Programma 4 Bestuur en Samenleving

Algemeen

De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.

Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena's.

Rechtsvorm en doel

Het IPO is een vereniging van de 12 Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau.

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een vereniging van 13 leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is.

De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een MoU op 10 november 2011.

Bestuurlijk belang

De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord.

Activiteiten

  • Standpuntbepaling;

  • Kennisdeling / ontwikkeling-Europese / nationale Lobby;

  • Beïnvloeding/belangenbehartiging;

  • Vertegenwoordiging.

Bevoegdheden

Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de 12 Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur.

Het Huis van de Nederlandse Provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden.

Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.

Specifiek deel

Naam

Vereniging Interprovinciaal overleg

Postadres

Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres

Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag

E-mailadres

communicatie@IPO.nl

Telefoonnummer

070-8881212

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

2 leden PS

R. Janssen (vakgedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Overige 11 Nederlandse provincies.

Financieel Belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de totale bijdrage van alle provincie € 7.432.000 waarvan de

PZH bijdrage € 970.226 bedraagt.

Naam

Regio Randstad in Brussel (P4)

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

regio.randstad@nl-prov.eu,

Telefoonnummer

0032-(0)27379955

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Financieel Belang PZH

De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband.

Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Huis der Provincies = 38,242%

Naam

Huis van de Nederlandse Provincies

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

HNP@nl-prov.eu

Telefoonnummer

0032-(0)27379957

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige provincies.

Financieel belang PZH

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis der Nederlandse provincies voldoen.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Europese samenwerking Randstadprovincies (P4) = 38,242%

Algemeen

De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur en Samenleving deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.

Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena's.

Rechtsvorm en doel

Het IPO is een vereniging van de 12 Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau.

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een Vereniging van 13 leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is.

De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een MoU op 10 november 2011.

Bestuurlijk belang

De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord.

Activiteiten

  • Standpuntbepaling;

  • Kennisdeling/ontwikkeling-Europese/ nationale lobby;

  • Beïnvloeding/belangenbehartiging;

  • Vertegenwoordiging.

Bevoegdheden

Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de 12 Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur.

Het Huis van de Nederlandse provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden.

Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.

Specifiek deel

Naam

Vereniging Interprovinciaal overleg

Postadres

Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres

Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag

E-mailadres

communicatie@IPO.nl

Telefoonnummer

070-8881212

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

2 leden PS

R. Janssen (vakgedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Overige 11 Nederlandse provincies.

Financieel Belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Naam

Regio Randstad in Brussel (P4)

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

regio.randstad@nl-prov.eu,

Telefoonnummer

0032-(0)27379955

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Financieel Belang PZH

De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband.

Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.

Naam

Huis van de Nederlandse Provincies

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

HNP@nl-prov.eu

Telefoonnummer

0032-(0)27379957

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige provincies.

Financieel belang PZH

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis der Nederlandse provincies voldoen.

Financiële kengetallen: In 2016 bedroeg de PZH bijdrage voor IPO, Regio Randstad in Brussel (P4) en Huis van de Nederlandse Provincies € 3,4 mln. Van dit bedrag was € 0,7 mln bestemd voor secretariaatskosten.