Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Algemeen

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijfsterreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen;

 • woningbouwontwikkeling in de Zuidplaspolder;

 • het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland door het mogelijk maken van financiering van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid en gerichte promotie en acquisitie;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten van de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijfs- en glastuinbouwterreinen, woningbouwontwikkeling in de Zuidplasolder, het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland, bodemsanering, herontwikkeling van saneringslocaties, (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfs- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

 • Herstructurering en nieuw-ontwikkeling bedrijventerreinen;

 • Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

 • Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging;

 • Verhuur van grond stortplaats;

 • (Projectmatige)ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek deel

Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V.

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

info@onwbv.nl

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

13,66%

IOPW Holding N.V: AvA. : R. van der Sande

Bestuur Holding N.V.: A. Bom

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV:

Raad v. Vennoten: A. Bom

 

ONW B.V.: A.v.A.: A. Bom

Andere deelnemers

en aandeel

 

Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,7%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

Financieel Belang

13,7% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000:

Provinciaal deel 13,7%.

6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491.

(2004: € 478.100 en 2007: € 375.000).

Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor max. € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan t.b.v. niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen.

Holding N.V.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 102.661

€ 8.928

€ - 1.268

€ 0

2011

€ 108.328

€ 4.204

€ 5.667

€ 0

2012

€ 92.296

€ 4.633

€ -16.032

€ 0

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

ONW CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 20.089.000

€ 17.653.000

€ 891.000

€ 0

2011

€ 16.579.000

€ 20.070.000

€ -3.510.000

€ 0

2012

€ 13.951.000

€ 19.838.000

€ -2.628.000

€ 0

2013

€ 17.138.000

€ 20.335.000

€ 690.000

€ 0

Holding N.V.

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 7.200

€ 14.269

€ 7.069

13,7%

2011

€ 7.200

€ 14.095

€ 6.895

13,7%

2012

€ 7.200

€ 14.873

€ 7.673

13,7%

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

13,7%

ONW CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,5%

2011

€ 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,5%

2012

€ 980.491

€ 904.984

€ - 75.507

6,5%

2013

€ 980.491

€ 1.171.101

€ 190.610

6,5%

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

pvismans@ROM-D.nl

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

0,1% in Holding NV

5,2% in Kil lll CV

48,2 in Capital BV

R. van der Sande (eigenaar – gedeputeerde)

A. Bom (vakgedeputeerde)

 
 

ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV – CV – Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht.

Er zijn vier vergaderingen: AVA Holding, AVA Beheer, AvA Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden AVA Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en AVA Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot 1 vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed of afkeuren.

In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft bij Voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden.

De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalinjectie van de provincie van start gegaan.

In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer N.V. in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV's heeft de provincie geen direct belang.

Door de financiële verschuivingen is het direct belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is in het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%.

Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D.

GS hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

Financieel Belang

 

ROM-D Holding NV

PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095)

Gemeente Zwijndrecht 20% ( € 941.228)

Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496)

Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819)

Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216)

Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)

ROM-D Capital BV

PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806)

ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)

ROM-D Kil lll CV

PZH 5,2% (€ 561.326)

Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959)

Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376)

Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279)

Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247)

Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989)

Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723)

Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451)

Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378)

Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155)

Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

ROM-D Holding NV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 42.681

€ 20.000

€ - 313

€ 0

2011

€ 42.404

€ 20.000

€ - 277

€ 0

2012

€ 40.619

€ 21.500

€ - 1.785

€ 0

2013

€ 3.913.038

€ 4.557.197

€ - 1.834

€ 0

ROM-D Kill lll CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 13.717.093

€ 8.422.077

€ - 3.567.210

€ 0

2011

€ 11.808.154

€ 9.546.612

€ - 1.908.939

€ 0

2012

€ 9.463.726

€ 10.626.027

€ - 2.344.426

€ 0

2013

€ 7.630.707

€ 15.630.647

€ 194.265

€ 0

ROM-D Capital BV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 16.338

€ 10.001.500

€ - 1.662

€ 0

2013

€ 17.688.910

€ 1.057.397

€ 81.362

€ 0

Holding ROM-D NV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 3.857

€ 3.627

€ - 230

8,5%

2011

€ 3.857

€ 3.604

€ - 253

8,5%

2012

€ 3.857

€ 3.452

€ - 405

8,5%

2013

€ 3.857

€ 3.280

€ - 577

8,5%

ROM-D CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 561.326

€ 756.756

€ 195.429

14%

2011

€ 561.326

€ 651.442

€ 90.115

14%

2012

€ 561.326

€ 360.627

€ - 200.699

14%

2013

€ 561.326

€ 396.484

€ - 164.842

14%

ROM-D Capital BV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 10.000.000

(31/12/2012 gestort)

€ 10.000.000

€ 0

36,1%

2013

€ 10.000.000

€ 8.529.440

€ - 1.470.560

36,1%

Naam

InnovationQuarter (IQ)

Postadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

info@innovationquarter.nl

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

AvA

A. Bom (eigenaar/vakgedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

Ministerie van EZ

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Leiden

Gemeente Westland

TU Delft

Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

 

De taken van IQ zijn:

 • Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door te investeren in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Om de investeringen in deze bedrijven te realiseren werkt InnovationQuarter samen met partners (financiering & participatie);

 • Het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijven en investeringen naar / in de regio, die:

  • Sector / cluster versterkend zijn;

  • Leiden tot een toename in private R&D investeringen en/of

  • Leiden tot een toename in werkgelegenbeheid (marketing & acquisitie);

 • Het innovatiepotentieel van het innovatieve MKB in de topclusters van Zuid-Holland ontsluiten en versterken door het smeden van samenwerkingsverbanden tussen deze bedrijven onderling en met kennisinstellingen (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Cleantech, Life Sciences & Health, Safety & Security, Horticulture en Smart Industry. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH € 10.000.000

Financiele kengetallen

Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 27.700.000

Bijdrage PZH € 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ € 10.000.000

Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 7.700.000

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

harry.hermanns@zellingwijk.nl

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuur

 
 

A. Bom

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

en stemaandeel

De Gemeente Ouderkerk

Staat der Nederlanden (Ministerie van I en M)

 

In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan.

In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting.

Omzet circa € 63 mln, waarvan € 43 mln WBB middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2011 (Nog niet ontvangen)

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

 

Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

AvA

100% aandeelhouder

Voltallig GS

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencommissie Bestuur en Middelen.

Directietaken gemandateerd aan 1 e en 2 e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

 

Stortplaats is gesloten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.

Andere deelnemers

en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

Financieel belang PZH en

Financiële kengetallen

Opgenomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 9.241.091

€ 4.024.111

€ - 561.659

€ 0

2011

€ 7.557.084

€ 3.638.280

€ - 1.684.007

€ 0

2012

€ 6.950.575

€ 967.793

€ - 606.509

€ 0

2013

€ 5.736.619

€ 111.755

€ - 1.213.956

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2011

€ 0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

2012

€ 0

€ 6.950.575

€ 6.950.575

100%

2013

€ 0

€ 5.736.619

€ 5.736.619

100%

Grondbank RZG Zuidplas

Algemeen

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijfsterreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen;

 • structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden;

programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) gebiedsprojecten. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten.

Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

Ten behoeve van de realisatie van de Interregionale Regionale Programma's (IRP's) zijn gemeenschappelijke regelingen gevormd en zij ondersteunen het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke)partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:

 • Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;

 • Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;

 • Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied;

 • Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen;

 • Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

info@habbenjansen.nl

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

16/40 e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

A. Bom (vakgedeputeerde)

A. Bom

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 8 stemmen

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.822.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000

 

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2013

€ 1.790.000

 

Begroting 2014

€ 1.760.000

Jaarrekening 2014

€ 1.760.000

 

Begroting 2015

€ 1.664.000

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 40%

Rotterdam = 40%

Zuidplas = 9%

Gouda = 6%

Waddinxveen = 5%

€ 7.930.000

€ 3.890.000

€ 1.556.000

€ 1.556.000

€ 350.100

€ 233.400

€ 194.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 105.300.000

€ 0

2011

€ 0

€ 114.100.000

€ - 28.000.000

2012

€ - 28.000.000

€ 105.100.000

€ - 2.000.000

2013

€ - 30.000.000

€ 95.500.000

€ 193.234

2014

€ - 30.000.000

€ 85.000.000

€ 547.145

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

- € 30.000.000

€ 0

€ 30.000.000

0

€ 74.447.903

2014

-€ 30.000.000

€ 193.234

€ 30.000.000

0

€ 67.153.184

Warmtebedrijf Infra N.V.

Algemeen

De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infra- structuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO2-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. dat de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. In 2012 wordt een warmte-uitkoppeling bij AVR gerealiseerd en de aanleg van warmtetransportleidingen. De eerste warmtelevering zal plaatsvinden in 2012.

Bevoegdheden

 • Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;

 • Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur;

 • Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten;

 • De emissiereductie van CO2 en NOx;

 • Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Specifiek deel

Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

8% aandelen

J.F. Weber aandeelhouder

in A.v.A.

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG.

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

5% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38 mln, waarvan € 10 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 t.b.v. Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

Woonbron

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2013

 

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000.

Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = Huidige voorziening € 1.650.000.

In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk.

 
 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.933.921

€ 2.043.237

€ - 1.196.204

€ 0

2011

€ 17.825.593

€ 2.804.628

€ 271.672

€ 0

2012

€ 35.336.838

€ 78.528.757

€ - 368.755

€ 0

2013

€ 34.862.581

€ 87.218.826

€ - 474.257

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 1.800.000

€ 154.714

€ - 1.645.286

8%

2011

€ 1.800.000

€ 114.714

€ - 1.685.286

8%

2012

€ 1.800.000

€ 136.447

€ - 1.663.552

8%

2013

€ 1.800.000

€ 106.947

€ - 1.693.053

8%

Algemeen

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijfsterreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen;

 • woningbouwontwikkeling in de Zuidplaspolder;

 • het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland door het mogelijk maken van financiering van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid en gerichte promotie en acquisitie;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijfs- en glastuinbouwterreinen, woningbouwontwikkeling in de Zuidplasolder, het beter benutten van het innovatiepotentieel van Zuid-Holland, bodemsanering, herontwikkeling van saneringslocaties, (her)ontwikkeling van de voormalige afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfs- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

 • Herstructurering en nieuw-ontwikkeling bedrijventerreinen;

 • Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

 • Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging;

 • Verhuur van grond stortplaats;

 • (Projectmatige)ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek deel

Naam

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

info@onwbv.nl

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV:

Raad v. Vennoten: A. Bom

 

ONW B.V.: A.v.A.: A. Bom

Andere deelnemers

en aandeel

 

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

Financieel Belang

6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491.

(2004: € 478.100 en 2007: € 375.000).

Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor max.

€ 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan t.b.v. niet rendabele projecten. Daarvan is voor

€ 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.

In 2013 en 2014 hebben de aandeelhouders een bijstorting gedaan op de aandelen. Deze zijn daarmee 100% volgestort.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen.

ONW CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 20.089.000

€ 17.653.000

€ 891.000

€ 0

2011

€ 16.579.000

€ 20.070.000

€ -3.510.000

€ 0

2012

€ 13.951.000

€ 19.838.000

€ -2.628.000

€ 0

2013

€ 17.138.000

€ 20.335.000

€ 690.000

€ 0

2014

€ 19.522.000

€ 9.072.000

€ 165.000

€ 0

2015

€ 19.831.000

€ 25.886.000

€ - 169.000

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

ONW CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,5%

2011

€ 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,5%

2012

€ 980.491

€ 904.984

€ - 75.507

6,5%

2013

€ 1.203.491

€ 1.171.101

€ - 32.390

6,8%

2014

€ 1.354.534

€ 1.333.428

€ - 21.106

6,8%

2015

€ 1.354.534

€ 1.321.885

€ - 32.649

6,8%

2016

€ 1.354.534

N.B.

N.B.

N.B.

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

pvismans@ROM-D.nl

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

0,1% in Holding NV

5,2% in Kil lll CV

48,2 in Capital BV

R. van der Sande (eigenaar -“ gedeputeerde)

A. Bom (vakgedeputeerde)

 
 

ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV -“ CV -“ Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders(vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht.

Er zijn vier vergaderingen: AVA Holding, AVA Beheer, AvA Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden AVA Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en AVA Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot 1 vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren.

In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft bij Voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden.

De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalsinjectie van de provincie van start gegaan.

In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer N.V. in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. T.a.v. deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV's heeft de provincie geen direct belang.

Door de financiële verschuivingen is het direct belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is in het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%.

Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D.

GS hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

Financieel Belang

 

ROM-D Holding NV

PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095)

Gemeente Zwijndrecht 20,5% ( € 941.228)

Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496)

Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819)

Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216)

Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)

ROM-D Capital BV

PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806)

ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)

ROM-D Kil lll CV

PZH 5,2% (€ 561.326)

Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959)

Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376)

Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279)

Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247)

Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989)

Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723)

Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451)

Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378)

Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155)

Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

ROM-D Holding NV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 42.681

€ 20.000

€ - 313

€ 0

2011

€ 42.404

€ 20.000

€ - 277

€ 0

2012

€ 40.619

€ 21.500

€ - 1.785

€ 0

2013

€ 3.913.038

€ 4.557.197

€ - 1.834

€ 0

2014

€ 3.753.691

€ 4.552.224

€ -1.650

€ 0

2015

€ 3.763.522

€ 4.552.407

€ -1.799

€ 0

2016

N.B..

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

ROM-D Kill lll CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 13.717.093

€ 8.422.077

€ - 3.567.210

€ 0

2011

€ 11.808.154

€ 9.546.612

€ - 1.908.939

€ 0

2012

€ 9.463.726

€ 10.626.027

€ - 2.344.426

€ 0

2013

€ 7.630.707

€ 15.630.647

€ 194.265

€ 0

2014

€ 6.803.347

€ 11.389.318

€ -827.360

€ 0

2015

€ 6.837.942

€ 12.386.113

€ 34.595

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

ROM-D Capital BV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2011

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2012

€ 16.338

€ 10.001.500

€ - 1.662

€ 0

2013

€ 17.688.910

€ 1.057.397

€ 81.362

€ 0

2014

€ 16.984.353

€ 2.285

€ 53.833

€ 0

2015

€ 17.036.659

€ 4.585

€ 24.634

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

ROM-D Holding NV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 3.857

€ 3.627

€ - 230

8,5%

2011

€ 3.857

€ 3.604

€ - 253

8,5%

2012

€ 3.857

€ 3.452

€ - 405

8,5%

2013

€ 3.857

€ 3.280

€ - 577

8,5%

2014

€ 3.857

€ 3.147

€ - 710

8,5%

2015

€ 3.857

€ 3.155

€ - 702

0,1%

2016

€ 3.857

N.B.

N.B.

N.B.

ROM-D CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 561.326

€ 756.756

€ 195.430

14%

2011

€ 561.326

€ 651.442

€ 90.116

14%

2012

€ 561.326

€ 360.627

€ - 200.699

14%

2013

€ 561.326

€ 396.484

€ - 164.842

14%

2014

€ 561.326

€ 353.495

€ - 207.831

5,2%

2015

€ 561.326

€ 355.293

€ - 206.033

5,2%

2016

€ 561.326

N.B.

N.B.

N.B.

ROM-D Capital BV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2011

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2012

€ 10.000.000

(31/12/2012 gestort)

€ 10.000.000

€ 0

48,2%

2013

€ 10.000.000

€ 8.529.440

€ - 1.470.560

48,2%

2014

€ 10.000.000

€ 8.189.709

€ - 1.810.291

48,2%

2015

€ 10.000.000

€ 8.214.390

€ - 1.785.070

48,2%

2016

€ 10.000.000

N.B.

N.B.

N.B.

Naam

InnovationQuarter (IQ)

Postadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

info@innovationquarter.nl

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

AvA

A. Bom (eigenaar/vakgedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

Ministerie van EZ

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Leiden

Gemeente Westland

TU Delft

Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

 

De taken van IQ zijn:

 • Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door te investeren in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Om de investeringen in deze bedrijven te realiseren werkt InnovationQuarter samen met partners (financiering & participatie);

 • Het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijven en investeringen naar/in de regio, die:

  • Sector/cluster versterkend zijn;

  • Leiden tot een toename in private R&D investeringen en/of

  • Leiden tot een toename in werkgelegenbeheid (marketing & acquisitie);

 • Het innovatiepotentieel van het innovatieve MKB in de topclusters van Zuid-Holland ontsluiten en versterken door het smeden van samenwerkingsverbanden tussen deze bedrijven onderling en met kennisinstellingen (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Cleantech, Life Sciences & Health, Safety & Security, Horticulture en Smart Industry. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH € 10.000.000

Financiele kengetallen

Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 27.700.000

Bijdrage PZH € 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ € 10.000.000

Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 7.700.000

 

Gebaseerd op de jaarrekening 2015

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2014

€ 26.988.000

0

€ - 715.000

0

2015

€ 26.294.000

0

€ - 735.000

0

2016

€ 26.635.000

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2013

€ 10.000.000

€ 10.000.000

€ 0

36,1%

2014

€ 10.000.000

€ 9.845.848

€ - 154.152

36,1%

2015

€ 10.000.000

€ 9.668.231

€ -331.769

36,1%

2016

€ 10.000.000

€ 8.819.536

N.B.

N.B.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

harry.hermanns@zellingwijk.nl

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuur

 
 

A. Bom

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

en stemaandeel

De Gemeente Ouderkerk

Staat der Nederlanden (Ministerie van I en M)

 

In 2012 is de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond.

Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan.

In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Eind 2014 is het eigendom van het kantoor verkocht aan de gemeente Krimpenerwaard.

Eind 2015 is de eigendomsoverdracht gerealiseerd van het nog in het bezlt van de Stichting zijnde openbaar gebied aan de gemeente Krimpenerwaard en van de nog in het bezit zijnde percelen (water en natuurgebied) aan Rijkswaterstaat.

In 2016 wordt het laatste deelproject "Passantenhaven" gerealiseerd.

Eind 2016 zal de stichting naar verwachting worden geliquideerd.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting. Omzet circa € 63 mln, waarvan € 43 mln WBB middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.

Financieel belang PZH

Begroting 2014

N.v.t

Jaarrekening 2014

N.v.t

Begroting 2015

N.v.t

Jaarrekening 2015

N.v.t

Begroting 2016

N.v.t

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2015

 

Totale baten begroting (omzet)

Bijdrage PZH

(*) (Exploitatie)tekorten worden jaarlijks afgedekt vanuit het provinciaal fonds Hollandse IJssel.

€ 2.137.073

€ N.v.t (*)

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2014

€ 0

€ 1.944.985

€ 0

2015

€ 0

€ 1.145.751

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2014

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2015

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

 

Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

AvA

100% aandeelhouder

Voltallig GS

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencommissie. B. & M.

Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

 

Stortplaats is gesloten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.

Andere deelnemers

en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

Financieel belang PZH en

Financiële kengetallen

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 9.241.091

€ 4.024.111

€ - 561.659

€ 0

2011

€ 7.557.084

€ 3.638.280

€ - 1.684.007

€ 0

2012

€ 6.950.575

€ 967.793

€ - 606.509

€ 0

2013

€ 5.736.619

€ 111.755

€ - 1.213.956

€ 0

2014

€ 5.264.660

€ 700.360

€ - 471.959

€ 0

2015

€ 4.732.755

€ 1.101.253

€ -531.905

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2011

€ 0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

2012

€ 0

€ 6.950.575

€ 6.950.575

100%

2013

€ 0

€ 5.736.619

€ 5.736.619

100%

2014

€ 0

€ 5.264.660

€ 5.264.660

100%

2015

€ 0

€ 4.732.755

€ 4.732.755

100%

2016

€ 0

N.B.

N.B.

N.B.

Grondbank RZG Zuidplas

Algemeen

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijfsterreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen;

 • structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden;

 • programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale)gebiedsprojecten. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten.

Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

Ten behoeve van de realisatie van de Interregionale Regionale Programma's (IRP's) zijn gemeenschappelijke regelingen gevormd en zij ondersteunen het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke)partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:

 • Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;

 • Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;

 • Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied;

 • Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen;

 • Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

P/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

info@habbenjansen.nl

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

16/40estemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

A. Bom (vakgedeputeerde)

A. Bom

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 8 stemmen

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.822.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2013

€ 1.790.000

Begroting 2014

€ 1.760.000

Jaarrekening 2014

€ 1.760.000

Begroting 2015

€ 1.664.000

Jaarrekening 2015

€ 1.664.000

Begroting 2016

€ 1.556.000

   

Begroting 2017

€ 1.520.000

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 40%

Rotterdam = 40%

Zuidplas = 9%

Gouda = 6%

Waddinxveen = 5%

€ 5.630.000

€ 3.800.000

€ 1.520.000

€ 1.520.000

€ 342.000

€ 228.000

€ 190.000

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 105.300.000

€ 0

2011

€ 0

€ 114.100.000

€ - 28.000.000

2012

€ - 28.000.000

€ 105.100.000

€ - 2.000.000

2013

€ - 30.000.000

€ 95.500.000

€ 193.234

2014

€ - 30.000.000

€ 85.000.000

€ 547.534

2015

€ - 23.085.659

€ 96.670.544

€ 6.447.536

2016

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

- € 30.000.000

€ 0

€ 30.000.000

0

€ 74.447.903

2014

- € 30.000.000

€ 193.234

€ 30.000.000

0

€ 67.153.184

2015

- € 30.000.000

€ 466.805

€ 24.000.000

0

€ 72.349.874

2016

- € 30.000.000

€ 466.805

€ 24.000.000

0

€ 72.349.874

2017

- € 30.000.000

€ 466.805

€ 24.000.000

0

€ 72.349.874

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

N.v.t.

864%

N.v.t.

3.670%

5.965%

Solvabiliteit

N.v.t.

- 31%

N.v.t.

- 29%

- 27%

Structurele Exploitatieruimte

N.v.t.

2,6%

N.v.t.

0%

0%

Warmtebedrijf Infra N.V.

Algemeen

De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infra- structuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. dat de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam.

Bevoegdheden

 • Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;

 • Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur;

 • Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten;

 • De emissiereductie van CO² en NOx;

 • Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Specifiek deel

Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

8% aandelen

J.F. Weber aandeelhouder

in A.v.A.

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG.

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

5% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38 mln, waarvan € 10 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 t.b.v. Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

Woonbron

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2013.

 

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000.

Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = Huidige voorziening € 1.650.000.

In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk.

Eind 2015 is gebleken dat de huidige governance én de tegenvallende (gebruikers)vergoedingen aanleiding zijn tot een verdere herstructering van het warmtebedrijf. In de loop van 2016 zal hierover meer duidelijk worden. De gemeente Rotterdam neemt hiervoor als belangrijkste aandeelhouder het initiatief. Vanwege onduidelijkheid over de (gebruikers)vergoeding zijn de jaarrekeningen 2014 en 2015 nog niet definitief vastgesteld.

 
 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.933.921

€ 2.043.237

€ - 1.196.204

€ 0

2011

€ 17.825.593

€ 2.804.628

€ 271.672

€ 0

2012

€ 35.336.838

€ 78.528.757

€ - 368.755

€ 0

2013

€ 34.862.581

€ 87.218.826

€ - 474.257

€ 0

2014

€ 49.284.000

PM

PM

€ 0

2015

PM

PM

PM

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 1.800.000

€ 154.714

€ - 1.645.286

8%

2011

€ 1.800.000

€ 114.714

€ - 1.685.286

8%

2012

€ 1.800.000

€ 136.447

€ - 1.663.553

8%

2013

€ 1.800.000

€ 106.947

€ - 1.693.053

8%

2014

€ 1.800.000

€ 69.040

€ - 1.730.960

8%

2015

€ 1.800.000

N.B.

€ - 1.730.960

8%

2016

€ 1.800.000

N.B.

N.B.

N.B.