Financiële Begroting

Inleiding

De Financiële Begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de Financiële Begroting is als volgt:

1. Overzicht baten en lasten

2. Toelichting baten en lasten

2.1 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

2.2 Indexering

2.3 Rente

2.4 Loonkosten

2.5 Kostenverdeling

2.6 Uitkering Provinciefonds

2.7 opcenten Motorrijtuigenbelasting

2.8 Kapitaallasten

2.9 Investeren, waarderen en afschrijven

2.10 Verklaring verschillen Begroting na Voorjaarsnota 2015 - Begroting 2016

2.11 Verklaring verschillen Jaarrekening 2014 - Begroting 2016

3. Algemene dekkingsmiddelen

4. Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

5. Uiteenzetting financiële positie

5.1 Nieuw beleid

5.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

5.3 Verleende garanties en waarborgen

5.4 Staat van reserves en voorzieningen

5.5 Toelichting op de reserves en voorzieningen

5.5.0 Algemene reserves

5.5.1 Programmareserve 1

5.5.2 Programmareserve 2

5.5.3 Programmareserve 3

5.5.4 Programmareserve 4

5.5.5 Programmareserve 5

5.5.6 Voorzieningen

5.6 Staat van activa

5.7 Investeringskredieten