Bijlage 3 Beklemming reserves in de Begroting 2016

In dit overzicht is uitgegaan van de stand van de programmareserves tot en met de Najaarsnota 2015.

Ten tijde van het opstellen van dit overzicht is de Najaarsnota nog niet vastgesteld.

Mutaties in de cijfers zijn daaro mogelijk en zullen verwerkt worden in de eerstvolgende actualisatie van dit overzicht, namelijk Jaarrekening 2015.

tabel