Paragraaf Subsidies

In deze paragraaf staan de budgettaire grenzen voor de subsidieverstrekking vermeld, zoals die door Provinciale Staten zijn vastgesteld.

 

Subsidies 2016 en het Uniform Subsidie Kader (USK)

Voor activiteiten wordt op basis van een wettelijk voorschrift geregeld waarvoor subsidie wordt verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten een Algemene subsidieverordening vastgesteld. De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden.

In de Asv zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2016 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is het USK van toepassing. Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kan worden onder de minimisvrijstellingsverordening, is het USK niet van toepassing. Voor deze subsidies < € 125.000 dient naast verantwoording over de prestaties ook verantwoording over de kosten plaats te vinden.

 

De basis voor de subsidieplafonds 2016

Op grond van art. 5 van de Asv stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten kunnen een door Provinciale Staten vastgesteld plafond onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels waarvoor het plafond is vastgesteld. Indien deelplafonds worden vastgesteld doen Gedeputeerde Staten daarvan mededeling aan Provinciale Staten. De subsidies worden vervolgens met inachtneming van de vastgestelde subsidieplafonds verstrekt.

Een aantal subsidieplafonds 2016 zijn gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2015 door Provinciale Staten vastgesteld met statenvoordracht 6798 van 1 juli 2015. Bijstellingen en aanvullingen hierop zijn gelijktijdig met deze begroting vastgesteld (statenvoordracht 6836, dd. 11 november 2015).

 

Gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 voor de subsidieplafonds 2016

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zijn de volgende subsidieplafonds bij de Voorjaarsnota 2015 aangepast:

Het begrotingssubsidie voor Stichting Biobased Delta komt met ingang van 2016 te vervallen. Deze organisatie kan vanaf 2016 een beroep doen op de subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland;

Het subsidieplafond voor de 1.6.51 Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw werd op nul gesteld.

In de Statenvoordracht 6836, dd. 11 november 2015 zijn de volgende subsidieplafonds 2016 aangepast:

De intensivering van extra € 10 mln. op jaarbasis voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) is in het subsidieplafond ( en deelplafonds) voor 1.6.59 de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 verwerkt.

Of overige intensiveringen uit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 uitmonden in subsidies en moeten leiden tot een subsidieplafond is nu nog onbekend. Hierover wordt indien van toepassing op een later moment besloten.

 

Tabellen met de subsidiebedragen 2016

De totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies worden in de onderstaande tabellen samengevat. Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen is opgenomen in de betreffende statenvoordrachten 6798 van 1 juli 2015 en 6836 van 11 november 2015. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.

 

Tabel: Begrotingssubsidies 2016 in vergelijking met 2015

Programma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2015

Maximaal te subsidiëren bedrag 2016

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

341.198

341.198

1

1.3

Waterschap Rivierenland (2016: samenwerkingsovereenkomst Water en Groen)

150.000

2.000.000

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid-Holland

330.110

330.110

1

1.4

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

0

125.000

1

1.4

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

1.462.322

0

1

1.4

Staatsbosbeheer

0

1.500.000

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

1.697.303

481.921

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

300.000

300.000

1

1.5

Waterschap Hollandse Delta (akkerrandenbeheer en bodemdiversiteit)

250.000

0

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

1

1.5

Stichting Wandelnet

40.994

0

1

1.5

Stichting Landelijk Fietsplatform

35.894

0

 1

 1.6

 Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

125.000 

2

2.2

Fietsersbond

42.731

42.731

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

499.500

167.800

2

2.2

Rijkswaterstaat (Sandelingenknoop)

350.000

0

2

2.2

Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15)

2.340.000

0

2

2.2

Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg)

134.741

89.632

2

2.2

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

168.635

169.711

3

3.1

InnovationQuarter

1.000.000

1.000.000

3

3.1

Stichting Biobased Delta

200.000

0

3

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

3

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

3

3.6

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

3

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

3

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.370

20.370

3

3.6

SKR/S.E.O.P.

30.555

30.555

3

3.6

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

4

4.2

Stichting Tympaan Instituut

1.675.040

1.675.040

4

4.2

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.387.193

2.387.193

4

4.2

Stichting JSO

5.868.308

5.868.308

4

4.2

Probiblio

5.092.642

5.092.640

   

Totalen

27.934.092

25.013.765

Toelichting op de tabel:

  1. Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt voor lonen en prijzen voor 2016 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;

  2. De kolom maximaal te subsidiëren bedragen 2015 is gebaseerd op de meest recente besluitvorming over de verstrekking van deze subsidies;

  3. Uit de kolom maximaal te subsidiëren 2016 blijkt welke organisaties op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 in 2016 subsidie ontvangen.

 

Tabel: Boekjaar- en projectsubsidies 2016

Subsidie-

regeling

nr.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidieplafond 2015

Totaal subsidieplafond 2016

1.6.36

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

3.6

1.514.381

1.440.000

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

3.6

4.435.631

1.794.381

1.6.45

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid-Holland

2.3

80.000

80.000

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

3.6

400.000

350.000

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid-Holland

3.1

250.000

0

1.6.51

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

1.5

200.000

0

1.6.53

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland 2013

3.6

176.000

176.000

1.6.59

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

1.5

28.735.450

23.684.000

1.6.63

Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015

4.1

250.000

250.000

1.6.68

Subsidieregeling Natuur-en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

1.5

8.243.999

35.700.001

1.6.69

Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland

1.5

0

9.400.000

1.6.70

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland

2.2

103.448.604

111.192.205

 

Totaal

 

147.734.065

184.066.587

Ter toelichting dient de volgende opmerking:

  1. Indien bij de subsidieverstrekking rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.

  2. Het bij de 1.6.70 subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland vermelde bedrag voor het subsidieplafond 2015 betreft het "vergelijkbare" subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013.

1. Inleiding

Op basis van een wettelijk voorschrift wordt geregeld waarvoor subsidie wordt verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) op 12 december 2012 vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. Ruim twee jaar na de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is deze op 23 maart 2016 op een aantal punten licht gewijzigd.


Subsidies 2016 en het Uniform Subsidie Kader (USK)

In de Asv zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2016 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is het USK van toepassing. Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kan worden onder de de-minimisvrijstellingsverordening, is het USK niet van toepassing. Voor deze subsidies < € 125.000 dient naast verantwoording over de prestaties ook verantwoording over de kosten plaats te vinden.

Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen.

In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2016 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren:


Toepassing arrangementen

Arrangement

Verleende

beschikkingen

Verleende

subsidies (€)

  

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

0

Geen arrangement

201

34,1%

63.475.232

37,8%

1

€ 0 - € 24.999

150

25,4%

3.133.506

1,8%

2

€ 25.000 - € 124.999

145

24,6%

8.039.404

4,8%

3

€ 125.000 of meer

94

15,9%

93.489.963

55,6%

Totaal

590

100,0%

168.138.104

100,0%

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:

  • De gepresenteerde cijfers in de bovenstaande tabel betreffen verleende subsidies die binnen de provinciale organisatie zijn afgewikkeld. Over de verleende subsidies die door externe bureaus voor de provincie zijn afgedaan bestaat dit inzicht niet, omdat deze organisaties over andere subsidiesystemen beschikken dan de PZH. Deze kunnen niet op dezelfde wijze rapporteren.

  • Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer), de uitkering uit het Provinciefonds voor de Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun-vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Het betreft hier financieel gezien 37,8% van de verleende subsidies. Net als voor arrangement 3 geldt dat deze subsidies op basis van een inhoudelijke en een financiële verantwoording worden vastgesteld.

  • De subsidies die onder de arrangementen 1en 2 zijn verleend, beslaan 50 % van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht slechts 6,6 % van het verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er ook lager vastgesteld.

  • De subsidies die onder arrangement 3 zijn verleend, beslaan 15,9 % van het totaal aantal verleende subsidies en dit betreft financieel gezien 55,6 % van de verleende subsidies.

 

2. Verantwoording benutting subsidieplafonds

In overeenstemming met de toepassing van de Asv en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende tabellen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2016 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen.

In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.


2.1 Tabel project- en boekjaarsubsidies 2016 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld

Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld zijn. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal verleende, geweigerde en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen in €.

Tabel


Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2016

Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht.


2.2 Onderschrijdingen

In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een nadere toelichting gegeven.

Subsidie-regeling nr

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.21

 

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

X

 

1.6.36

 

Subsidieregeling Restauratie van Rijksmonumenten 2013

 

Wegens gegrond verklaring van twee bezwaren zal het subsidieplafond overschreden worden met een bedrag van maximaal € 187.367.

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland

   
 

3

Instandhouding

X

 

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid-Holland

   
 

2

Planvorming bedrijventerreinen

 

De aanvraagperiode liep op 31 december 2016 af en er zijn 54 aanvragen in behandeling voor een bedrag van € 591.557. De verwachting is dat het subsidieplafond in zijn geheel zal worden gebruikt.

1.6.59

alle

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

X

Aan de ene kant liep de aanvraagperiode van de subsidieregeling ten einde (1 juni 2016) en anderszins was men in afwachting van de nieuwe subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland 2016 (SGG) en de nieuwe subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (SRG).

1.6.62

 

Subsidieregeling Regionale netwerken topsectoren Zuid Holland

X

 

1.6.64

 

Cofinanciering EFRO

 

Het aantal aanvragen is lager dan verwacht. De deelplafonds voor deze subsidieregeling betreffen plafonds tot en met 2020. Voor 2016 is hiervan € 676.532 verstrekt. De rest van deze deelplafonds gaan over naar de volgende jaren.

1.6.65

 

MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT)

 

Er zijn bezwaren ingediend tegen de weigeringen. De subsidieaanvragers zijn in het gelijk gesteld en de subsidies zijn alsnog verleend en dat is de reden dat het subsidie plafond met €145.920 is overschreden.

1.6.67

 

Subsidieregeling Asbest eraf Zonnepanelen erop

x

 

1.6.68

 

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer 2016

 

Het betreft een meerjarensubsidie voor 2016-2022.Tot nu toe zijn 10 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 36.202.014. Het restant van € 962.986 gaat over naar de volgende jaren.

1.6.69

 

Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland Leaders

 

De projecten worden uitgevoerd met 2 partijen die een begroting in moeten dienen welke voldeed aan strikte Europese eisen. Indien niet is voldaan wordt er lager beschikt dan aangevraagd. Er is € 1.061.250 aangevraagd waarvan € 1.016.390 is verleend.

1.6.69

 

Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland Jonge Landbouwers

 

De projecten worden uitgevoerd met 2 partijen die een begroting in moeten dienen welke voldeed aan strikte Europese eisen. Indien niet is voldaan wordt er lager beschikt dan aangevraagd. Er is € 802.170 aangevraagd en € 665.700 is verleend.

1.6.70

 

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland

 

De deelplafonds voor § 12 veerprojecten en § 13 veerinfrastructuur betreft meerjaren subsidies en in 2016 is geen subsidie aangevraagd. De deelplafonds gaan over naar de volgende jaren.

 

3. Tabel project- en boekaarsubsidies 2016 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2016 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.

(Bedragen x € 1)

Subsidie-regeling

nr

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Onderhanden

aanvragen

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.49

 

Subsidieregeling Kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid Holland 2013

2.2

2

7.031.720

1

5.843.643

1

1.188.077

1.6.52

 

Subsidieregeling fietsprojecten 2013 Zuid-Holland

2.2

7

5.304.800

5

3.320.800

2

198.400

1.6.66

 

Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland

1.5

3

382.392

3

382.392

0

0

   

Totalen

 

12

12.718.912

9

9.546.835

3

1.386.4770

 

4. Tabel begrotingssubsidies 2016

In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht.

(Bedragen x € 1)

Progr.

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2015

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

197.228

114.565

82.663

minder aangevraagd

1

1.1

Gemeente Den Haag (strand en zwemveiligheid zandmotor)

143.970

143.494

476

 

1

1.3

Waterschap Rivierenland (samenwerkingsovereenkomst Water en Groen)

5.630.250

5.630.250

0

 

1

1.4

Consulentschap IVN Zuid-Holland

330.110

330.110

0

 

1

1.4

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

145.000

145.000

0

 

1

1.4

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

2.722.796

2.722.795

1

 

1

1.4

Staatsbosbeheer

1.500.000

1.403.477

96.523

minder aangevraagd

1

1.4

Gemeente Nieuwkoop Paradijsweg

47.458

47.458

0

 

1

1.5

Gemeente Midden Delfland

410.000

410.000

0

 

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

972.250

972.250

0

 

1

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

16.153

16.153

0

 

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid Holland

300.000

300.000

0

 

1

1.5

Waterschap Hollandse Delta (akkerrandenbeheer en bodemdiversiteit)

0

     

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

118.631

20.791

minder aangevraagd

1

1.5

Coöperatie Collectief Hoekse Waard

85.940

85.940

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

570.000

570.000

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief de Groene Klaver

129.225

129.225

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Hollandse Venen

100.000

100.000

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

64.000

64.000

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Midden-Delfland

94.500

94.500

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Rijn & Gouwe Wiericke

120.000

120.000

0

 

1

1.5

Coöperatie Collectief Zuid-Hollandse eilanden

41.602

41.602

0

 

2

2.2

Metropoolregio Rotterdam Den Haag maatregelen beter benutten

836.000

836.000

0

 

2

2.2

Fietsersbond

42.731

42.731

0

 

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

167.800

137.500

30.300

minder aangevraagd

2

2.2

Rijkswaterstaat (Sandelingenknoop)

0

     

2

2.2

Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15)

3.350.000

0

3.350.000

geen aanvraag ontvangen

2

2.2

Alphen aan den Rijn hefbrug Boskoop

244.500

0

244.500

geen aanvraag ontvangen

2

2.2

Waddinxveen hefbrug Waddinxveen

250.000

250.000

0

 

2

2.2

Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg)

89.632

89.632

0

 

2

2.2

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

169.711

169.711

0

 

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland

0

     

3

3.1

Innovation Quarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

1.500.000

1.200.000

300.000

minder aangevraagd

3

3.1

Stichting Biobased Delta

216.000

166.980

49.020

minder aangevraagd

3

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

0

 

3

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

0

 

3

3.6

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

0

 

3

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

0

 

3

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.370

20.000

370

 

3

3.6

S.E.O.P.

30.555

30.555

0

 

3

3.6

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

0

 

4

4.2

Stichting Tympaan Instituut

1.675.040

1.675.040

0

 

4

4.2

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.387.193

2.387.193

0

 

4

4.2

Stichting JSO

5.868.308

4.000.000

1.868.308

minder aangevraagd

4

4.2

Probiblio

5.092.640

5.092.640

0

 
   

Totalen

38.952.518

32.909.566

6.042.952

 

 

5. Tabel incidentele subsidies 2016

Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2016.

(Bedragen x € 1)

Subsidie-regeling

nr.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.50

Algemene subsidieverordening

Diverse

18

1.613.878

8

1.286.329

 

6. Relatie Uniform Subsidie Kader (USK) tot het beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O)

Zowel uit de IPO-evaluatie van het USK als uit de Zuid-Hollandse evaluatie (besproken in de Statencommissie B&M van 16 maart 2016), beide uitgevoerd door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten (Pels), is voor alle provincies gebleken dat nog niet alle controlemechanismen van het USK volledig waren geïmplementeerd. Voor Zuid-Holland betrof dit meer specifiek de naleving van de meldingsplicht en het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (M&O-beleid). Aan de hand van door Pels gedane aanbevelingen en op basis van eigen onderzoek (onder andere bij het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport) is de Asv op dit punt aangepast. Het M&O-beleid is herzien en opnieuw vastgesteld tezamen met een beleidsregel waarin onder andere consequenties worden verbonden aan het niet-naleven van de meldingsplicht. Met het IPO zijn afspraken gemaakt om over 2 jaar een eindevaluatie op te stellen.

De ervaringen met handhaving / (steekproef)controle van de onder de vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen verleende subsidies, leveren vooralsnog het beeld op dat er geen sprake is van misbruik of significant oneigenlijk gebruik.