Budgettair kader

Algemeen

De Begroting 2016 is gebaseerd op het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 en conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), op de Meicirculaire 2015. De totale lasten bedragen € 730,6 mln, inclusief de inzet van reserves (€ 51,2 mln). De totale baten bedragen € 679,4 mln.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de mutaties in de financiële ruimte, de baten, de omvang van de reserves en het EMU-saldo.