Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

 

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Lasten

232.822

200.257

184.093

175.228

Baten

58.676

59.955

53.062

49.089

Totaal saldo van baten en lasten

-174.146

-140.301

-131.031

-126.139

Bijdrage uit reserve

45.126

14.748

14.692

9.354

Storting in reserve

15.331

0

0

0

Resultaat

-144.351

-125.553

-116.339

-116.785

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000)

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Lasten

68.809

46.967

40.017

33.206

Baten

37.099

35.629

28.735

24.262

Totaal saldo van baten en lasten

-31.710

-11.338

-11.282

-8.944

Bijdrage uit reserve

45.126

14.748

14.692

9.354

Storting in reserve

15.331

0

0

0

Resultaat

-1.915

3.410

3.410

410

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

  • Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast
  • Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater
  • Doel 1-3 Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap
  • Doel 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt
  • Doel 1-5 Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw
  • Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke Begroting
2016

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2016

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2016

Lasten

193.209

232.823

6.050

651

239.524

224.990

14.533

Baten

46.690

58.676

7.821

7.474

73.972

122.786

48.814

Totaal saldo van baten en lasten

-146.519

-174.147

1.772

6.824

-165.552

-102.204

63.347

Bijdrage uit reserve

35.104

45.126

-2.980

-4.258

37.888

38.533

645

Storting in reserve

34.153

15.331

7.847

1.985

25.163

81.233

-56.071

Resultaat

-145.568

-144.352

-9.055

580

-152.826

-144.904

7.922