Programma 4 Bestuur en Samenleving

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Doel 4-2 Verantwoorde afbouw taken samenleving

Doel 4-3 Ondersteunde cultuurparticipatie en basisbibliotheken en geborgde kennis sociaal

Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Lasten

45.106

40.122

35.749

35.151

Baten

813

813

813

813

Totaal saldo van baten en lasten

-44.294

-39.309

-34.936

-34.338

Bijdrage uit reserve

464

0

0

0

Storting in reserve

0

0

0

0

Resultaat

-43.830

-39.309

-34.936

-34.338

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Lasten

1.946

1.579

1.459

1.203

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-1.946

-1.579

-1.459

-1.203

Bijdrage uit reserve

464

0

0

0

Storting in reserve

0

0

0

0

Resultaat

-1.482

-1.579

-1.459

-1.203

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

  • Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
  • Doel 4-2 Verantwoorde afbouw taken samenleving
  • Doel 4-3 Ondersteunde cultuurparticipatie en basisbibliotheken en geborgde kennis sociaal domein
  • Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke Begroting
2016

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2016

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2016

Lasten

45.997

45.106

-210

-2.519

42.378

47.257

-4.880

Baten

1.428

813

0

104

916

6.796

5.880

Totaal saldo van baten en lasten

-44.569

-44.294

210

2.622

-41.462

-40.462

1.000

Bijdrage uit reserve

1.100

464

0

0

464

464

0

Storting in reserve

464

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-43.933

-43.830

210

2.622

-40.998

-39.998

1.000