort)

Gemeenten

Werkgebied Reeuwijkse Plassen (GR art.33):

De bijdrage van de provincie wordt bepaald op 13,5% van het nadelig exploitatiesaldo te vermeerderen met een bedrag van

€ 100.000 (prijspeil 2013), waarbij de totale bijdrage nimmer meer zal bedragen dan € 275.000 (prijspeil 2013).

€ 3.548.477

€ 3.284.177

€ 1.548.145

€ 1.334.941

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2015

€ 6.551.223

€ 446.757

€ 127.277

2016

€ 6.234.000

€ 2.003.000

 

2017

€ 5.526.000

€ 2.002.000

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2014

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2015

€ 623.050

€ 5.800.896

€ 98.000

65,55

€ 973.915

2016

€ 907.000

€ 5.327.000

PM

PM

N.n.b.

2017

€ 1.042.000

€ 4.484.000

€ 78.400

70,48

N.n.b.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Solvabiliteit

N.v.t.

80%

N.v.t.

76%

71%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

N.n.b.

N.v.t.

227.000

184.561

Regionale omgevingsdiensten

Algemeen

Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale omgevingsdiensten opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale omgevingsdiensten op te richten. Deze omgevingsdiensten houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.

De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. De in de provinciale Begroting 2016 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen van de omgevingsdiensten.

Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

 • Reguliere (milieu)taken;

 • RUD taken;

 • Toezicht indirecte lozingen;

 • Werkzaamheden i.h.k. van Besluit;

 • Brandveilig gebruik Gebouwen.

Aanvullende taken:

 • Regie uitvoering Wabo -“taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS)

 • BRIKS-adviezen gemeenten.

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma's en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij o.a. om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

Specifiek deel

Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

info@DCMR.nl

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 30 stemmen =

90/240estemaandeel

( 37,5%)

Vast stemaandeel staat in GR

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

F. Vermeulen

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 45 stemmen = 90

37,5% stemaandeel

Rotterdam

Ieder 1x4 stemmen =

15x4 = 60

totaal 25% stemaandeel

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Goeree-Overflakkee

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 18.436.204

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

 

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2013

€ 22.150.173

 

Begroting 2014

€ 21.155.397

Jaarrekening 2014

€ 19.088.837

 

Begroting 2015

€ 18.554.416

Jaarrekening 2015

€ 19.197.378

 

Begroting 2016

€ 19.035.078

   
 

Begroting 2017

€ 21.103.549

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 41% (van de begroting van DCMR)

Rotterdam = 39%

€ 57.253.226

€ 57.253.226

€ 21.103.549

€ 17.176.397

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 10.336.209

€ 8.119.002

€ 4.958.557

2011

€ 9.914.402

€ 0

€ 1.603.193

2012

€ 9.456.866

€ 0

€ 373.943

2013

€ 9.027.533

€ 0

€ 1.317.727

2014

€ 8.031.282

€ 0

€ 1.280.257

2015

€ 8.278.493

€ 21.936.310

€ 1.725.522

2016

€ 3.487.758

€ 6.360.000

€ 0

2017

€ 2.724.995

€ 6.360.000

€ 0

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.607.668

€ 6.102.138

N.B.

--

N.v.t.

2014

€ 1.739.347

€ 5.011.678

N.B.

--

N.v.t.

2015

€ 1.769.604

€ 4.783.367

N.B.

--

N.v.t.

2016

€ 1.769.604

€ 1.718.154

N.v.t

--

N.v.t.

2017

€ 1.769.604

€ 955.391

N.v.t

--

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

-2,6%

N.v.t.

3,2%

0,4%

Solvabiliteit

N.v.t.

38%

N.v.t.

19,4%

42,8%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

3,1%

N.v.t.

3,1%

1,3%

Naam

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht

E-mailadres

algemeen@ozhz.nl

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

31,2% stemaandeel

(gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening 2015)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

28,2%

Dordrecht

1 lid voor DB

5,2%

2,0%

2,8%

2,0%

4,0%

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

gezamenlijk

1 lid voor DB

2,6%

1,0%

0,8%

1,7%

0,7%

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk

Oud-Beijerland

Strijen

gezamenlijk

1 lid voor DB

2,8%

2,9%

2,1%

4,9%

3,4%

1,6%

Giessenlanden

Gorinchem

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Molenwaard

Zederik

gezamenlijk

1 lid voor DB

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 7.721.000

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2013

€ 8.961.076

Begroting 2014

€ 7.523.691

Jaarrekening 2014

€ 5.977.970

Begroting 2015

€ 6.101.662

Jaarrekening 2015

€ 6.977.545

Begroting 2016

€ 5.526.374

   

Begroting 2017

€ 6.615.897

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 26% (van de begroting van OZHZ)

Dordrecht = 24%

€ 22.814.265

€ 22.784.565

€ 6.615.897

€ 5.135.944

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen t/m 2015/primaire begrotingen 2016/2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 15.606

€ 0

€ 0

2011

€ - 294.566

€ 2.500.000

€ 1.149.000

2012

€ 229.227

€ 2.500.000

€ 830.031

2013

€ 934.446

€ 0

€ 928.502

2014

€ 1.019.341

€ 0

€ 392.219

2015

€ 1.804.908

€ 6.085.028

€ 571.906

2016

€ 1.230.000

€ 4.713.000

€ 214.370

2017

€ 1.230.000

€ 4.713.000

€ 0

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ -2.024.741

€ 2.030.685

€ 1.138.000

0

N.v.t.

2014

€ 354.763

€ 272.359

€ 1.098.000

0,5

N.v.t.

2015

€ 1.024.760

€ 208.242

€ 1.134.000

1

N.v.t.

2016

N.B.

N.B.

€ 1.098.000

N.B.

N.v.t.

2017

N.B.

N.B.

€ 1.134.000

N.B.

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

-7%

-5%

-7%

-6%

-7%

Solvabiliteit

19%

23%

19%

19%

22%

Structurele Exploitatieruimte

1%

1%

1%

1%

1%

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

info@odwh.nl

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 40 stemmen=

23% stemaandeel

(gewogen op basis van inkomsten begroting 2015)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

23% = gelijk provincie

Leiden

23% = gelijk provincie

5%

7%

3%

4%

5%

7%

8%

4%

6%

4%

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk (treed in per 1-7-2015)

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.676.759

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2013

€ 3.663.647

Begroting 2014

€ 3.663.700

Jaarrekening 2014

€ 3.031.260

Begroting 2015

€ 2.912.100

Jaarrekening 2015

€ 3.002.931

Begroting 2016

€ 2.445.024

   

Begroting 2017

€ 2.357.835

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 26% (van de begroting van ODWH)

Leiden = 24%

€ 12.166.746

€ 11.703.293

€ 2.357.835

€ 2.653.129

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 188.869

€ 0

€ 0

2011

€ 149.341

€ 0

€ - 51.415

2012

€ 1.172.710

€ 0

€ 373.306

2013

€ 1.269.722

€ 0

€ 109.502

2014

€ 1.371.818

€ 0

€ 88.028

2015

€ 2.803.891

€ 4.649.387

€ 1.439.223

2016

€ 1.929.821

N.B.

 

2017

€ 1.443.784

N.B.

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 600.373

€ 427.688

€ 739.453

1,5

N.v.t.

2014

€ 931.141

€ 352.649

N.B.

N.B.

N.v.t.

2015

€ 689.698

€ 674.969

€ 319.336

4,27

N.v.t.

2016

€ 1.023.169

€ 1.344.169

€ 591.925

4,00

N.v.t.

2017

€ 328.921

€ 1.600.900

€ 319.336

6,04

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

-6%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Solvabiliteit

N.v.t.

38%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

8%

N.v.t.

N.B.

N.B.

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

info@odmh.nl

Telefoonnummer

088-5450000

Vestigingsplaats

Gouda

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

30 stemmen - 18% stemaandeel

(gewogen naar budget begroting 2017, 1 stem per

100.000, -)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen, plv. voorzitter

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27 stemmen -“ 16%

23 stemmen -“ 14%

29 stemmen - 18%

15 stemmen -“ 9%

14 stemmen -“ 9%

26 stemmen -“ 16%

Alphen aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk

Gouda

Krimpenerwaard

Waddinxveen

Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.746.792

Jaarrekening 2012

€ 2.342.139

Begroting 2013

€ 3.493.583

Jaarrekening 2013

€ 3.901.653

Begroting 2014

€ 4.038.178

Jaarrekening 2014

€ 3.583.104

Begroting 2015

€ 3.659.127

Jaarrekening 2015

€ 3.412.766

Begroting 2016

€ 3.051.510

   

Begroting 2017

€ 2.968.893

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 18 % (van de begroting van ODMH)

Alphen aan den Rijn = 16 %

Bodegraven-Reeuwijk = 14%

Gouda = 18 %

Krimpenerwaard = 9%

Waddinxveen = 9%

Zuidplas = 16 %

€ 19.473.565

€ 16.484.499

€ 2.968.893

€ 2.650.776

€ 2.326.780

€ 2.923.491

€ 1.532.356

€ 1.434.227

€ 2.557.596

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 749.000

€ 525.000

€ 257.000

2013

€ 2.107.000

€ 0

€ 759.000

2014

€ 2.852.000

€ 0

€ 709.000

2015

€ 3.678.000

€ 11.890.000

€ 797.000

2016

€ 2.732.000

N.B.

 

2017

€ 2.575.000

N.B.

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 632.000

€ 715.000

€ 957.500

1,5

N.v.t.

2014

€ 958.000

€ 1.186.000

€ 1.097.500

2

N.v.t.

2015

€ 1.098.000

€ 1.784.000

€ 1.097.500

2,5

€ 638.771

2016

€ 1.216.234

€ 969.552

€ 1.097.500

2

N.B.

2017

€ 1.522.500

€ 1.052.900

€ 1.522.500

1,7

N.B.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

-3,7%

19,2%

-2%

16,3%

15,2%

Solvabiliteit

32,5%

23,6%

29,6%

30,9%

26,6%

Structurele Exploitatieruimte

4,1%

5,8%

0%

0%

-0,2%

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres

info@odh.nl

Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 29 stemmen =

29% stemaandeel

(58/200e )

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27 stemmen per lid,

Totaal 54 = 27%

Den Haag 2 leden

14 stemmen x 2 lid= 14%

16 stemmen x 1 lid = 8%

16 stemmen x 1 lid = 8%

8 stemmen x 1 lid = 4%

8 stemmen x 1 lid = 4%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland

Delft

Zoetermeer

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Wassenaar

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 660.330

Jaarrekening 2012

€ 660.330

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2013

€ 5.700.000

Begroting 2014

€ 6.213.477

Jaarrekening 2014

€ 6.590.071

Begroting 2015

€ 5.934.644

Jaarrekening 2015

€ 5.934.645

Begroting 2016

€ 5.934.645

   

Begroting 2017

€ 5.739.051

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH)

Den Haag = 29%

Westland = 19%

€ 18.729.000

€ 18.729.000

€ 5.739.051

€ 5.603.651

€ 3.308.853

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 1.575.306

€ 0

€ 0

2013

€ 2.477.290

€ 0

€ 2.082.285

2014

€ 3.137.148

€ 0

€ 1.131.879

2015

€ 3.610.192

€ 13.733.396

€ 781.471

2016

€ 2.780.785

€ 146.878

 

2017

€ 1.652.523

€ 65.894

 
 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 0

€ 395.005

€ 900.000

2,3

N.v.t.

2014

€ 1.924.942

€ 80.327

€ 2.245.000

1

N.v.t.

2015

€ 2.820.098

€ 8.623

€ 1.715.000

1,7

N.v.t.

2016

€ 2.617.509

€ 8.623

€ 1.745.000

1,1

N.v.t.

2017

€ 1.692.623

€ 0

€ 1.715.000

0,99

N.v.t.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

-14%

N.v.t

-15%

-13%

Solvabiliteit

N.v.t

21%

N.v.t

20%

17%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t

6%

N.v.t

2%

0%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA)

Algemeen

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot.

Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

In het 4e kwartaal 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

 • Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke gevalstoffen;

 • Het verstrekken van verwerkingsnummers;

 • Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts;

 • Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers;

 • Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice;

 • Rappellering aan niet-melders voor alle provincies;

 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

Specifiek deel

Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

Bezoekadres

Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk

E-mailadres

www.lma.nl

Telefoonnummer

088-7977102

Vestigingsplaats

Rijswijk

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

n.v.t.

R.A. Janssen in Raad van Toezicht

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

n.v.t.

Alle provincies hebben GS lid in de Raad van Toezicht zitten.

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 334.054

Jaarrekening 2012

€ 334.054

 

Begroting 2013

€ 292.593

Jaarrekening 2013

€ 288.568

 

Begroting 2014

€ 276.210

Jaarrekening 2014

€ 276.210

 

Begroting 2015

€ 321.378

Jaarrekening 2015

PM

 

Begroting 2016

€ 324.465

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

 

Totale baten begroting (omzet)

Bijdrage PZH

Met de decentralisatie in 2010 van provinciale taken naar gemeenten zijn de afvaltaken van provincies grotendeels verdwenen. Vanwege de decentralisatie en overdracht van taken en de nog volop in gang zijnde opbouw van het stelsel van omgevingsdiensten hebben de provincies met VNG en I & M eerder besloten om de financiering van het LMA zelf nog een periode van vier jaar op de oude wijze voort te zetten. Deze middelen zijn in 2014 niet overgedragen naar Rijk en gemeenten. Deze periode loopt per 2017 ten einde. Het voorgaande betekent dat naar verwachting in 2018 de provinciale bestuurlijke betrokkenheid inclusief bijbehorende financiële bijdrage zal komen te vervallen.

Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015 worden pas in december 2016 door de RvT vastgesteld. Bijdrage 2017 zal niet hoger liggen dan bijdrage 2016.

€ 2.498.665

€ 324.465 (13%)

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 3.339.526

€ 0

€ - 329.423

2011

€ 3.288.201

€ 0

€ - 51.325

2012

€ 3.320.427

€ 0

€ 32.226

2013

€ 2.904.412

€ 0

€ - 416.015

2014

€ 2.343.629

€ 0

€ - 560.783

2015

PM

PM

PM

2016

PM

PM

PM

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.060.987

€1.843.425

     

2014

€ 977.446

€ 1.366.183

     

2015

PM

PM

     

2016

PM

PM