Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de 'Single information en Single audit' uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten.

Er zijn vijf SiSa-uitkeringen:

1. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

2. Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

4. Quick wins binnenhavens

5. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Toelichting

  • Voor de bestedingen die in het kader van NSL in de SiSa-bijlage worden verantwoord, geldt een verruimd bestedingsbegrip. Dit houdt in dat naast gerealiseerde lasten ook openstaande verplichtingen mogen worden verantwoord, mits vòòr 1 januari 2016 een begin is gemaakt met de uitvoering van de betreffende maatregel. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 365.609,- opgenomen in het totaalbedrag van indicator E11/01 (bestedingen t.l.v. rijksmiddelen). Dit is het bedrag dat in 2017 aan het project Verduurzaming Waterbus zal worden besteed.

  • In indicator F4/01 is een bedrag verantwoord van € 6.000.126. Dit bedrag is enerzijds samengesteld uit bestedingen ten behoeve van deelproject Buytenland van Rhoon (€ 7.746.097) en anderzijds uit een renteopbrengst als gevolg van het eindresultaat van het deelproject Groene Verbinding (€ 1.745.971). Deze renteopbrengst zal worden aangewend voor de nog uit te voeren activiteiten binnen het Programma Mainport Rotterdam (PMR).